ikona pliku docx

pedagogika notatki

praca zaliczeniowa z pedagogiki na studiach pomostowych pielęgniarskich


ocena: 4.0, 5
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 36,99 kB.


PEDAGOGIKA-obejmuje zespół nauk o wychowaniu ,istocie, celach, treściach ,metodach, środkach ,formach, organizacji procesów wychowawczych. Ukierunkowana głównie na dzieci i młodsze pokolenie ,które dzięki oddziaływaniom procesów wychowawczych powinno osiągnąć pozytywny rozwój osobowości

ukształtować wiedzę o rzeczywistości oraz przygotować do funkcjonowania w społeczeństwie.
Najprościej mówiąc pedagogika w swym całokształcie obejmuje cały zakres procesów, które w bezpośredni sposób wpływają na człowieka od pierwszych chwil życia, i które mają za zadanie pozytywnie ukształtować go-przygotować do funkcjonowania w społeczeństwie. Pedagogika obejmuje kształcenie, nauczanie , wychowanie, uczenie się , a także organizowanie czasu wolnego.


Kształcenie ma na celu samodzielne, i ukierunkowane działania człowieka ,potrzebne aby zdobyć odpowiedni zasób wiedzy ,uwzględniając jego możliwości intelektualne i fizyczne, a także predyspozycje-aby zdobyć wykształcenie. Możemy wyróżnić kształcenie ogólne i zawodowe .
Kształcenie zawodowe-wiąże się z procesem zdobywania wiedzy potrzebnej do wykonywania konkretnego zawodu. Jest zamierzone, planowe i systematyczne.


Kształcenie ogólne wiąże się z całokształtem poznawania świata oraz zdobywanie umiejętności potrzebnych w kształtowaniu rzeczywistości(rzeczowy aspekt kształcenia ogólnego), a także poznawanie samego  siebie,  własnych zainteresowań , motywacji oraz zdobywaniu sprawności mających wpływ na samokształcenie (osobowościowy aspekt kształcenia ogólnego).


Nauczanie jest to praca systematyczna nauczyciela z uczniami  kierująca procesem uczenia się , mająca na celu zdobycie wiedzy,  nawyków , umiejętności oraz rozwijaniu zainteresowań i zdolności.
Wychowanie to całokształt oddziaływań i wpływów , które kształtują człowieka i przygotowują go do życia w społeczeństwie. Jest świadomym , zamierzonym działaniem w kształtowaniu postaw, uznanych wartości, ideałów, celów. Ma na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym , kulturalnym ,Zapewnienie wszechstronnego rozwoju I przygotowaniu młodzieży do pracy zawodowej . Na proces uczeni a się duży  wpływ także środowisko , w którym człowiek się wychowuje,
Organizowanie czasu wolnego- czas po wypełnieniu obowiązków szkolnych, zaspokojeniu potrzeb organicznych, pozwalający na odpoczynek , rozrywkę , rozwój zainteresowań,

Pedagogika przedszkolna     

Pedagogika przedszkolna specjalność tej pedagogiki polega na poznaniu metod realizacji działań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych już w wieku przedszkolnym-jako pierwszy etap edukacji dziecka          .Program specjalności pedagogiki przedszkolnej w swoim zakresie obejmuje wiedzę z psychologii ,socjologii,
.filozofii, pedagogiki, a także wiedzę specjalistyczną z zakresu postaw teoretycznych pracy wychowawczej , opiekuńczej edukacyjnej z dzieckiem, a także współpracy z rodzicami. Obejmuje wiedzę badania rozwoju dziecka. Umożliwia posiadanie kompetencje zarządzania placówką przedszkolną.                                                             Odpowiedni dobór wiedzy pozwala na kształtowanie umiejętności i postaw takich, które umożliwiają realizację zadań opiekuńczych i wychowawczych ,stymulujący rozwój dziecka, a także zadań terapeutycznych.                                         Pedagogika przedszkolna w swoim programie bardzo duże znaczenie przywiązuje do interdyscyplinarnego postrzegania rzeczywistości, jak również zajęć łączących wiedzę z umiejętnościami praktycznymi. Równoległość prowadzonych zadań teoretycznych i praktycznych pozwala na wykształcenie pedagogów umiejących prawidłowo diagnozować i prognozować poprzez specjalistyczne działania edukacyjne, trafna identyfikację potrzeb dziecka, wykorzystując odpowiednie metody działania z wykorzystaniem programów pracy wychowawczo pedagogicznej.                                                                                                                                                                       Specjalność pedagogiki przedszkolnej przygotowuje pedagoga wszechstronnie do rozwiązywania problemów wychowawczych, a także do kształtowania cech osobowości u dzieci .Przekazuje wiedzę jak diagnozować wszelkie trudności w uczeniu się  dzieci .wykrywania zaburzeń emocjonalnych i wad wymowy a także podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych. Przygotowuje również do postępowania z dziećmi wybitnie uzdolnionymi.

Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka

Robert Fulghum napisał,, Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić i jak postępować, współżyć z innymi , patrzeć , odczuwać, myśleć marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.                                                                                                                                                                                                    Przytoczone słowa można powiedzieć stanowią sens całej edukacji przedszkolnej, ponieważ wymienione umiejętności dziecko zdobywa właśnie w przedszkolu. Wiek przedszkolny zaczyna się od trzeciego roku życia to znaczy ze kiedy dziecko kończy trzy latka jest to dla niego najlepszy moment na podjęcie edukacji przedszkolnej- co jest korzystne dla jego rozwoju. Proces adaptacji dziecka w przedszkolu różnie przebiega u różnych dzieci . Na początku jest to dość trudny czas dla dziecka . Zostaje ono oderwane od rodziców i pozostawione w obcym,  jak do tej pory,  dla niego środowisku. Dla rodziców jest to także trudny czas, zarówno pod względem emocjonalnym- obawa o dziecko jak ono sobie radzi bez rodziców. A z drugiej strony zaburza dotychczasowy rytm życia dziecka. Powoduje to obawy rodziców czy była to dobra decyzja. Doświadczenie uczy że zarówno dzieci i rodzice powinni uzbroić się w cierpliwość i spokojnie przeczekać trudu okres adaptacji .Należy zaufać przedszkolankom, zdać się na ich fachowość i przede wszystkim szukać w nich sprzymierzeńców.  Przedwczesne zabieranie dziecka z przedszkola powoduje wykształcenie w dziecku negatywnej wizji przedszkola.

Do głównych zadań programu wychowawczego w przedszkolu należą:

  1.  Rozwój dziecka wielostronny,
  2.  Stymulowanie i monitorowanie rozwoju emocjonalnego, psychicznego ,umysłowego, społecznego,
  3.  Kształcenie uniwersalnych umiejętności dzieci , odpowiednio do okresu rozwoju dziecka.
  4.  Współpraca  pomiędzy przedszkolem a rodzicami
  5.  Promowanie opieki zdrowotnej uwzględniające wczesne wykrywanie grup ryzyka społecznego i zdrowotnego
  6.  Zorganizowane i spontaniczne wychowanie dziecka przy współpracy dorosłych i rówieśników,
  7.  Traktowanie zabawy jako głównej formy aktywności, jej niezależny charakter i twórcza rola
  8.  Pomoc dzieciom w tworzeniu pozytywnego obrazy samego siebie- również szacunku dla siebie ,i innych, pomoc w rozumieniu i szanowaniu ludzi , którzy różnią się od nas rasa, kulturą.

Każda placówka traktuje te cele jako priorytetowe i w oparciu o nie pełni funkcje wychowawcza , opiekuńczą, diagnostyczno- terapeutyczna a także dydaktyczną. Dzieci już od początku pobytu w przedszkolu uczą się , że istnieją inne dzieci i one też mają swoje potrzeby .Jest to wstępny proces socjalizacji malucha. Taki maluszek zdobywa wiedzę o otaczającym go świecie dalszym i bliższym, Zdobywa wiedzę funkcjonowania w grupie rówieśniczej, próbuje zrozumieć i akceptować uczucia innych ,,kształtuje swoją osobowość .Profesjonalnie przygotowani pedagodzy czuwają nad prawidłowym rozwojem dziecka ,uznając jego podmiotowość, indywidualizm na co składa się pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, czuwanie nad indywidualnością odczuć , unikanie stosowania metod prowadzących do powstawania leków . Profesjonalnie przygotowani pedagodzy przedszkolni rozumieją, że stawiane zadania muszą być dopasowane odpowiednio do możliwości dziecka. Ich działania powinni prowadzić do wyrobienia poczucia odpowiedzialności, współodpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej.                                                                                                                                                                    Pedagodzy powinni współpracować z rodzicami dzieci przedszkolnych. Współpraca  powinna owocować  w przenoszenie powyższych elementów kultury przedszkolnej na grunt domowy i rodzinny. Rodzice powinni wyrażać chęć współpracy z nauczycielami przedszkolnymi, szukać w nich sprzymierzeńców, biorących duży udział w wychowaniu ich potomstwa .Istnieje zawsze taka możliwość, aby rodzice mogli zasięgnąć fachowej opinii pedagoga przedszkolnego na temat rozwoju ich dziecka, postępów jakie dziecko poczyniło w ostatnim okresie. Nauczycielka przedszkolna zna dobrze swoich podopiecznych ,jej zadaniem jest stworzenie odpowiedniego klimatu do pr...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 36,99 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!