ikona pliku pdf

pafaczka notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 117,16 kB.


Padaczka 9.10.20 Padaczka ​jest poważną i jedną z najczęstszych chorób neurologicznych. Występuje na wszystkich szerokościach geograficznych u ludzi wszystkich ras. Termin​ “epilepsja”​ pochodzi z j. greckiego i oznacza “ być dotkniętym przez coś poza kontrolą” Padaczka jest przewlekłą chorobą mózgu, polegającą na występowaniu powtarzających się napadów padaczkowych. Padaczka jest jedną z najczęstszych chorób układu nerwowego. Ocenia się, że na padaczkę choruje do 1% ludzi ( w Polsce ok 400 tyś, 60-70 mln świat) Etiopatogeneza padaczki jest wieloczynnikowa. U ponad 60% chorych jej przyczyna pozostaje nierozpoznana. ● czynniki genetyczne ● inne czynniki ○ uszkodzenie okołoporodowe (niedotlenienie, krwotoki do i okołokomorowe, zaburzenia metaboliczne, zespołu niedoborowe, zakażenia wrodzone lub okołoporodowe OUN) ○ choroby zakaźne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu) ○ urazy głowy ○ choroby naczyniowe mózgu → udar ○ nowotwory pierwotne i przerzutowe OUN ○ choroby zwyrodnieniowe mózgu ○ leki obniżające próg drgawkowy Definicje Tradycyjna ​→ choroba, w której w odstępie co najmniej 24 h wystąpiły dwa napady padaczkowe bez zidentyfikowanego czynnika wyzwalającego. ILAE i IBE​ → padaczka jest chorobą mózgu charakteryzują się trwałą predyspozycją do napadów padaczkowych z ich skutkami neurobiologicznymi, intelektualnymi, psychologicznymi i spełecznymi. Warunkiem rozpoznania jest: ● wystąpienie przynajmniej jednego napadu padaczkowego ● istnienie trwałej zmiany w mózgu, która zwiększa prawdopodobieństwo napadów w przyszłości ● związane z chorobą zaburzenia neurologiczne, intelektualne, psychologiczne lub społeczne Definicja WHO ​→ padaczka jest przewlekłą chorobą charakteryzującą się nawracającymi napadami różnego rodzaju - od krótkotrwałych zaburzeń uwagi lub nagłych skurczów mięśniowych do długotrwałych uogólnionych drgawek. Napady te sa spowodowane nagłym synchronicznymi, zwykle krótkotrwałymi nadmiernymi wyładowaniami grup neuronów w mózgu. Napad padaczkowy Napad jest głównym objawem klinicznym padaczki. napady występują jako: ● pojedyncze lub powtarzalne epizody w następstwie czasowego i odwracalnego zaburzenia funkcji mózgu (napady reaktywne np w zespole odstawienia w chorobie alkoholowej)

mogą nawracać przewlekle w wyniku zaburzeń czynnościowych )napady samoistne) lub strukturalnych mózgu (objawowe)
Definicja ILAE i IBE​ → napad padaczkowy to przemijające objawy podmiotowe lub przedmiotowe, spowodowane nadmierną lub synchroniczną aktywnością neuronów w mózgu. ● sposób pojawienia się (zawsze nagły) i ustąpienia napadu (zwykle możliwy do zidentyfikowania) ● objawy kliniczne (napadem padaczkowym nie jest zmiana w EEG, której nie towarzyszy mozliwy do zauważenia przez pacjenta albo obserwatora objaw) ● nieprawidłowa wzmożona synchroniczna aktywność neuronów mózgu (ta cecha jest najtrudniejsza, a niejednokrotnie niemożliwa do bezpośredniego wykazania, a jednak to ona przesądza o padaczkowym charakterze incydentu, bez niej za napady padaczkowe można by uznać wiele zdarzeń, które nimi nie są) Zespół padaczkowy ​→ to szczególna konstelacja typu napadów, etiologii, wieku ich wystąpienia, zmian anatomicznych i elektroencefalograficznych, ciężkości i cykliczności, od których zależy przebieg choroby i skuteczności jej leczenia. Zespół padaczkowy może rozwinąć się na tle mutacji różnych genów z modyfikacją poprzez czynniki środowiskowe, a jego przebieg podlega modyfikacjom środowiskowym. Od 1999 r. ze względu na zmiany jakie mogą wystąpić w neuronach w przebiegu przedłużających się drgawek, za stan padaczkowy proponuje się uznawać stałą aktywność drawkową trwającą ponad 5 minut. Stan padaczkowy to stwierdzany klinicznie lub elektrofizjologicznie napad trwający dłużej niż 30 minut lub liczne napady trwające 30 minut, między którymi chory nie odzyskuje pełnej świadomości. Objawem padaczki są pojawiające się z różną częstością napady padaczkowe. Napad padaczkowy jest wyrazem przejściowym zaburzeń czynności bioelektrycznej mózgu. W zależności od tego, w jakim obszarze mózgu występują nieprawidłowe wyładowania bioelektryczne, napad padaczkowy może się różnie objawiać. U 5-10% osób występuje w ciągu życia tylko jeden napad padaczkowy. Uogólniony napad toniczno-kloniczny ● ● ● w większości przypadków zaburzenia świadomości nie są poprzedzane objawami zwiastującymi napad zaczyna się nagłym tonicznym skurczem mięśni, obejmującym mięśnie podstawne (upadek) i oddechowe (krzyk, wokalizacja, sinica, przygryzienie języka) chory ma otwarte oczy, gałki oczne są skierowane do góry lub boku. Następnie pojawiają się drgawki kloniczne. Pod koniec fazy klinicznej następuje spadek napięcia mięśni, również zwieraczy, skutkujący oddaniem moczu. napad trwa 60-120 sek. po nim następuje różnie długo trwający stan ponapadowy → hiperwentylacja, splątanie, senność i ogólne osłabienie niekiedy uogólnione napady toniczno-kloniczne poprzedzają objawy nieswoiste, takie jak ○ bóle głowy ○ zmiana nastroju ○ bezsenność występujące kilka godzin wcześniej


