ikona pliku docx

pedagogika szkolna notatki

notatki nt pedagogiki szkolnej,diagnoza,profilaktyka...


  242 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 242
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 37.29 kB.


Pedagogika szkolna wykłady dr Jadwiga Szymaniak 15h

02.X. 2010

Pedagogika szkolna nie jest główną nauką pedagogiczną jest bliska pedagogice ogólnej- p. szkolna, dydaktyka szkolna, dydaktyka przedmiotowa dydaktyka ogólna. Śliwierski Pedagogika 2006 Dydaktyka szkolna.

Pedagogika specjalna- z deficytami, zaburzeniami.

Narodziła się w sensie ścisłym- eksplicie wyrazistym, samodzielnym w latach 60 w Polsce później.

W sensie szerokim można do twórców zaliczyć wielu prekursorów: J. A. Komeński- 1592-1670 odrodzenie i reformacja, twórca systemu nauczania klasowo- lekcyjnego, St. Konarski oświecenie 1700-1773 do I rozbioru, J. H. Pestalozzi szwajcar szkoła ludowa, demokrata, dostęp wszystkich dzieci do szkoły, J> F. herbart- Niemcy szkoła tradycyjna oparta na wielkiej wiedzy, pamięci 1776- 1841, J. Dewey Amerykanin twórca nowego wychowania bunt przeciwko szkole herbartowskiej 1859- 1952, Henryk Rowid żyd zginął w obozie, wkład w dobór treści kształcenia rozwijających osobowość 1877- 1944.

Status pedagogiki szkolnej- jej stanowisko.

Jest dziedziną wiedzy pedagogicznej- obszar wiedzy na tyle szeroki i objęty badaniami, że może rościć sobie pretensje do tożsamości i równorzędności z innymi naukami pedagogicznymi.

Tadeusz Fronckowiak- O pedagogice nadziei 2007.

Liczne kierunki posiada, które wpływają na nią. Kierunek-, jeśli dana dziedzina ma wyraźne nachylenie w kierunku jednej z nauk np. nachylenie filozoficzne, socjologiczne.np. pedagogika dialogu ma nachylenie ku filozofii dialogu, konstruktywizm ma nachylenie ku psychologii.

Nurty w pedagogice terapeutyczny- K. Sośnicki odznacza się tym, że tworzy liczne nowe teorie, w stronę terapii.

Pedagogika szkolna definicja

Prof. Riedel Klaus niemiecki pedagog szkolny- jest to teoria pedagogicznego postępowania w szkole- jak należy w szkole postępować. Szkoła jest instytucją krzywdzącą czasami zależnie od mocodawców, przepisów, finansowania. 1968- wydarzenia marcowe, bunt studentów.

Wielu wybitnych pedagogów H> Rowid- uważało, że zastosowanie do szkoły mają miejsce pewne aksjomaty- wartość, prawda zawsze prawdziwa, bez uzasadnienia, oczywiste np. dobro dziecka. Pedagogika i szkoła rodzi napięcia między prawami dziecka a instytucją- dzisiaj przerost praw.

Przedmiotem ped. Szkolnej zakresy tematyczne:

 1.  Różne teorie szkoły.
 2.  Problemy organizacji szkoły.
 3.  Zagadnienia z zakresu pracy nauczycieli.
 4.  Zagadnienia dotyczące obszarów pracy uczniów- lekcyjna, pozalekcyjna, domowa.
 5.  Problemy metodycznego ukształtowania nauczania.
 6.  Metodyka nauczania w szkole ogólnokształcącej i zawodowej.
 7.  Problemy związane z zakresem treści kształcenia, jak je dobrać, czego mają się uczyć, teorie programów szkolnych
 8.  Prawo szkolne oraz problemy technologii kształcenia- Internet

Kompetencje- wiązka wiedzy i umiejętności, posiadanie własnej tożsamości. Wiązka ta uprawnia do rozwiazywania problemów w sytuacjach związanych z zawodem nauczyciela przez adekwatne do sytuacji sposoby działań. Kompetencja nie oznacza, że reprodukuje się już opanowane sposoby pracy, a więc stale to samo oznacza przede wszystkim, aby z tego, co już się umie generować stale na nowo nowe rozwiązania.

