ikona pliku odt

pedagogika wykład notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.58 kB.Pedagogika, 18.01.13
Kontrola u ocena wyników procesu kształcenia
Kontrola
to postępowanie zmierzające do uzyskania infromacji, w jakim stopniu zostały osiąnięte zapranowane cele kształcenia.
Wyróżniamy:
-kontrolę wstępną- informuje o umiejętnościach wyjściowych przed rozpoczęciem zajęć
-kontrola bieżąca- informująća systematycznie o postępach w kształtowaniuumiejętnoścu zawodowych
-kontrola końcowa- informuje o osiągnięciach uczących się po zakończeniu kształcenia
-kontrola odległa (dystansowa) dokonywana w określonym czasie po zakończeniu programu kształcenia
Ocena
to opinia formułowana w wyniku kontroli o poziomie wiedzy i umiejętności oparta na wynikach pomiaru dydaktycznego, przeprowadzonego na podstawie ustalonych kryteriów.
Pomiar dydaktyczny
to porównanie (np. w czasie egzaminu wiedzy, umiejętności i cech osobowości zdającego z wiedzą, umiejętnościami i cechami osobowości przyjętymi jako wzorzec).
Ewaluacja
to proces zbierania danych i ich interpretacja w celu podejmowania decyzji. Jest procesem diagnostycznym, obejmuje elementy pomiatu, osądu (porównania z wzorem) i decyzji. Zmierza do oceny prawidłowości przebiegu kształcenia, ustalenia końcowych wyników oraz podjęcia decyzji dotyczących programu kształcenia.
Funkcje kontroli i oceny
Dydaktyczna
-
porząkowanie wiedzy uczącego się, uzupełnianie braków w jego jego umiejętnościach
Wychowawcza- wspieranie uczącego w jego działaniach na rzecz własnego rozwoju zawodowego
Diagnostyczna- rozpoznawanie stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów kształcenia
Selekcyjna- oznacza możliwość klasyfikowania uczących się, ustalania pozycji, np. w rankingu najlepszych studentów, uczestników kursu
Aktywizująca- mobilizowanie uczących się do osiągania jak najlepszych wyników przez świadomość istenienia systemu kontroli i oceny
Metodyczna- polega na doskonaleniu samego procesu kształcenia, poprzez jego krytyczną ocenę.
Metody kontroli i oceny wyników procesu kształcenia
Obserwacja zachowań i działań uczących się, dostarcza informacji nt. Ich wiadomości, umiejętności praktycznych i postaw
Analiza wytworów pracy uczących się- wytwory techniczne, wykonana usługa
Kontrola ustna- egzaminy, seminaria, konsultacje
Kontrola pisemna- w czasie egzaminów, testy dydaktyczne, eseje
Sprawdzian praktyczny
Pedagogika zdrowia- teoria wychowania zdrowotnego i edukacji zdrowotnej
Pedagogika zdrowia tworzy i opracowuje podstawy teotetyczne dla działań wychowawczych, realizowanych na rzecz zdrowia.
W Polsce rozówj tej dyscypliny nastąpił w latach 60. Kiedy postanowiono włączyć zagadnienia dotyczące wiedzy i kształtowania umiejętności dbania o zdrowie do programu wychowania.
Szczególny wkład w rozwój wiedzy o wychowaniu do zdrowia wnieśli M. Demel, E. Mazurkiewicz
Zadania pedagogiki zdrowia
Pedagogika zdrowia zajmuje się zagadnieniami z pogranicza wiedzy o zdrowiu u wychowaniu a przede wszystkim:
Formami i metodami przekazywania wiedzy, zasad postępowania i wzorów zachowań umożliwiających zachowanie zdrowia przez całe życie
Przyczyną kształtowania umiejętności wzmacniania organizmu człowieka, fizyczne i psychiczne
Procesem uczenia racjonalnych i odpowiedzialnych zachowań na rzecz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!