ikona pliku docx

pedagogika społeczna zagadnienia i odpowiedzi notatki

zagadnienia do egzaminu z 4 semestru


  932 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 932
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,46 kB.


 1.   Pedagogika jako nauka
 2.  Radlińska-życiorys
 3.  Pojęcie, znaczenie i rodzaje wsparcia społecznego- od czego zależy.
 4.  Ubóstwo społ- rodzaje, etiologia, możliwości walki.
 5.  Profilaktyka, a kompensacja
 6.  Pedagogika śmierci- opieka hospitalizacyjna i paliatywna
 7.  Pojęcie urbanizacji
 8.  Dzieciństwo jako kategoria społeczna
 9.  Strategie badań w pedagogice społecznej (ilościowe i jakościowe)
 10.  Młodzież w ponowoczesnym świecie (problemy, zachowania)

1.Pedagogika społeczna jest nauką o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyrosła na gruncie nauk społecznych (socjologia, psychologia) wraz z etyką i opisuje człowieka we wszystkich fazach jego życia. Jest to nauka interwencyjna, próbuje formułować tezy do zmiany społecznej, chce niwelować różnice społeczne. Jest teoretyczną refleksją nad pracą socjalną, są to jednak 2 oddzielne subdyscypliny zawodowe. Pedagogikę społeczną w Polsce stworzyła Helena Radlińska. Według niej  wychowanie składa się z 3 etapów:

-etap wzrostu

-etap wrastania

- etap wprowadzania

Wyróżniła także 3 działy pedagogiki społecznej:

 1.  teoria pracy socjalnej
 2.  teoria pracy kulturalno - oświatowej (czyli oświaty dorosłych)
 3.  historia pracy społecznej oraz oświatowej
 4.  

Pedagogika społeczna stanowi część teorii wychowawczej koncentrującą się wokół problematyki środków wychowawczych jako czynników oddziałujących na wychowanka oraz warunkujących rozwój i rezultaty działalności wychowawczej. Dyscyplina ta również dokonuje analiz różnych rodzajów potrzeb na poszczególnych etapach życia człowieka (jak dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały), a jej szczególny przedmiot zainteresowań stanowią te sytuacje wychowawcze, które wymagają pomocy społecznej i działań kompensacyjnych (sytuacje takie jak osierocenie, rozbicie rodziny, itp.).

Rozwój pedagogiki społecznej w Polsce nierozerwalnie wiąże się z nazwiskiem Heleny Radlińskiej, która starała się ukazać zależności występujące między pracą wychowawczą i środowiskiem; środowisko stanowiące zespół warunków i bodźców rozwojowych, determinowało skuteczność wszystkich oddziaływań wychowawczych. Radlińska głosiła potrzebę systematycznego poznawania środowiska w trakcie pracy wychowawczej. W jej rozumieniu pedagog był nie tylko organizatorem i kierownikiem procesów wychowawczych lecz także badaczem, który obok wiedzy dotyczącej wychowania musi posiadać znajomość metod badań środowiskowych, które umożliwią mu poznawanie wpływów środowiska. Dyscyplina Radlińskiej zajmować się miała między innymi wykrywaniem wszelkich czynników utrudniających rozwój oraz szukaniem sposobów dla ich przezwyciężania. Mamy tutaj do czynienia z dwoma dziedzinami zadań:

 1.  kompensacją, czyli odnajdowaniem możliwych do uruchomienia sił oraz czynników służących przeciwważeniu braków, zadośćuczynieniu niezaspokojonym potrzebom oraz zapobieżeniu grożącym niebezpieczeństwom
 2.  przetwarzanie środowiska to planowa organizacja środowiska, poprzez odnajdywanie w nim zdolnych do wykonania owych zmian sił społecznych
 3.  

Okresy rozwoju polskiej pedagogiki społecznej
Powstanie i rozwój polskiej pedagogiki społecznej w Polsce
- faza wstępna lata 80te Xix do ok. 1925 (Powstanie Studium Pracy Społeczno- Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej)
-faza rozwoju i stabilizacji 1925-1945- badania i kształcenie pracowników społecznych
-faza adaptacji do warunków PRL- szkoła i środowisko, wychowanie pozalekcyjne, czas wolny, edukacja ustawiczna
-faza readaptacji po 1980, pedagogika społeczna otwarta na zmianę społeczną i budowę społeczeństwa demokratycznego.

2. HELENA RADLIŃSKA (1879 1954) działacz oświatowy, pedagog, historyk, profesor na UW, Udział w działalności rewolucyjnej w 1906 spowodował zesłanie na Syberię. Po ucieczce osiadła w Krakowie, gdzie rozpoczęła intensywną działalność oświatową. Opracowała tam podstawy teoretyczne pedagogiki społecznej. Po I wojnie wróciła do W wy i podjęła się kształcenia kadry pracowników społeczno oświatowych. Rozwój pedagogiki społecznej jako dyscypliny naukowej na przełomie XIX i XX w. Wiąże się z Radlińską. Szkoła H.R. nawiązując do postępowych myśli polskiego oświecenia, w powiązaniu z filozofią, pedagogiką, socjologią podejmowała problemy ogólnospołeczne prawo narodu do niezależności, kultura narodowa, relacja miedzy społ., rozwój społeczny a oświata. W pierwszym okresie utożsamiała pedagogikę społeczną z pedagogiką narodową. Zadania pedagogiki wynikały z oświatowego zacofania w Polsce. 2 zakresy upowszechnianie oświaty wśród dorosłych i realizacja obowiązku szkolnego przez wszystkie dzieci. Przyjęła koncepcje współzależności jednostki i środowiska oraz aktywności w jego przebudowie. Skupiała swą uwagę na opiece i pomocy społ. Zainteresowała się problematyką, techniką, teorią pracy socjalnej. Proponowała prowadzenia metody indywidualnych przypadków, pracy grupowej, organizowania pracy środowiskowej.

3.Wsparcia społecznego potrzebuje osoba, która podjęła działanie, alby zmienić swoją sytuację, ale coś się nie powiodło i znajduje się w sytuacji krytycznej w tym momencie pojawia się poczucie własnej bezsilności. Jednostka często próbuje wykorzystać swoje kontakty, wtedy pada pytanie kto mógłby mi pomóc. Często mamy do czynienie z fałszywym wsparciem emocjonalnym, np. gdy dziecko wraca ze szkoły i mówi ze ma na jutro do zrobienia makietę, a mama wykonuje tę makietę za niego.

Wsparcie społeczne- jest kompleksowym działaniem polegającym na interakcji społecznej pomiędzy tym co pomaga i tym co pobiera pomoc, ktoś o pomoc może nas prosić, lub my sami możemy  zauważyć, że ktoś potrzebuje pomocy. W toku tej interakcji musi dojść do wymiany informacji, emocji, instrumentów działania i wymiany dóbr materialnych.Wszelka pomoc jednostce w jej trudnej sytuacji (pomoc w jej przezwyciężeniu); istnieje cały czas, a aktywizuje się w sytuacjach trudnych

4 rodzaje wsparcia społecznego:

-informacyjne- problem ma charakter intymny, np. sytuacja bicia, biedni ludzie nie chodzą do lekarzy

-ewolucyjne- wartościujące umacnianie pozytywnych reakcji jednostki, pozytywne motywowanie do zmiany, budowanie sensu zachowań.

-materialne

-

Rodzaje wsparcia społecznego:
- emocjonalne
- wartościujące
- informacyjne
- duchowe

Co wpływa na intensywność wsparcia:

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,46 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!