ikona pliku docx

Pielegniarstwo notatki

przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych przewodu pokarmowego


  1640 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1640
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 31,49 kB.


Katarzyna Reszkiewicz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Rok 2 semestr III

23.11.2008 r

PRACA SAMOKSZTAŁCENIOWA Z PRZEDMIOTU INTERNA I PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE W RAMACH ZBLOKOWANYCH ĆWICZEN KLINICZYCH W ODDZIALE INTERNISTYCZNYM

Temat:

Edukacyjna funkcja pielęgniarki w przygotowaniu chorego do badań diagnostycznych w schorzeniach układu pokarmowego.


     Celem mojej pracy jest ukazanie tego jak ważna jest funkcja edukacyjna pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do badań diagnostycznych schorzeń układu pokarmowego.

     Każdy człowiek chory czy zdrowy odczuwa lęk czy strach przed różnego rodzaju badaniami. Oczywiście ich natężenie jest różne w zależności od charakteru danej osoby jak i jej wiedzy na temat badania, jego przebiegu, pozytywnego lub negatywnego wyniku. Badania diagnostyczne dodatkowo wzbudzają lęk, ponieważ są już przeprowadzane w momencie, kiedy wystąpił jakiś problem zdrowotny i maja służyć jego zdiagnozowaniu.    Uważam, że to zagadnienie jest bardzo ważne w praktyce pielęgniarskiej, pomaga stworzyć więź z pacjentem poprzez edukacje, rozmowę z nim na temat badania a także bycie z nim podczas badania. Kierując się tym wybrałam ten temat pracy, aby pogłębić swoja wiedze na temat edukacji pacjenta i funkcji edukacyjnej pielęgniarki.

     Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczenie skierowane na niego i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie ( zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia, profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej.

     Edukacja polega na zamierzonym wpływanie na osobowość pacjenta, przez kształtowanie jego zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie, przez przygotowanie do współpracy i współdziałania w procesie pielęgnowania i leczenia oraz samo pielęgnowanie.  Edukacja pacjenta obejmuje to, co określamy, jako pracę wychowawczą i dydaktyczną wynikającą z funkcji i zadań zawodowych pracowników służby zdrowia.

     Współpraca z ludźmi i praca na ich rzecz wpływa zawsze na ich osobowość tzn. na ich uczucia, postawy, motywy działania, przekonania. W pracy z pacjentem ważne jest, aby były to oddziaływania zamierzone, celowe i przemyślane. Dlatego tak duże znaczenie ma przygotowanie pielęgniarki do pełnienia funkcji wychowawczej w odniesieniu do podmiotu opieki. Pielęgniarka występuje w roli wychowawcy i nauczyciela, dlatego powinna mieć wiedze oraz podstawowe umiejętności z pedagogiki dotyczące procesu wychowania i nauczania.

    Funkcja wychowawcza pielęgniarki to zadania, których celem jest zamierzony wpływ na osobowość podopiecznego poprzez kształtowanie prawidłowych, pożądanych zachowań zdrowotnych, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. Pielęgniarka towarzyszy i pomaga człowiekowi w tych działaniach, które dotyczą zdrowia tzn. wzmacnianiu zdrowia, zapobiegania chorobom, pomocy w przezwyciężaniu choroby, kształtowaniu umiejętności życia z chorobą lub z niepełnosprawnością.

    Jednym z zadań pełnionych przez pielęgniarkę funkcji wychowawczych jest kształtowanie u podopiecznego poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie kształtowanie przekonań, wpływanie na system wartości oraz na emocje i uczucia. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie podopiecznego do podejmowania działań prozdrowotnych w odniesieniu do siebie osób najbliższych i środowiska, tzn. uczenie, w jaki sposób wpływać na przekonania

System wartości innych ludzi, jak stwarzać warunki do prowadzenia prozdrowotnego stylu życia.

    Pielęgniarka przygotowuje pacjenta do współpracy z innymi pielęgniarkami w procesie

pielęgnowania. Uświadamia i wyjaśnia cel opieki, wyjaśnia zalecenia i uczy tych zachowań, których przestrzegania przez pacjenta jest istotne do osiągnięcia celów opieki. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie pacjenta do samoopieki. Uczy oceniania stanu zdrowia pacjenta, właściwego reagowania w przypadku wystąpienia powikłań, edukuje w zakresie wyboru właściwych sposobów dla podtrzymania właściwych funkcji życiowych. Wyjaśnia także jak zapewnić sobie komfort życia codziennego w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej.

