ikona pliku docx

pedagogika ściąga sem I notatki

pedagogika ściąga


  1083 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1083
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 23,88 kB.


2. Wychowanie wg Muszyńskiego: szczególny rodzaj ludzkiej działalności który polega na zamierzonym wywołaniu określonych zmian osobowości człowieka. Zamierzone kształtowanie u jednostki tego zespołu cech, który składa się na uczuciowo- wolicjonalną stronę osobowości. A więc formowanie postawy i przekonań , uznawanych wartości celów oraz ideałów.  Wychowanie wg Kunowskiego : wychowanie jako długotrwały ciąg zmian, zachodzących w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka w czym biorą udział wychowawcy współdziałają przy tym różne okoliczności jako syt. wychowawcze oraz dążność wychowanka do osiągania pełni samodzielności umysłowej moralnej i życiowej.  Wychowanie wg Łomnego- wych stanowi aksjologicznie wyodrębnioną warstwe kontrolowanej socjalizacji oraz kreatywne i spontaniczne autodecyzje wpływy niezamierzone naturalne i pośrednie stymulujące ciągły rozwój człowieka: socjalizacja-wartościowanie-selekcja-wychowanie Wychowanie przez sztukę. Utożsamiane z wychowaniem estetycznym Ogół świadomych oddziaływań na wychowanka i jego działań własnych w których wartości estetyczne i artystyczne wykorzystuje się do pogłębienia życia uczuciowego rozwoju aktywności twórczej i samo ekspresji wychowanka oraz oraz do umożliwienia mu kontaktu z różnymi dziedzinami sztuki Wychowanie przez pracę- wg Okonia celem tego wychowania jest ukształtowanie u młodzieży poprzez odpowiednią jej działalność rzetelnego stosunku do pracy, opartego na dobrym przygotowaniu do wykonywania pożytecznej pracy, przyzwyczajeniu do pracy szacunku dla ludzi pracujących i wytworów ich pracy.

Okoń; CZAS WOLNY - czas do dyspozycji jednostki po wykonaniu przez nią zadań obowiązkowych: pracy zawodowej, nauki obowiązkowej w szkole i w domu oraz niezbędnych zadań domowych. KULTURA - ogól stworzonych przez ludzi wartości naukowych, społecznych, artystycznych i technicznych oraz procesy tworzenia tych wartości. Współcześnie zaczyna się pojmować k. szeroko, a więc zarówno jako efekty, jak i procesy tworzenia dóbr, zarówno jako normy, wartości i wzory zachowań, jak wytworzone przez ludzi dzieła, zarówno wartości naukowe i artystyczne, jak społeczne i techniczno-cywilizacyjne. ŚRODOWISKO - całość procesów ekologicznych, ekonomicznych, politycznych, społecznych, kulturalno-oświatowych i instytucjonalnych w ich wzajemnych związkach i zależnościach. W tym rozumieniu ś. jest przestrzenią, w obrębie której społeczeństwo realizuje różne formy działalności, tworząc w ten sposób warunki własnego życia oraz zaspokajania materialnych i duchowych potrzeb. OSOBOWOŚĆ - termin używany w różnych znaczeniach, najczęściej oznacza zespół stałych właściwości i procesów psychofizycznych, odróżniających daną jednostkę od innych, wpływający na organizację jej zachowania, a więc na stałość w nabywaniu i porządkowaniu doświadczeń, wiadomości i sprawności, w reagowaniu emocjonalnym w stosunkach z innymi ludźmi oraz na stałość w wyborze celów i wartości. SOCJALIZACJA  ogól działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj. umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa;  KSZTAŁCENIE - ogół czynności i procesów umożliwiających ludziom poznanie przyrody, społeczeństwa i kultury, a zarazem uczestnictwo w ich przekształcaniu, jak również osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznych i umysłowych, zdolności i uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań, przekonań i postaw oraz zdobycie pożądanych kwalifikacji zawodowych.

Jan Amos Komeński (1592-1670) jeden z najwybitniejszych pedagogów zw ojcem pedagogiki nowozytniej . stworzył system pedagogiczny. Pochodzący z Moraw należał do braci czeskich. po upadku Czech  Komeński opuszcza ojczyznę i kieruje się do Polski, gdzie od 1628r pracuje w gimnazjum i pisze szereg słynnych rozpraw pedagogicznych do  najważniejszych dzieł pedagogicznych Komeńskiego należą:  „Wielka dydaktyka”(stanowi najpełniejszy wykład jego poglądów pedagogicznych) , „Drzwi języków otworzone” i „Świat zmysłowy w obrazach”(rodzaj podręczników).Poglądy pedagogiczne Komeńskiego:                                                                                                               Po 1- wierzy w moc wychowania i wykształcenia uważa że „jeśli młodzież będzie się ogładzało i w bystrości ćwiczyło, z pewnością jedni drugich wygładzą i wyćwiczą, tak że wreszcie wszyscy będą pojmowali wszystko”.                                                                                                                                           Po 2 domaga się powszechnego nauczania i wychowania żądaniem tym obejmuje zarówno biednych i bogatych, zarówno miasta jak i wsie, zarówno chłopców jak i dziewczęta.  Po 3-opracowuje system jednolitego szkolnictwa dla całej ludności pierwszy w historii wychowania. Rozróżnia 4 okresy w rozwoju człowieka i odpowiednio do tego 4 typy szkół:                     -okres dziecięctwa do 6 lat odpowiada szkoła macierzyńska  wychowanie w rodzinie ,nauczycielką jest matka.                                                                                                                                                                        okres chłopięctwa od 6 do 12 lat odpowiada szkoła języka ojczystego (szkoła elementarna) powinna objąć chłopców i dziewczęta i znajdować się w każdym miasteczku wsi i osiedlu.                                      okres młodzieńczości od 12 do 18 lat odpowiada szkoła języka łacińskiego (szkoła średnia, gimnazjum) powinna być w każdym większym mieście a uczyć się w niej powinni wszyscy odznaczający się zdolnościami umysłowymi.                                                                                                               okres dojrzewającej męskości od 12 do 24 lat odpowiada akademia do której powinni kierowani być ci co mają być uczonymi. Akademia powinna być zorganizowana w każdym państwie. Uwieńczeniem wykształcenia powinny być podróże zagraniczne Po 4-opracowuje nowy program, wykształcenia i nowy układ materiału programowego domaga się najpierw nauczania w ję...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 23,88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!