uogólniony napad toniczno-kloniczny może być zdarzeniem izolowanym lub występować w ostrej encefalopatii, poważnych chorobach mózgu i różnych zespołach padaczkowych o dobrym rokowaniu
Cechy charakterystyczne napadu toniczno-klonicznego ● ● ● ● ● początkowa faza toniczna, następnie toniczno-kloniczna obejmująca 4 kończyny zaburzenia świadomości czas trwania ok 60-120 sek splatanie ponapadowe ponapadowy wzrost stężenia prolaktyny w surowicy
Objawami niestałymi tego typu napadu są ● ● ● uraz i przygryzienie języka nietrzymanie zwieraczy nieswoiste objawy poprzedzające
Napady nieświadomości ● typowe napady nieświadomości polegają na ciągłym trwającym ok 10 sek braku reaktywności. Po tym czasie chory wraca do poprzedniej aktywności i może zdawać sobie sprawę z przebytego epizodu lub nie napady pojawiają się najczęściej między 4 a 10 r.ż. Napięcie mięśni jest zachowane, a oczy otwarte. Napadom nieświadomości mogą towarzyszyć subtelne automatyzmy (np ruchy mięśni mimicznych lub palców) lub zmiany autonomiczne (bladość, zaczerwienienie, rozszerzenie źrenic, tachykardia) w czasie napadu i w okresie międzynarodowym EEG wykazuje rytmiczne zespoły iglica-fala wolna o częstotliwości 3 Hz dominującą w okolicach czołowych. Czynność podstawowa jest prawidłowa nietypowe napady nieświadomości trwają ponad 20 s, mają więcej objawów ruchowych niż napady typowe (np spadki napięcia mięśni posturalnych lub wzmożenie ich napięcia, dające obraz wygięcia tułowia w łuk), lecz nie powodują upadku. W EEG charakterystyczne są zespoły iglica-fala wolna o częstotliwości 1,5-2 Hz.Napady nieświadomości ● bardzo krótki czas trwania 5-15 sek ● zaburzenia świadomości ● pozytywny wywiad rodzinny ● charakterystyczne EEG )zespoły iglica-fala wolna o częstotliwości 3 Hz w typowych napadach nieświadomości i 1,5-2 Hz w napadach nietypowych) ● brak aury ● brak objawów ponapadowych ● czasem automatyzmy, zmiany w napięciu mięśni posturalnych ● prowokacja przez hiperwentylację ● pozytywna reakcja na etosuksymid i kwas walproinowy
Napady miokloniczne → miokloniami​ nazywamy nagły, niezależny od woli krótki skurcz mięśni pochodzenia padaczkowego lub innego, który może być jedno- lub obustronny, pojedynczy lub wielokrotny, synchroniczny lub nierytmiczny, obejmujący izolowane mięśnie lub wszystkie grupy mięśniowe. Mioklonie bywają spontaniczne lub prowokowane przez bodźce zewnętrzne. Mioklonie padaczkowe ● ● mioklonie padaczkowe bywają poprzedzone zaburzeniami świadomości, ale ze względu na krótki czas trwania nie zawsze jest to zauważalne napady miokloniczne mogą być ogniskowe, a gdy obejmują mięśnie postawne, mogą powodować upadki. Przedłużone lub powtarzające się napady miokloniczne zaburzają reaktywność. Miokloniczne napady towarzyszą wielu zespołom padaczkowym. w EEG najczęściej obserwuje się rozlane iglice, wieloiglice z falami wolnymi. Uogólnione iglice są skorelowane z miokloniami, co najłatwiej zaobserwować w równoczesnej rejestracji EEG i EMG

W razie napadu padaczkowego ● przede wszystkim zachować spokój, większość napadów ustępuje po 2-3 minutach ● ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu, zabezpieczyć go przed upadkiem, skaleczeniem, urazem głowy, tułowia i kończyn ● kontrolować oddech i drożność dróg oddechowych ● rozluźnić ubranie w okolicy szyi, rozpiąć pasek, usunąć z ust ciała obce np. sztuczną szczękę ● w czasie napadu nie należy otwierać zaciśniętych szczęk i wkładać żadnych przedmiotów do ust, nie należy przytrzymywać siłą rąk i nóg chorego, nie można wlewać wody ani podawać leków do ust, jeśli chory jest nieprzytomny ● poczekać, aż napad ustąpi, ułożyć chorego na boku, aby uniknąć zakrztuszenia lub zadławienia, pozostać z chorym aż do czasu odzyskania pełnej sprawności ● po zakończeniu napadu chory może być senny (należy mu pozwolić odpocząć) lub pobudzony (nie należy używać siły) ● jeśli napad przedłuża się lub występują kolejne napady, należy wezwać pogotowie Padaczka odruchowa Padaczka odruchowa to typ padaczki, w której napad padaczkowy wywoływany jest przez bodźce ● wzrokowe ● słuchowe ● somatyczno-czuciowe ● smakowo-węchowe Najczęstszą odmianą padaczki odruchowej jest padaczka fotogenna, wywoływana bodźcami wzrokowymi → migającym, jaskrawym światłem, telewizją, światłami dyskotekowymi czy odbijającym się światłem słonecznym. Napady w
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 117,16 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!