ikona pliku docx

Piłka nożna notatki

KOncepcje pragmatyczne


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 32.40 kB.


KONCEPCJE PRAGMATYCZNO-OPERATYWNE

Do podstawowych właściwości i założeń nowoczesnej koncepcji logistyki

zaliczyć można:

1. Traktowanie logistyki jako koncepcji planowania, sterowania, organizowania i kontrolowania fizycznego obiegu towaru i jego informacyjnych uwarunkowań, wymagającej ujęcia systemowego.

2. Przepływy towarowe i informacyjne tworzą system, który może rozciągać się na różne fazy, ogniwa i podsystemy.

3. Koncepcja logistyki jest oparta na współzależnych, ścisłych związkach w obrębie funkcjonalnych, strukturalnych i instytucjonalnych aspektów procesu fizycznego obiegu towarów.

4. Integracja realnych komponentów logistyki (transport, magazynowanie, zapasy, obsługa klienta) znajduje odbicie w tworzeniu zintegrowanych systemów organizacyjnych i informacyjno-regulacyjnych, zapewniających i stymulujących realizację pożądanych celów.  

5. Logistyka stanowi orientację efektywnościową w ujęciu systemowym, opierającą się na kompleksowej analizie oraz kształtowaniu poziomu i struktury kosztów, w której centralną rolę odgrywa odpowiedni poziom i jakość świadczonych usług.

6. Logistyka stanowi źródło odkrywania oraz kształtowania nowych potencjałów i zdolności kreowania wartości oraz korzyści zapewniających długofalowy wzrost efektywności i sukcesów przedsiębiorstwa.

7. Koncepcje logistyczne są osadzone w realiach rynku, tzn. bazą i przesłanką wszystkich (operatywnych i strategicznych) działań oraz decyzji i rozwiązań w sferze logistyki powinno być podejście zorientowane na wymagania rynku oraz możliwości jego kształtowania i rozwoju.

8. Logistyka stanowi „potencjał” i instrument strategiczny marketingu, wymuszając w sposób długofalowy stosowanie przedsięwzięć i komponentów strategii rynkowej przedsiębiorstwa.

9. Zintegrowane struktury logistyczne mają charakter dynamiczny, co zwiększa zdolność dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian na rynku oraz zmian w zakresie ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych warunków gospodarowania.

10. Aktywny i integracyjny aspekt logistyki przejawia się w jej funkcji koordynacyjnej, przenikającej podstawowe klasyczne sfery działalności przedsiębiorstwa i cały proces gospodarowania.

11. Logistyka jest zorientowana na wykorzystanie zależności i elementów synergicznych.

Biorąc pod uwagę determinanty współczesnego podejścia do koncepcji logistyki, można sformułować jej następującą definicję: „Logistyka to proces zarządzania całym łańcuchem dostaw. Jest to więc działalność związana z przepływem produktów i usług, od źródła, przez formy pośrednie, aż do postaci, w której produkty i usługi są konsumowane przez klienta”.

Współczesne ujęcie logistyki w aspekcie koncepcji i zasad jej organizacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem stwarza realne możliwości usprawnienia procesu kształtowania i realizacji przepływów towarowych oraz wzrostu i bardziej efektywnego wykorzystania potencjału wytwórczo-usługowego. Obecnie możemy wyróżnić trzy podejścia do wyjaśnienia zagadnienia włączenia logistyki w strukturę przedsiębiorstwa:

1. Koncepcja jednej drogi (ang. one way approach) zakłada, że najbardziej uzasadnioną metodą wdrażania logistyki jest integracja wszystkich zadań logistycznych w ramach jednej sfery (działu) logistyki, podporządkowanej bezpośrednio członkowi zarządu przedsiębiorstwa.

2. Koncepcja cyklu życia (ang. life-cycle approach) opiera się na założeniu, że organizacja logistyki w przedsiębiorstwie jest kształtowana na kilku etapach i w różnym czasie. Ostateczny efekt będzie więc podobny jak przy koncepcji one way approach, jednak wdrażanie jej będzie znacznie dłuższe.

3. Koncepcja sytuacyjna (ang. contingency approach) zakłada, że realne problemy wdrażania logistyki w strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa zależą każdorazowo od czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz od sytuacji finansowej firmy.

KONCEPCJE FORMUŁOWANIA STRATEGII (PODEJŚCIE ZASOBOWE)

Pozycja przedsiębiorstwa w przyszłości wymaga konfrontacji informacji o otoczeniu

z tymi, które określają możliwości przedsiębiorstwa definiowane często jako jego potencjał wewnętrzny, wyrażany przez posiadane zasoby, umiejętności, ich konfiguracje oraz wykorzystanie. Prezentowane podejście zasobowe skupia się na poszukiwaniu związków pomiędzy szeroko rozumianymi zasobami będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa i osiąganymi wynikami. W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że zasobem organizacji jest wszystko to, co jest w jej posiadaniu i co może być wykorzystane w trakcie jej działalności. Często zasoby określane są jako wkłady wnoszone do procesu produkcyjnego organizacji takie, jak: kapitał, wyposażenie, patenty czy umiejętności poszczególnych pracowników lub jako aktywa stosowane w działaniach i procesach przedsiębiorstwa w celu kreowania wartości. Zasobowa koncepcja zarządzania strategicznego opiera się na stwierdzeniu, że kluczowym czynnikiem sukcesu przedsiębiorstwa jest dysponowanie strategicznymi zasobami i umiejętnościami oraz ich efektywne wykorzystanie.

Zgodnie z podstawowym założeniem podejścia zasobowego, przedsiębiorstwa

różnią się między sobą w sposób fundamentalny w aspekcie posiadanych zasobów. Jedna z głównych przesłanek szkoły zasobowej mówi o tym, że aby zrozumieć źródła sukcesu organizacji, należy poznać konfigurację jej unikalnych zasobów i umiejętności. Celem dla zarządzających przedsiębiorstwami staje się wzmacnianie zasobów, które stanowią atut przedsiębiorstwa, i budowanie na ich podstawie strategii. Podejście to charakteryzuje logika formułowania strategii „od wewnątrz do zewnątrz”, co oznacza, że punktem wyjścia w procesie formułowania strategii jest kompleksowa analiza potencjału wewnętrznego przedsiębiorstwa, a nie uwarunkowań zewnętrznych .

Wśród założeń perspektywy zasobowej zwraca się uwagę, że każda organizacja

rożni się w sposób fundamentalny w aspekcie posiadanych zasobów i umiejętności.

Przedsiębiorstwo stanowi jednostkę wiedzy, która kształtuje jego konkurencyjny

potencjał i kluczowe kompetencje.

Strategia według podejścia zasobowego powinna umożliwić organizacji stworzenie unikalnej wiązki zasobów, przede wszystkim niematerialnych, i maksymalizować zyski z nich wynikające. Uzyskanie przewagi konkurencyjnej możliwe jest tylko przez te przedsiębiorstwa, które są w posiadaniu unikatowych, przyszłościowych oraz kreujących istotną wartość dodaną zasobów.

Analiza i ocena zasobów przedsiębiorstwa proponowana na gruncie zarządzania

strategicznego obejmuje odpowiedzi na następujące pytania:

jakimi zasobami dysponuje przedsiębiorstwo,

jak wykorzystywane są posiadane zasoby,

jaki jest zakres kontroli nad posiadanymi zasobami.

Zasoby mogą stanowić atut przedsiębiorstwa i mogą być źródłem przewagi

konkurencyjnej. Dlatego właśnie te zasoby i umiejętno...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 32.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!