ikona pliku doc

pedagogika społeczna notatki

DEFINICJA PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ I JEJ GŁÓWNI PRZEDSTAWICIELE-ŻYCIORYSY


ocena: 4.0, 9
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 126.00 kB.


Pedagogika społeczna to dział pedagogiki zajmujący się problematyką środowiskowych uwa-runkowań procesu wychowawczo-opiekuńczego oraz rozwoju człowieka w różnych okresach życia.
( Encyklopedia PWN)
Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną, rozwijającą się na skrzyżowaniu nauk o człowie-
ku, biologicznych i społecznych, z etyką i kulturoznawstwem(teorią i historią kultury)dzięki własnemu punktowi widzenia. Można go najkrócej określić jako zainteresowanie wzajemnym stosunkiem jedno-
stki i środowiska, wpływem warunków bytu i kręgów kultury na człowieka w różnych fazach jego ży-
cia, wpływem ludzi na zapewnienie bytu wartościom przez ich przyjęcie i krzewienie oraz przetwarza-
nie środowisk siłami człowieka w imię ideału (Radlińska)
H. Ralińska, Pedagogika społeczna. Wrocław 1960, s. 361
Pedagogika społeczna specjalizuje się w inspirowaniu i analizowaniu procesu wychowawczego
w toku prac środowiskowych. To znaczy w toku organizowania, reorganizowania, ulepszania środowi-
ska, czyli instytucji , placówek, urządzeń, grup formalnych i niesformalizowanych danego terenu.
Rozumiejąc, iż wychowanie „samo w sobie”, jako czynność autonomiczna, w gruncie rzeczy staje się
wmawianiem i dozorem – pedagogika społeczna szczególną wagę przywiązuje do procesu wychowa-
wczego jako dodatkowego efektu organizowania, reorganizowania, aktywizowania i ulepszania insty-tucji, placówek, urządzeń skupiających dzieci, młodzież i osoby starsze (Kamiński)
S. Kawuła (red), Pedagogika społeczna. Toruń 2005, s. 14
      Podłożem powstania pedagogiki społecznej, były przemiany ekonomiczne, socjalne, edukacyj-
ne i społeczno-kulturowe w Europie i Ameryce na przełomie XIX i XX wieku. Rewolucja przemysło-
wa, postęp naukowy i techniczny, wpływał na jakość życia nie tylko poszczególnych grup i warstw
społecznych, ale też całych regionów i krajów. Pogłębiły się nier
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 126.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!