Główne zadania pedagogiki szkolnej:

Jako teoria pedagogicznego postępowania w szkole ma do spełnienia wiele zadań, ale przede wszystkim może poddawać w wątpliwość czy to, co się dzieje w szkole jest pedagogicznie uprawnione czy wolno nam tak robić- nie wszystko jest dobre, np. kinezjologia edukacyjna przedszkola błędy w badaniach Denisona- potrzebna refleksja.

Pyta o aktualne założenia kształcenia i wychowania przewiduje możliwości działania w konkretnych historycznie i kulturowo naukach. Trzeba czasem wytyczyć granice współczesnym dyskusjom politycznym, w postaci problemów a priori- bezdroża, bezradność, nie można ich przezwyciężyć, uczniowie wnoszą swoje kłopoty, trudności do szkoły, tego się nie ukrywa.

Ma spełnić oczekiwania nauczycieli wszystkich, wskazania praktyczne, które nie są zawsze możliwe- nie ma uniwersalnych dróg.

Praca w grupach, środowisku, indywidualnego przypadku. Może pomóc szukanie konwergencji- punktu stycznego- skłaniam się do czegoś, ku czemuś, między pedagogiką szkolną a ogólna, społeczną, pedeutologią najbardziej ogólną.

Pedagogika szkolna jak i ogólna ma przygotować człowieka dorastającego w 6 dziedzinach: ekonomicznej, etycznej, wychowawczej, politycznej, religijnej, sztuki.

Konwergencje z pedagogiką społeczną- A. Kamiński stworzył 3 modelowe typy szkół: wychowująca, otwarta, środowiskowa.

Stara szkoła w modernistycznym społeczeństwie dyskurs o szkole, dyskusja na teorie:

 1.  Szkoła, jako miejsce uczenia się, kształcenia- miejsce gdzie zachodzi wzajemna komunikacja od niej bardzo wiele zależy- ceni się ją za wiedzę, czas, rozmowę- otwarte ucho nauczyciela. Z badań pedagogiki społecznej wynika, że uczniowie nie lubią szkoły, w której się pisze siedzi, mówi. Lubią wyjścia poza szkołę, czytanie wierszy w lesie. Jak nauczyciele obchodzą się z problemami uczniów- bycie uczniem kategoria filozoficzna. Otwartość na ucznia, rozumienie problemów rozwój kompetencji kluczowych A. Nalaskowski- Przestrzenie i miejsca szkoły.
 2.  Szkoła, jako miejsce społeczne.
 3.  Rozwój szkoły- otwarcie i kooperacje szkoły z różnymi instytucjami, muzea PCK, wolontariat itp.

23.X.2010

Szkoła i jej miejsce w społeczeństwie

System oświaty- organizacji rozpowszechniania wykształcenia ogólnego i zawodowego poprzez system szkolny oraz instytucje wychowania równoległego- oprócz szkoły np. domy kultury, muzea, Internet.

Cechy szkoły wg socjologów- Jan Szczepaniak

 1.  Przekazuje wiedzę naukową.
 2.  Jest instytucją nauczającą metodami naukowymi.
 3.  Może syntetyzować wpływy innych oddziaływań.
 4.  Szkoła stara się przygotować do udziału w funkcjonowaniu w społeczeństwie- rozwijać osobowość by pozwolić na samodzielne kierowanie swoim życiem.

3 funkcje szkoły za leksykonem pracy:

 1.  Rekonstrukcyjna- odtwarzanie kultury uniwersalnej i narodowej, oraz przekazywanie uczniom ciągłości procesu historycznego.
 2.  Adaptacyjna- ma przystosować dziecko uczniów do zastanych struktur życia społecznego i politycznego, wprowadzić ich do istniejących ról społecznych i zawodowych.
 3.  Emancypacyjna- samodzielność, przygotować uczniów do samokształcenia, samowychowania. Uzdatnianiu do krytyki.

Dysfunkcjonalność edukacji- dostrzegano w różnych krajach

- luka w treściach edukacyjnych a potrzebami uczniów

- słabość procesów wychowania,

- erozja uniwersalnych systemów wartości,

- niski poziom kształcenia masowego.

Koncepcja szkoły i teorie( wychodzą od funkcji i zadań szkoły)

Funkcje szkoły:

 1.  Kształcenia kwalifikacji- wiadomości i biegłość posługiwania się nimi, kierowania swoim życiem.
 2.  Person...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 37.29 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!