plik doc

KOMPENDIUM WIEDZY Z PEDAGOGIKI

nauki związane z pedagogiką
1. Dyscypliny pedagogiczne pedagogika ogólna - (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość) teoria wychowania - (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego) dydaktyka (ogólna i szczegółowa) - (teoria kształcenia) pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna) andragogika - (teoria oświaty dorosłych); pedeutologia - (nauka dotycząca nauczyciela); teoria systemów oświa...

plik docx

historia wychowania


HISTORIA WYCHOWANIA     Oświata w wiekach średnich     Karol Wielki i jego podejście do oświaty     miał sprawować władzę kościół nad oświatą     oświata jako konieczność rozwoju świata     konieczna edukacja     sam uczył się: łowiectwa, muzyki, 7 sztuk wyzwolonych     szkoła pałacowa: jego córki i dwór nauczał Alkwin     7 sztuk wyzwolonych     trivium – gramatyka, retoryka (czyt...

plik odt

dziecko jako praktykant- wstępLew Wygotski, wybitny rosyjski psycholog, mimo krótkiego życia dokonał przełomu w psychologii rozwojowej. Jego teoria do dziś inspiruje psychologów na całym świecie, choć przez ponad dwadzieścia lat jego prace były zakazane w stalinowskiej Rosji.
Dziś
prace Wygotskiego są jednym z ważniejszych źródeł inspiracji dla współczesnej psychologii rozwojowej.
Głębia i zak...

plik docx

indywidualizacja

indywidualizacja
    Indywidualizacja ze względu na nauczyciela     Indywidualizacja ze względu na ucznia     Różnicowanie kształcenia ze względu na cele i materiał     Sposoby indywidualizowania     Niebezpieczeństwo etykietowania     Podsumowanie Główny problem : Jak indywidualizować nauczanie i uczenie się w warunkach klasy szkolnej? Indywidualizacja kształcenia – w pedagogice indywidualizacja oznacza dostosowanie...

plik odt

cechy osobościowe nauczycielaW literaturze psychologicznej i pedagogicznej problem osobowości nauczyciela zajmuje wiele miejsca.
Jest to związane z tym, że zawód nauczyciela jest specyficznym zawodem, w którym najpełniej znajduje wyraz osobowość człowieka.
J.W. Dawid w słynnej rozprawie
„O duszy Nauczycielstwa
” przedstawił koncepcję idealnego obrazu nauczyciela, i jego cechę określaną jako ”miło"...

plik docx

Bezdomność - formy pomocy i wsparcia dla osób potrzebujących

Co to jest bezdomność - zbiór definicji oraz analiza problemu. Przedstawienie sposobów pomocy osobom potrzebujących wsparcia.

Bezdomnosć - formy pomocy i wsparcia dla osób osób potrzebujących Bezdomność to w dzisiejszych czasach problem, który dotyczy wszystkich krajów na świecie. Polska nie ma monopolu na bezdomność, nie mają go ani kraje bogate, ani biedne. Bezdomni żyją wszędzie. Najczęściej są postrzegani jako brudni, ś...

plik docx

Zespół Downa

Charakterystyka zespołu Downa, przedstawienie cech klinicznych typowych dla tej choroby.

Na podstawie wielu badań zestawiono zespół cech klinicznych, charakterystycznych dla zespołu Downa: Części ciała: Cechy kliniczne

  • głowa- okrągła, mała, zdeformowana, spłaszczona w części potylicznej, skrócona w wymiarze przednio-tylnym
  • twarz - okrągła i płaska
  • nos...

plik doc

metody nauczania


Klasyfikacja metod Nauczania W. M. Francuz: Dydaktyka przedmiotów zawodowych. Przewodnik metodyczny dla słuchaczy studiów pedagogicznych w wyższych uczelniach technicznych. Politechnika Krakowska, Kraków 1995 s. 31 Klasyfikacja metod nauczania według autorów wybranych opracowań pedagogicznych:       wg K. Sośnickiego       podające       poszukujące       dyskusyjne       wg Cz. Kupisiewicza oparte na:...