ikona pliku docx

podstawy analizy chemicznej notatki

Podstawy analizy chemiczej


  415 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 415
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 322.90 kB.


ANALITYKA  -  interdyscyplinarna nauka zajmująca się  tworzeniem i wykorzystaniem metod pozwalających na  określenie (ze znaną precyzją i dokładnością) składu chemicznego układów materialnych.

informacja o rodzaju i ilości składników

- opracowanie metod analitycznych,

  sposobów interpretacji wyników,

  nowych czujników, instrumentów itd.

Rezultat analizy to informacja o:

 1.  składzie; analityka składu -ustalenie składu próbki tj.   jakie substancje i w jakiej ilości występują w próbce.
 2.  procesie;analityka procesowa- określenie zmiany  zawartości poszczególnych składników próbki w czasie  (śledzenie przebiegu zjawisk i procesów 
 3.  rozmieszczeniu;analityka rozmieszczenia- określa jakie jest rozmieszczenie przestrzenne w skali makro poszczególnych składników próbki.
 4.  strukturze;analityka strukturalno-przestrzenna- określa jakie jest rozmieszczenie przestrzenne w skali atomowej poszczególnych składników próbki (ustalenie budowy cząsteczki, ciała stałego, cieczy).

Informacja w postaci wyniku analizy

x  ±   

 1.  x- estymator oznaczanej wielkości (najczęściej średnia arytmetyczna)
 2.  - wiarygodność oznaczenia (np. przedział ufności, odchylenie standardowe)

STĘŻENIE     - zawartość składnika w ściśle określonej ilości próbki ( c) .

ZAWARTOŚĆ - ilość składnika wyrażona w jednostkach masy, objętości lub w molach zawarta w próbce, (m) 

PROCES ANALITYCZNY

 1.  postępowanie analityczne  (badany obiekt  wynik analizy)
 2.  metoda analityczna  (przygotowanie próbki  interpretacja wyniku)
 3.  zasada pomiaru   (etap pomiaru)

RODZAJE ANALIZ

 1.  ELEMENTARNA; określa skład pierwiastkowy
 2.  SZCZEGÓŁOWA; skład z uwzględnieniem związków     chemicznych
 3.  SPECJACYJNA; identyfikacja i ilościowe oznaczenie form  fizycznych i chemicznych danego pierwiastka w badanym obiekcie

SKŁAD PRÓBKI

                  Stężenie wagowe

 1.  składniki główne  100 1%
 2.  składniki uboczne  1 0,01%
 3.  składniki śladowe  poniżej 0,01% (> 100ppm)

OKREŚLENIE WARUNKÓW DLA UZYSKANIA INFORMACJI ANALITYCZNEJ

 1.  przedmiot oznaczania, jedna czy wiele substancji
 2.  stan skupienia badanego materiału
 3.  zakres stężeń
 4.  parametry matrycy (chemiczne, fizyczne, biologiczne)
 5.  źródła interferencji
 6.  dostępna ilość próbki ( czy analiza może być  destrukcyjna?)
 7.  ilość próbek (seria, badania długofalowe, monitoring)
 8.  czas wykonania pojedynczej analizy
 9.  dopuszczalna niepewność oznaczenia

dodatkowe wymagania np. walidacja metody.

PARAMETRY METOD ANALITYCZNYCH

SELEKTYWNOŚĆ - sygnał analityczny dla pewnej grupy substancji ,możliwość oznaczenia jednego składnika lub grupy składników wobec innych w złożonej próbce, bez interferencji składników towarzyszących

SPECYFICZNOŚĆ- sygnał analityczny tylko dla konkretnego składnika
możliwość oznaczenia lub wykrywania tylko jednego składnika i analizy strukturalnej

granica wykrywalności (LoD)
ilość analitu generującego sygnał, który może być statystycznie odróżniony od sygnału ślepej próby

gdzie   sb  -  odchylenie standardowe sygnału na poziomie tła

n  liczba pomiarów

yi  i-ty wynik dla ślepej próby

yb- średnia wartość ślepej próby

granica oznaczalności   (LoQ)

LoQ  =  yb  +  10 sb 

ilość analitu generującego sygnał, znajdujący się w dolnym prostoliniowym zakresie krzywej kalibracyjnej

Zakres metody, w którym uzyskane wyniki są o akceptowalnej precyzji, dokładności i liniowości.

liniowość  - zdolność metody do uzyskiwania wyników  pomiaru analitycznego wprost proporcjonalnie do stężenia substancji w próbce

Dokładność określa jak bardzo pomiar lub wynik jest zbliżony  do wartości prawdziwej lub przyjętej za prawdziwą.

Precyzja zaś określa, jak dalece zgodne są pomiary lub wyniki powtarzane  wielokrotnie w tych samych warunkach. 

Odtwarzalność  rozpatrujemy dla wyników otrzymanych z analiz wykonywanych;
- niezależnie ,w różnych laboratriach ,przez różnych analityków ,tą samą metodą , na różnych urządzeniach ,na tej samej próbce

Powtarzalność rozpatrujemy dla wyników otrzymanych z analiz wykonywanych;
w tym samym laboratrium ,przez tego samego analityka , tą samą metodą ,na tych samych urządzeniach , na tej samej próbce ,w miarę krótkim przedziale czasowym
miarą powtarzalności jest odchylenie standardowe powtarzalności oznaczeń

Oznaczalność- w analizie chem. możliwość oznaczenia daną metodą analityczną określonego składnika w badanym materiale; zależy od granicy oznaczalności, a także od obecności innych składników i rodzaju analizowanego materiału.

Wykrywalność, pierwsza stwierdzona zmiana wielkości mierzonej lub obserwowanej.

Próbka laboratoryjna, próbka materiału przeznaczona do przeprowadzania analiz, mająca przeciętny skład i właściwości badanego produktu.

precyzja określana parametrem tzw. odchylenia standardowego...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 322.90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!