plik odt

Obraz człowieka pracyPraca......., dla wielu jest dobrem, czymś, bez
czego nie można się obejść,dla innych marzeniem, a dla jeszcze
innych przekleństwem, bo czuja się wykorzystywani.
Jest postrzegana w różny sposób, w zależności kto na nią
patrzy i pod jakim kątem. Praca wiąże się z okresem powstawania
człowieczeństwa i zawsze jest z nim nierozłączna, dlatego wielu
nie wyobra...

plik pdf

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce

Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce
Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO UWYBORU WYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa zawodowego w Polsce raport KOWEZiU Warszawa 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego STAN SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POLSCE – RAPORT Publikacja opracowana w ramach projektu Szkoła zawodowa szko...

plik docx

doktryny pedagogiczne

poglądy pedagogiczne

2. Pedagogika postmodernistyczna

W dziedzinie pedagogiki, postmodernistyczny dyskurs edukacyjny wyraża się w spojrzeniu w jej przyszłość; jest to przejście w stronę nowego, nieznanego dotąd sposobu myślenia, jak również dystans dla modernistycznych idei. Postmodernistyczny n...

plik doc

Wprowadzenie do pedagogiki pracy

dr. Renata Tomaszewska – Lipiec
WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI PRACY – ZALICZENIE Pedagogika pracy – jako dyscyplina pedagogiczna istnieje 42 lata. Powstała w 1972r. i została powołana przez Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, którym kierował prof. Tadeusz Nowacki (twórca). Przygotowuje ona człowieka do pracy. Główne hasła tej dyscypliny:       człowiek – obywatel – pracownik       praca i wychowanie człowieka Trzy działy pedagogiki pracy:  ...

plik doc

Arkusz obserwacji

Arkusz obserwacji lekcji
Załącznik Nr 8 do Regulaminu monitoringu i ewaluacji ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ BLOK: SZKOŁA: DATA: TRENER: TEMAT ZAJĘĆ: DYSPOZYCJE DO OBSERWACJI: SPOSTRZEŻENIA Czy zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem? Czy zajęcia odbywają się systematycznie? Czy sala lekcyjna jest oznakowana zgodnie z wymogami programu? Czy trener prowadzi...

plik doc

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy

cele kształcenia ustawicznego, zadania psychologii pracy
Kształcenie ustawiczne - to proces systematycznego uczenia się, następujący po zakończeniu obowiązku szkolnego lub wydłużonej edukacji stacjonarnej i trwający przez cały okres aktywności człowieka. Cele kształcenia ustawicznego: - objęcie edukacją całego życia człowieka i jego rozwoju - wychowanie nowego typu człowieka, charakteryzującego się twórczym i dynamicznym stosunkiem do życia i kultury - wychowanie w rodzinie i środowisku...

plik odt

Poradnictwo zawodowe

Historia poradnictwa, definicje
Historia poradnictwa zawodowego Potrzebę zorganizowania poradnictwa w Polsce wysunęło samo życie. Inicjatywę podjął b. Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego (CUSZ) w maju 1956 r. W tym samym czasie Komisja Oświaty, Nauki i Kultury Sejmu PRL wezwała władze oświatowe do zorganizowania poradnictwa zawodowego dla młodzieży i rodziców. Komisja Sejmowa wyszła z założeniem, że znaczny odsiew uczniów w szkołach zawodowych spowodowany był m.in. niewłaściwym wyborem za...

plik doc

gerlach testy

gerlach testy
1. Wśród nauk o pracy, z którymi współpracuje pedagogika pracy można wymienić (proszę podkreślić zestaw): -dydaktykę – historię wychowania – socjologię pracy -filozofię pracy – prakseologie – ergonomię -pedagogikę społeczną – teorię wychowania – pedag. Ogólną -pedagog. specjalną – psychologię pracy – andragogike 2. Pedagogika pracy współpracuje z następującymi naukami pracy (proszę podkreślić zestaw): - dydaktyką – historią wychowania – prakseologią - ergonomią...

plik docx

pedagogika pracy

nauka zawodu przez młodocianych

 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Postanowienia ogólne

1. Celem praktycznej nauki zawodu jest przygotowanie ucznia do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w programie nauczania dla zawodu.

plik doc

SOCJOLOGIA

SOCJOLOGIA
WYKŁAD: 21 KIERUNKI PRZEMIAN WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Czynniki które doprowadziły do zmian współczesnego świata: 1) Czynnik ekonomiczny (proces innowacji technicznych, wzrost wytwórczości) 2. Czynnik polityczny (walka o rozszerzenie wpływów np. gospodarczych, politycznych, militarnych) 3. Czynnik kulturowy (zmienne społeczno-kulturowe). Zapoczątkowały rozwój nauki. Poszukiwały racjonalnych podstaw działania. 4. Działania ludzi i ruchy społeczne. Jest to moc sprawcza jednost...