ikona pliku docx

osobowość nauczyciela notatki

cechy osobowości nauczyciela, okoń, poglądy naukowe


  274 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 274
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.68 kB.


OSOBOWOŚĆ NAUCZYCIELA MODEL OSOBOWOŚCI

„ Najmniej działa się tym, co się mówi, więcej tym, co się robi,

a najwięcej tym kim się jest.”

W zawodzie nauczycielskim ta myśl Seneki nadal nie straciła na aktualności.

Zawód nauczyciela jest szczególny i nie da się porównać z żadnym innym.                                   Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Powinien kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między narodami.

Nauczyciel nie tylko uczy, on wychowuje. I swój zawód pedagoga powinien widzieć nie tylko jako nauczyciela przekazującego wiedzę, ale jako wychowawcy uczącego, jak żyć.

Wychowanie stanowi jeden z fundamentalnych czynników rozwojowych każdego społeczeństwa. Bardzo wiele warunków składa się na dobre wychowanie, ale jeden ma szczególne znaczenie: doskonałe wychowanie może być dziełem tylko doskonałego wychowawcy.

Zagadnienie osobowości nauczyciela budziło zainteresowanie wszystkich osób mających jakikolwiek związek ze złożonymi kwestiami wychowania, jednakże bardziej znaczących wypowiedzi badaczy nie zachowało się w polskim piśmiennictwie pedagogicznym zbyt wiele. Najbardziej znanym opracowaniem dotyczącym tego tematu, jest zbiorowe dzieło pod red. Wincentego Okonia pt. „Osobowość nauczyciela”.

W pedagogice według Okonia chodzi głównie o to by świat nie decydował o wychowaniu,  a wychowawca przed nim ostrzegał, uczył godności, prawdy i dobra. