ikona pliku docx

pedagogika twórczości notatki

wykłady z pedagogiki twórczości


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 34.58 kB.


PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI  -  WA  26.02.2013

dr. Małgorzata Łączyk

? wykłady:

1. Pedagogika twórczości jako dyscyplina naukowa- jej istota, funkcje, zadania, cele, dziedziny. Współczesne rozumienie kategorii twórczość - aspekty, wymiary i kryteria twórczości

2. Charakterologiczne i kognitywne podstawy kreatywności. Ustalenia definicyjne oraz uwarunkowania kreatywności i twórczości.

3. Istota, uwarunkowania i zasady wspierania postawy twórczej, a edukacyjne konsekwencje twórczego paradygmatu.

4. Wybrane koncepcje procesu tworzenia: koncepcja psychodynamiczna; koncepcje poznawcze: J.P. Guilford; krytyka; koncepcja przyrostowa E. Nęcki (operacje intelektualne wykorzystywane w tworzeniu); koncepcje systemowe; koncepcja inwestycyjna R. Sternberga; koncepcja humanistyczna; koncepcja twórczości codziennej

5. Właściwości i specyfika twórczości dzieci i młodzieży. Zasady i metodyka wspierania zdolności twórczych.

6. Nauczyciel wobec wspierania postaw i elementarnych zdolności twórczych uczniów.

7. Naukowe podstawy badań nad twórczością

Zaliczenia (test)

Twórczość jest pojęciem niejednoznacznym i pojmowanym w 4 wymiarach:

 1.  Atrybutywny dotyczy cech twórczego dzieła w sensie pewnego produktu, czyli dlaczego dzieło muzyczne, plastyczne rzeczywiście jest twórcze, dlaczego przełamuje stare trendy
 2.  Procesualny analiza procesów intelektualnych/poznawczych których uaktywnienie doprowadza do finalnego twórczego produktu bądź dzieła
 3.  Ekologiczny dotyczy uwarunkowań najczęściej zewnętrznych czyli środowiskowych, aktywizacji twórczej jednostki
 4.  Osobowościowy próba rozstrzygnięcia jakie cechy dyspozycje predylekcje są charakterystyczne dla osób twórczych, mniej twórczych

Władysław Tatarkiewicz : „Dzieje sześciu pojęć” 3 okresy analizowane przez niego:

 1.  „średniowiecze” kategoria twórcza przypisana tylko Bogu, tworzył coś z niczego
 2.  Wiek XV/XVI pojęcie twórczości przypisywano światu nauki
 3.  XX wiek, pankreacjonizm idea twórcza której domeną jest każde działanie wykraczające poza prostą recepcję oraz takie działanie które nie ogranicza się do powtarzania i naśladowania

Po raz pierwszy w literaturze polskiej do pojęci twórczości odwołał się Kazimierz Korniłowicz w 1926 roku. Napisał on artykuł „Pomoc w tworzeniu jako zadanie pracy kulturalnej”

Henryk Rowid Szkoła twórcza próba stworzenia modelu szkoły przygotowującej do twórczego życia.

Stefan Schumann twórczość plastyczna dzieci

Józef Kozielecki twórcze rozwiązywanie problemów

Zbigniew Pietrasiński myślenie twórcze, próba odpowiedzi na to czym jest myślenie twórcze jako proces

MYŚLENIE TWÓRCZE TO INACZEJ MYŚLENIE DYWERGENCYJNE

PRZECIWIEŃSTWEM MYŚLENIA DYWERGENCYJNEGO JEST KONWERGENCYJNE.

Krzysztof Szmidt, Stanisław Popek, Witold Dobrołowicz, Edward Nęcka,

Rozwój pedagogiki twórczości można podzielić na 2 fazy:

 1.  1 okres faza dominacji twórczego nauczania ustaleń w zakresie tego jak nauczać, i jakie środki i metody powinien był stosować nauczyciel aby rozbudzać kreatywność.
 2.  2 okres nauczanie twórczości które nakierowane było na rozwijanie indywidualnych zdolności uczniów do twórczego myślenia i działania, sprowadza się ono do 3 głównych działań 1) ośmielanie do twórczości poprzez wyzwalanie zależności, rozbudzania motywacji do podejmowania dobrze pojętego ryzyka, otwartego wyrażania własnej opinii, kształtowania wytrwałości 2) pomoc uczniom w rozpoznawaniu własnych zdolności twórczych 3) wspieranie zdolności uczniów gdyż twórczość ma swoje źródło w wielu zwyczajnych zdolnościach a nie w odosobnionym talencie.

PEDAGOGIKA TWÓRCZOŚCI  -  WA  12.03.2013

KREATYWNOŚĆ jest pojęciem węższym niż znany dzisiaj. Pojęcie kreatywności odnosi się do cechy bądź opisu wyłącznie osoby.

A więc można mówić o kreatogennym otoczeniu a nie o kreatywnym otoczeniu.

Kreatywność to potencjał twórczy, inaczej zadatek twórczości, cecha jednostki sprawiająca że jej szanse na rzeczywistą a nie pozorną twórczość rosną.

Kreatywność jest przypisana każdemu człowiekowi, zaś twórczość to fenomen właściwy nielicznym. Nie jest pojedynczą cechą ale jest zespołem cech.

Maciej Karwowski wyróżnia składowe:

 1.  Charakterologiczne:
 2.  Otwartość poznawcza
 3.  Niezależność
 4.  Kognitywne (twórcze) zdolności twórcze lub sprawności intelektualne sprawiające ze człowiek jest zdolny do procesu ideacji, wymyślania nowych nieszablonowych pomysłów.

Składowe te mogą ze sobą wchodzić w różnorakie relacje. Dobrze gdy składowym kognitywnym odpowiada wysoka niezależność i otwartość poznawcza.

Kreatywność adaptacyjna niska otwartość, niska niezależność, ale wysoka kreatywność. Brak własnego zaangażowania. Podejmuje działania często kierowane przez innych.

Kreatywność buntownicza (sztywna) niska otwartość, wysoka niezależność, wysokie zdolności twórcze. Osoba nie ma nastawienia na pozyskiwanie nowych doświadczeń.

Kreatywność mocno współpracuje z ekstrawersją.

TWÓRCZOŚĆ Doty...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 34.58 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!