ikona pliku docx

pedagogika ściąga notatki

Pedagogika ściąga


  110 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 110
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.74 kB.


1.Pedagogika jako nauka pojęcia, terminy, dyscypliny pedagogiczne, nauki pomocnicze, kryteria klasyfikacji dziedzin pedagogiki: Pedagogika jako nauka jest pojęciem wieloznacznym, definiowanym jako:  * system uzasadnionych pojęć, *twierdzeń, *hipotez będących wytworem działalności badawczej, teoretycznej, bądź praktycznej lub jako dyscyplina naukowa uprawiana w instytucjach naukowych. O jej naukowym charakt. świadczą język, system pojęć, przedmiot badań, metody badawcze. Kunowski podzielił na  pedagogikę nauki na przyrodnicze i humanistyczne (wg. Niego jest to nauka o wychowaniu), a KREUTZ uważa że pedagogika składa się z socjologii, psychologii, filozofii i historii.

Podstawowe pojęcia Pedagogiki: *wychowanie, *kształcenie, * nauczanie,* opieka, * osobowość, * środowisko, * kultura, * czas wolny, * świadomość, * wychowawca, * nauczyciel, *opiekun, *edukacja, * socjalizacja, * resocjalizacja , Pojęcia klasyfikują się w kategoriach ilościowych, i jakościowych:

-Ilościowe im więcej pojęć tym lepiej

- Jakościowe udane próby zdefiniowania pojęć

Terminy: stosujemy 2 podstawowe terminy: pedagogia i pedagogika, oba pochodzą od greckiego słowa paidagogos (nazwa niewolnika w Grecji starożytnej nauczyciela osoby posiadającej wiedzę na temat wychowania Pais chłopiec, dziecko ago prowadzę czyli oznacza „ prowadzący dziecko” początkowo fizycznie, następnie prowadzący  go moralnie i duchowo. Dlatego w językach Europ. Pojawiła się jako połączenie teorii z nauka o wychowaniu i istnieje w ścisłym związku z praktyką i dlatego rozwiązuje problemy jakie wynikają z praktyki. PEDOLOGIA uprawiana przez badaczy rozwoju psych. i fizycz. dzieci w wieku młodszym, a PEDEUTOLOGIA - dziedzina zajmująca się kształceniem i doskonaleniem nauczycieli.

Dyscypliny pedagogiczne: 

 1.  pedagogika ogólna
 2.  teoria wychowania
 3.  historia oświaty i wychowania
 4.  dydaktyka
 5.  andragogika (teoria oświaty dorosłych)
 6.  pedagogika przedszkolna
 7.  pedagogika wczesnoszkolna,
 8.  pedagogika specjalna
 9.  pedagogika społeczna
 10.  pedagogika zdrowia
 11.  pedagogika pracy,

Nauki pomocnicze: socjologia, psychologia, filozofia, medycyna, prawo.

Kryteria Klasyfikacji dziedzin pedagogiki:

 1.  kryterium celów działalności edukacyjne (cele dotyczą formowania się zdolności życiowych człowieka)
 2.  kryterium metodologiczne: ogólne metody stosowane w ramach pedagogiki
 3.  kryterium rozwojowe: dotyczy wszystkich etapów rozwoju
 4.  kryterium dewiacji i defektów rozwoju człowieka
 5.  kryterium instytucjonalne,
 6.  kryterium problemowe
 7.  kryterium dziedzin działalności ludzkiej

2.Pedagogika specjalna (definicja, pojęcia,  działy, zadania) Pedagogika Specjalna jest nauka szczegółową pedagogiki, a jej przedmiotem jest opieka terapia, kształcenia, wychowanie osób z odchyleniami od normy najczęściej jednostek mniej sprawnych lub niepełnosprawnych bez względu na rodzaj, stopień i złożoność objawów oraz przyczyn i skutków zaistniałych, anomalii zaburzeń trudności i ograniczenia. Charakteryzuje ją specjalny cel: opieka na dziećmi upośledzonymi, chorymi i niedostosowanymi społecznie lub w innym sposób odchylone od normy. Specyficzną cechą tego przedmiotu są zasady i metody postępowania profilaktycznego, usprawniającego, naprawczego i kompensacyjna z wykorzystaniem specjalnych urządzeń i pomocy naukowo dydaktycznych stosowanych przez wyspecjalizowanych pedagogów i wychowawców.  Pojęcia (potoczne i naukowe)

 1.  Specjalny między innymi w odniesieniu do wybranego przedmiotu, rzeczy, osoby,
 2.  Niepełnosprawność człowieka rozumiana jako uszkodzenia ciała lub przewlekłą chorobą co może powodować dysfunkcjonalność organizmu
 3.  Norma i normalność jako odchylenie gdy jednostka odbiega o typowych, najczęściej występujących w ramach danej populacji zachowań,

Niepełnosprawną jest osoba, której stan psychiczny lub fizyczny trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z normami prawnymi i społecznymi.

Działy pedagogiki specjalnej:

 1.  Pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna np. oligofrenopedagogika, suropedagogika, tyflopedagogika,
 2.  Pedagogika lecznicza lub inaczej terapeutycz...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.74 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!