ikona pliku docx

pedagofika sołeczna notatki

pedagogika społeczna


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 42.42 kB.


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

Cele : udzielenie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielenie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem, kształceniem  i opieką dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ma wspomagać prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży poprzez:

- Profilaktykę zaburzeń rozwojowych i trudności wychowawczych- przez wspieranie  rodziny i szkoły, popularyzacje wiedzy psychologicznej i pedagogicznej, rozwój umiejętności wychowawczych,

- Diagnoza poprzez prowadzenie badań dzieci i młodzieży zgłaszających się do poradni, dokonywanie diagnozy potrzeb edukacyjnych, odchyleń i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży

- Terapia - prowadzenie różnego rodzaju form terapii psychologicznej, pedagogicznej i społecznej,

- Doradztwo- doradztwo psychologiczne i pedagogiczne dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz kształtowanie u młodzieży umiejętności odpowiedniego wyboru kierunku kształcenia  i zawodu.

Poradnie udzielają pomocy bezpośrednio dzieciom i młodzieży, a także rodzicom ( opiekunom prawnym), nauczycielom i wychowawcom oraz różnego rodzaju specjalistom organizującym pomoc czy opiekę psychologiczną w szkołach i poza nia.

Kto? -Dzieci szczególnie uzdolnione   -Niepełnosprawne -Niedostosowane społecznie
-Z trudnościami w uczeniu się   -Z zaburzeniami komunikacji językowej  -Z doświadczeniami sytuacji kryzysowych lub traumatycznych  -Ubiegające się o orzeczenia dotyczące np kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego  - Rodzice, nauczyciele.

RODZINNY DOM DZIECKA

Zadania:

- Zaspokajanie potrzeb egzystencjalnych, psychicznych, społecznych i rozwojowych wychowanków.

- Przywrócenie wychowankom poczucia bezpieczeństwa i stabilności.

- Pomoc dziecku w przeżywaniu oddzielenia od biologicznych rodziców czy wspieranie w przejściu przez trudny okres

- Rozwijanie u wychowanków kompetencji społecznych, umiejętności nawiązywania zadowalających relacji z innymi

- Pomoc dzieciom w wychodzeniu z niekorzystnych ról społecznych.

- Tworzenie sprzyjającej rozwojowi i wychowania dziecka atmosfery oraz dbanie o prawidłowość relacji

- podtrzymywanie więzi podopiecznych z rodzeństwem i rodzicami biologicznymi.

- Rozwijanie u wychowanków motywacji do nauki i życiowych aspiracji.

- Rozwijanie kompetencji społecznych i pomoc w adaptacji do nowego środowiska wychowawczego.

- Rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

- Współpraca opiekunów ze szkołą, do której wychowankowie uczęszczają.

- Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz umiejętności realizacji czasu wolnego

- Współpraca z instytucjami i osobami wspierającymi działalność rodzinnych domów.

Kwalifikacja placówki: kwalifikuje państwo , Pogotowie Opiekuńcze, uwzględniając opinie ośrodka adopcyjnego i wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka. Umieszczenia dziecka w  placówce jest możliwe dzięki zgodzie rodziców ,którym przysługuje władza rodzicielska ,oraz na skutek orzeczenia sądu opiekuńczego ,który ogranicza władzę rodzicielska rodziców, oraz umieszczenie przez sąd opiekuńczy w trybie ustanowienia opieki.                                                                                                                 

 Kryteria przy kierowaniu dziecka do RDD:  -zdolności intelektualne  -stan zdrowia dziecka  fizyczny  i psychiczny    -określoną sytuację rodzinna   -zasady  nierozdzielania rodzeństwa   -wiek  -dzieci mające uregulowaną sytuację prawną                                                                                                                                                                                                

Układ strukturalny Rodzinnego Domu dziecka:

1.Podstawowy typ to dom prowadzony przez małżeństwo. Jeden ze współmałżonków(,przeważnie żona) jest uznawany za osobę prowadzącą dom i nazywany jest wychowawcą ,natomiast mąż pracuje zawodowo poza domem. Ten typ jest najbardziej zbliżony do naturalnego środowiska rodziny wielodzietnej.                                                                   

 2.Placówka prowadzona jednocześnie przez dwoje małżonków tzn. oboje są traktowani jako pracownicy rodzinnego domu dziecka.                                                                            

 3.Placówka prowadzona przez jedną osobę . Placówka przypomina niepełną rodzinę wielodzietną, tego typu placówki w Polsce prowadzą jedynie  samotne kobiety                                                     

Zasady jakie obowiązują w RDD:

    W rodzinnym domu dziecka przede wszystkim obowiązują zasady takie jak: kierowanie się zawsze dobrem dziecka, poszanowanie jego praw, potrzeba wyrównywania deficytów rozwojowych, konieczność wspierania go w kształceniu i rozwijaniu zainteresowań oraz w przygotowywaniu do samodzielnego życia. Trudniej natomiast- co nie znaczy, że nie należy podejmować wysiłków- stosować zasadę poszanowania praw rodziców- prawa do kontaktów z dzieckiem, utrzymywania więzi i gdy to będzie możliwe, zabrania dziecka do domu.

Cele :  stworzenie dzieciom pozbawionych opieki  własnej ,naturalnej rodziny ,warunków maksymalnie zbliżonych do naturalnego środowiska rodzinnego. Wychowanie do godnego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia, wykształcenie umiejętności pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki oraz wykształcenia umiejętności nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych, społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, tak aby łagodzić skutki doświadczenia cierpienia i separacji oraz zdobywać umiejętności współżycia i współpracy z innymi.

SWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Świetlice socjoterapeutyczne tworzone są dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, nie wydolnych wychowawczo i materialnie, rozbitych oraz dla dzieci z zaburzeniami zachowania, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną wielu niepowodzeń szkolnych w celu wyrównywania.

CELE :

-Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych indywidualnych i grupowych  

-Łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie;

-Przystosowanie dzieci do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;

-Eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania utrudniających dziecku realizację zadań życiowych;

-Zapewnienie opieki wychowawczej;

-Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 42.42 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!