ikona pliku txt

pielegniarstwo-depresja notatki

bardzo prosze o tematy o depresji,,na prace licencjacka,,moj mail,,andziazab@gmail.com.dziekuje


  303 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 303
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 9.14 kB.


Pierwsza pomoc — zespó³ czynnoœci wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nag³ego ataku choroby w celu ochrony
¿ycia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych nastêpstw,
Rodzaje pierwszej pomocy[edytuj]
Rozró¿nia siê[1]:
pierwsz¹ pomoc, definiowan¹ jako zespó³ czynnoœci ratunkowych wykonywanych przez osoby znajduj¹ce siê na miejscu zdarzenia
kwalifikowan¹ pierwsz¹ pomoc prowadzon¹ przez Ratownika w ramach wykonywanej pracy lub ka¿dego innego przypadku zagro¿enia zdrowia lub ¿ycia jakiego by³ œwiadkiem
medyczne czynnoœci ratunkowe wykonywane przez lekarza lub ratownika medycznego najczêœciej w wyniku interwencji pogotowia ratunkowego lub na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
zanim mo¿liwe bêdzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).£añcuch: pierwsza pomoc przedmedyczna - pomoc ambulatoryjna - pomoc specjalistyczna.
£añcuch ratunkowy jest zespo³em czynnoœci ratowniczych zazêbiaj¹cych siê i daj¹cych wiêksze rokowania na prze¿ycie poszkodowanego.
Prewencja – nauczanie zasad pierwszej pomocy teoretycznie i praktycznie
Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy – w tym ogniwie nale¿y rozpoznaæ rodzaj zagro¿enia. Nale¿y opisaæ co siê dzieje z poszkodowanym
Wczesne rozpoczêcie RKO (resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej) – je¿eli dojdzie do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia
Wczesna defibrylacja – do NZK dochodzi g³ównie poprzez mechanizm migotania komór aby przywróciæ prawid³ow¹ pracê serca nale¿y wykonaæ defibrylacje. ERC (Europejska Rada Resuscytacji) wprowadzi³a program z u¿yciem AED – automatyczny defibrylator zewnêtrzny
Opieka poresuscytacyjna – s¹ to czynnoœci wykonywane w szpitalu, s¹ to czynnoœci medyczne wykonywane w celu przywrócenia poszkodowanego do jak najlepszej sprawnoœci i powrotu do normalnego ¿ycia.
Przebieg akcji ratunkowej powinien pozwoliæ na ³agodne przejœcie do kolejnego ogniwa ³añcucha
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 9.14 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!