ikona pliku pdf

Podstawy Eksploatacji i Niezawodności maszyn - egzamin notatki

Notatki na egzamin z 2017 z podstaw eksploata


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 385.39 kB.


1.
2.
3.
Podaj definicje eksploatacji, użytkowania, obsługiwania i remontowania maszyny! Eksploatacja – zespół celowych działań organizacyjno-technicznych oraz ekonomicznych, pozwalających na niezawodną pracę obiektu od wyprodukowania do chwili wycofania go z użycia. Użytkowanie – świadome działanie z obiektem, w celu wykonywania działań. Obsługiwanie – zabiegi wykonywane na obiekcie, pozwalające na zachowanie jego parametrów technicznych. Remontowanie – zabiegi wykonywane na obiekcie w celu przywrócenia wartości jego parametrów użytkowych. Proces ten polega na naprawie bądź wymianie uszkodzonych części oraz przeprowadzeniu prac regulujących. Przedstaw prakseologiczne modele użytkowania, obsługiwania i eksploatowania maszyny! Prakseologiczna definicja eksploatacji – proces wykonywany od momentu wytworzenia maszyny do czasu jej likwidacji Prakseologiczna definicja użytkowania – maszyna jest użytkowana, gdy istnieje taki łańcuch działania, w którym maszyna jest pośrednikiem działania Łu = Prakseologiczna definicja obsługiwania – maszyna jest obsługiwana, gdy istnieje taki łańcuch działania, w którym maszyna jest przedmiotem działania Łu = Przedstaw model elementarnego układu eksploatacji maszyny!
O (Ou, Oo) Ke Ob So Uż Uż – użytkownik maszyny M – maszyna Ob – obsługujący So – środki obsługi Z – przedmiot działania O – otoczenie Ou – otoczenie łańcucha użytkowania Oo – otoczenie łańcucha obsługiwania Ke – kierownictwo eksploatacji
M
z
4.
Przedstaw sposoby odnowy potencjału eksploatacyjnego zbioru maszyn! Sposoby odnowy potencjału eksploatacji zbioru maszyn: • Odnowa przez zakup nowych maszyn – gdy koszty zakupu nowych maszyn są małe, maszyny trwałe, a obsługa kosztowna. • Odnowa przez zakup nowych maszyn oraz przez obsługę – system szeregowy – gdy resurs całkowity maszyn jest duży, w stosunku do resursu międzyobsługowego, koszty obsługi są niskie, stąd obsługa jest opłacalna. • Odnowa przez zakup nowych maszyn oraz częściowo przez obsługę – system równoległy - gdy koszty obsług są względnie wysokie – strumień maszyn do obsługi jest realizowany tylko częściowo i część maszyn, pomimo jeszcze niewykorzystanego resursu całkowitego, jest odnawiana przez wprowadzenie nowych.
Przedstaw metody (modele) decyzyjne! Modele: • Intuicyjne – nie można przewidzieć skutków • Pragmatyczne – doświadczalne – decyzja jest podejmowana na podstawie zdobytego doświadczenia. • Normatywne – wymaga wyboru odpowiedniej decyzji ze zbioru rozwiązań. • Analityczne – wymaga wykonania operacji matematyczno-logicznych. • Ekspertów – do podjęcia decyzji, niezbędne jest uzyskanie opinii eksperta. 6. Wyjaśnij pojęcia efektywności i kosztów eksploatacji maszyny! Efektywność – wyrażana jest przez stosunek efektu działania do poniesionych kosztów na osiągnięcie danego wyniku działania. Koszty eksploatacji – jest to finansowy wyraz celowego i uzasadnionego zużycia określonych nakładów pracy żywej lub uprzedmiotowionej dla uzyskania planowanego efektu. Koszty można podzielić na: użytkowania, obsługiwania i zarządzania. 7. Podaj kilka różnych definicji współczynnika gotowości maszyny! • Współczynnik gotowości technicznej – określa, że w danej chwili urządzenie lub system jest w stanie zdatności (gotowości do użytkowania) • Stosunek liczby dni (godzin), w których maszyna była sprawna technicznie do liczby dni kalendarzowych w okresie rozpatrywania. • Celowe posługiwanie się parametrem niezawodności zależnym jedynie od właściwości maszyny. Jest to współczynnik gotowości, gdzie Teo jest oczekiwanym czasem efektywnej obsługi. 8. Podaj kilka definicji niezawodności maszyny! 1) Zdolność obiektu technicznego do spełniania powierzonych mu funkcji zgodnie z założonymi warunkami 2) Niezawodność może być rozumiana jako prawdopodobieństwo, że obiekt będzie prawidłowo spełniał swoje zadanie w danych warunkach przez określony czas. 3) Niezawodność jest to prawdopodobieństwo sukcesu. 4) Niezawodność można definiować jako prawdopodobieństwo, że obiekt będzie zdatny (sprawy technicznie) dla określonej wartości miary jego eksploatacji. 9. Wyjaśnij pojęcie jakości maszyny! Pojęcie jakości, to ogół cech wyrobu, określających stopień spełniania przez niego wymagań użytkownika (koszt, efektywność, ergonomię, itp.) 10. Omów funkcję zawodności maszyny nienaprawialnej i sposób jej wyznaczania! Funkcja zawodności F(l) określa prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia obiektu w przedziale miary eksploatacji (0, l ). Jest ona więc dystrybuantą miary eksploatacji i w sensie probabilistycznym oznacza prawdopodobieństwo, że zmienna losowa L przyjmie wartość nie większą od l:
P(1) l F(l) R(l) 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
5.
l
11. Omów funkcję niezawodności maszyny nienaprawialnej i sposób jej wyznaczania! Funkcja niezawodności R(l) określa prawodpodobieństwo, że obiekt nie ulegnie uszkodzeniu w przedziale miary eksploatacji (0, l), czyli żę zmienna losowa L przyjmie wartość nie mniejszą od l: R(l) = P(L≥l) P – resurs poprawnej pracy 12. Omów funkcję rozkładu gęstości prawdopodobieństwa powstania uszkodzenia maszyny nienaprawialnej i sposób jej wyznaczania! Funkcja rozkładu gęstości prawdopodobieństwa f(l) powstania uszkodzenia f(l) określa przypadające na jednostkę miary eksploatacji prawdopodobieństwo F(l) R(l) powstania uszkodzenia w chwili, gdy ta miara jest równa l: l
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 385.39 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!