ikona pliku docx

Pedagogika społeczna - Zagadnienia na kolokwium. notatki

Opracowanie tematów na kolokwium - środowisko społeczne, rodzina, prekursorzy pedagogiki społ., środowisko lokalne, grupa rówieśnicza, ocena/diagnoza/rozpoznanie, instytucje.


  1290 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1290
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25,79 kB.


 **ŚRODOWISKO SPOŁECZNE**

1. Definicja środowiska społecznego wg H. Radlińskiej - środowisko to zespół warunków, w których bytuje jednostka, i czynników przekształcających osobowość, oddziałujących stale lub przez czas dłuższy [...], które jest zespołem zjawisk przyrodniczych, kulturalnych i osobowych.

2. Środowisko społeczne ma trójwymiarowy charakter. Tworzą go:

- osoby (ich szeroko rozumiany potencjał ludzki),

- rzeczy (przedmioty, urządzenia, infrastruktura),

- stosunki otaczające człowieka (relacje międzyludzkie, interakcje społeczne, preferencje, postawy).


3. Wpływ środowiska na człowieka zależy od:

- charakteru i czasu trwania kontaktów (potencjalne możliwości odbioru bodźców),

- osób i grup tworzących te kontakty (interakcje międzyludzkie),

- znaczenia, prestiżu, sugestywności tych osób (grup, społeczności lokalnych).


4. Podział środowisk ze względu na bodźce:

- naturalne (bardziej przyrodnicze lub geograficzne z uwagi na wszechobecną ingerencję człowieka w środowisko naturalne; to bodźce: chemiczne, fizyczne i biologiczne, na przykład: klimat, położenie geograficzne, zanieczyszczenie środowiska, problemy ekologiczne),

- społeczne (warunki życia, interakcje społeczne, przyrost naturalny, struktura demograficzna, zawodowa, wykształcenie, dochody ludności, czyli relacje społeczne i warunki bytowe),

- kulturowe (wytwory kultury materialnej i niematerialnej: literatura, sztuka, religia, prawo, filozofia, etyka, architektura, zwyczaje, obyczaje, normy moralne, akceptowane, uznawane i realizowane wartości, sposób przezywania wartości moralnych, zwyczaje).

 Typologia środowisk wg H. Radlińskiej:

- środowisko bezpośrednie i pośrednie (szersze przestrzennie),

- środowisko obiektywne (instytucje) i subiektywne (wpływy odczuwane),

- środowisko materialne i niematerialne (niewidzialne: zwyczaje, obyczaje, wierzenia, idee itp.).


5.Pojęcia:
*antropologizm naukowy - teoria zakładająca, że każda grupa etniczna tworzy inne środowisko społeczne, a szeroko pojęte życie społeczne jest tylko funkcją cech biopsychicznych, antropologicznych poszczególnych grup. /A. Gobineau
*organicystyczna teoria rozwoju - porównanie środowiska do organizmu człowieka, założenie, że procesy społeczne są procesami biologicznymi, a ich przebieg wyznaczają prawa natury. / H. Spencer

*geograficzna teoria rozwoju - poszukiwanie wyznaczników rozwoju społecznego w środowisku geograficznym - Hipokrates

*szkoła ekologiczna - wskazywanie silnego związku żywego organizmu ze środowiskiem organicznym, związku na przykład postaw, preferencji, poziomu przystosowania ludzi z czynnikami ekologicznymi. / E. Haeckel

*determinizm - człowiek kształtowany jest przez siły przyrody, jest częścią, przyrody i podlega ewolucji; zbiorowość ludzka, czyli społeczeństwo, podobnie jak żywy organizm, zmienia w toku rozwoju swe funkcje i strukturę, ale zmiany dotyczą nie tylko płaszczyzny organicznej - także społecznej. / H. Spencer
*idealizm pedagogiczny - jednostka o wysokim poziomie odpowiedzialności społecznej, czuła, empatyczna, o wysokim morale, motywacji i wrażliwości - może przezwyciężać negatywne wpływy środowiska, niwelować je, łagodzić, zwalczać. /F. Foerster
*dialektyzm - wzajemne oddziaływanie jednostki i środowiska przy jednoczesnej, obustronnej mobilizacji do rozwoju (człowiek się rozwija, kształci, aby poznać, zrozumieć środowisko, ale potem stara się go zmodyfikować stosowanie do swych oczekiwań, aspiracji i potrzeb). / H. Radlińska
*adaptacja społeczna wzajemne przystosowanie do środowiska
*integracja - akceptacja i internalizacja specyfiki, potencjału oraz wpływów środowiska ; proces tworzenia całości z części, ujednolicanie, łączenie, scalanie elementów w całość
*integracja społeczna - proces wzajemnego dostosowywania zachowań w grupie lub pozytywny skutek tego procesu, wyrażający się w powstaniu jakiegoś systemu społecznego; w trakcie i na skutek integracji społecznej poszczególne elementy scalają się, tworząc harmonijną, skoordynowaną, funkcjonalną całość. Integracja to także likwidowanie barier utrudniających nawiązywanie kontaktów pomiędzy jednostkami lub grupami społecznymi.
*integracja kulturalna - stan lub proces polegający na tworzeniu funkcjonalnej całości z różnych cech i elementów kilku kultur, a także związki pomiędzy cechami kultury lub ich kompleksami, prowadzące do powstawania odrębnych systemów kulturowych.
* profilaktyka społeczna (prewencja) - polega na zapobieganiu rozwoju zjawisk dewiacyjnych i patologicznych w społeczeństwie, powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się ich; ma za zadanie opisywać, wyjaśniać i przewidywać rozwój zjawisk chorobliwych i szkodliwych dla społeczeństwa
*kompensacja społeczna -
 uzupełnianie, wyrównywanie braków środowiskowych i społecznych, zastępowanie niekorzystnych czynników bardziej korzystnymi

 
 **RODZINA**

1. Definicja rodziny -  
rodzina to małą grupa społeczna składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych. Rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania rodzinnego jak również więź formalna, określającą obowiązki rodziców i dzieci względem siebie. (Okoń)

2. Funkcje rodziny:
 1. materialno-ekonomiczna  służy zabezpieczeniu bytu i gospodarowaniu zasobami finansowymi
 2.
opiekuńczo-zabezpieczająca troska nad dziećmi oraz osobami starszymi i chorymi
 3. prokreacyjno-seksualna zaspokajanie potrzeb w kwestii posiadania potomstwa oraz potrzeb seksualnych współmałżonków
 
4. legalizacyjno-kontrolna rodzice legalizują pewne zachowania (np. przyzwyczajanie do nagości)
 5. To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25,79 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!