ikona pliku doc

pedagogika negatywna notatki

opis przedstawicieli i ich poglądów


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB.


Janusz Bielski
Akademia Humanistyczna w Pułtusku
Antypedagogika
Kilka uwag o genezie i istocie antypedagogiki
Kultura ludzka jest w nieustannym napięciu miedzy siłami fundamentalizmu i siłami postępu dążącymi do przemian. Pedagogika, a szczególnie pedagogika adaptacyjna, która jest z natury tradycyjna i często zobowiązana przez władzę do legitymizowania określonego ładu społeczno-politycznego i do indoktrynacji, staje się czynnikiem konserwatywnym. Postęp w naukach o wychowaniu możliwy jest dzięki ujawnieniu się i promocji alternatywnych teorii i dyskursów wychowawczych. Taką alternatywną teorią w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych jest antypedagogika, która przełamuje dotychczasowy sposób myślenia o wychowaniu.
Antypedagogika jest kontestacyjnym ruchem w pedagogice. Jest protestem przeciw wszechwładności pedagogicznego myślenia i działania. Upomina się o takie wartości, jak: wolność, równość, przyjaźń, samostanowienie, odpowiedzialność każdej osoby bez względu na wiek, płeć, rasę i wyznanie religijne. W Leksykonie PWN Pedagogika antypedagogikę definiuje się jako nurt współczesnej pedagogiki alternatywnej, którego dewizą jest „wspierać a nie wychowywać”, demaskując represyjny charakter dotychczasowego systemu edukacji
Pedagogika. Leksykon, B. Milerski, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2000, s. 17.. Antypedagogika odrzuca wychowanie rozumiane jako świadomy proces podporządkowujący dziecko autorytetowi wychowawcy, akcentuje takie wartości, jak godność dziecka oraz jego prawo do samostanowienia we wszystkich obszarach życia. Relacje dorosłych z wychowankami opiera na dialogu i partnerstwie
Op. cit., s.17. Tak rozumiana antypedagogika stała się w latach 70-tych XX wieku szkołą, paradygmatem, teoretyczną refleksją i praktyką oświatowo-terapeutyczną
B. Śliwerski, Antypedagogika–„romantyczny” przewrót w teorii wychowania, w: Z problematyki metodologicznej, A.M.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 64.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!