Naucza w zakresie stosowania zleconych metod terapii np. farmakologicznej, dietetycznej etc.

     Zakres szczegółowych zadań realizowanych przez pielęgniarkę w odniesieniu do podopiecznego uwarunkowany jest przede wszystkim celami określonymi w procesie pielęgnowania. Zawsze wymaga to wcześniejszej oceny stanu pacjenta rozpoznania jego postawy wobec własnego zdrowia, choroby, niesprawności. Ocena jest podstawą efektywnego nauczania, zapewnia jego indywidualizowanie poprzez odkrycie, co podopieczny umie, co chce i potrzebuje wiedzieć i umieć, jakiej pomocy wymaga i potrzebuje.

     Zadania funkcji wychowawczej pielęgniarka wykonuje nie tylko na rzecz pacjentów, ale także współuczestnicząc w realizacji celów edukacji zdrowotnej, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. Są to te wszystkie zadania programów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, których istotą jest edukacja zdrowotna społeczeństwa.

     Edukacja zdrowotna to działania, których celem jest wyposażenie osób zdrowych lub chorych w wiedzę i umiejętności niezbędnych do przyjęcia zachowań korzystnych dla zdrowia. To proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności. Może być ukierunkowana na zdrowie( wiedza o zdrowiu i jego wzmacnianie), czynniki ryzyka(wiedzę o zagrożeniach zdrowia, uczenie unikania czynników ryzyka dla zdrowia) chorobę(wiedza o radzeniu sobie w czasie choroby. Obejmuje ona trzy okresy.       

      Pierwszy to uświadomienie sobie przez człowieka problemów z utrzymaniem i wzmacnianiem zdrowia (następuje to w wyniku podwyższenia poziomu wiedzy o zdrowiu, nabyciu nowych umiejętności oceny stanu zdrowia)

     Drugi to podjęcie osobistych decyzji o wprowadzeniu zmian w zachowaniach na bardziej korzystne dla zdrowia (w wyniku edukacji uzyskanie wglądu we własne zdrowie i stan warunków środowiskowych, w których człowiek żyje) .

     Trzeci to podjęcie zaplanowanych działań zmieniających zachowania zdrowotne i stan środowiska (w wyniku ukształtowania postawy prozdrowotnej i wzmacniania systemu wartości).

     Edukacja zdrowotna jest bardzo istotna zarówno dla człowieka chorego jak i zdrowego. Jest wiele zadań polegających na przekazywaniu ludziom wiedzy, kształtowaniu umiejętności lub wzbudzaniu motywacji do zainteresowania sprawami zdrowia, warunkami jak najdłuższego utrzymania zdrowia w dobrym stanie, możliwości jego poprawy. Pielęgniarka ma szczególne możliwości i okazje do oddziaływań, szczególnie w odniesieniu do pacjentów, ponieważ spędza z nimi więcej czasu niż inni pracownicy ochrony zdrowia, obserwuje w różnych sytuacjach, łatwiej jest jej ocenić potrzeby i gotowość pacjenta do uczenia się i zmiany zachowań.

    Edukacja pacjenta jest procesem ciągłym, wymaga sprawdzania, przypominania, poszerzania wiedzy i umiejętności. Miejsce edukacji zdrowotnej, terapeutycznej we współczesnej medycynie jest niepodważalne. Nie do końca natomiast zostało określone, kto, w jakim stopniu i na jakim szczeblu ma zająć się edukacją, by przynosiła wymierne efekty zdrowotne, lepszą jakość życia a  nawet efekty finansowe. 

      W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 roku podano zakres obowiązków pielęgniarki, a jedną z wymienionych funkcji   jest edukacja zdrowotna obejmująca zarówno ludzi zdrowych, jak i chorych. Pielęgniarki stanowią najliczniejszą, wykwalifikowaną grupę zawodową  służby zdrowia. By spełniały się w roli edukatorów, należy przygotować je do realizacji tego zadania. Powinny znać zasady i  metody opracowywania, wdrażania programów edukacyjnych i mieć świadomość  konieczności  stałego doskonalenia swych umiejętności w tym zakres...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 31,49 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!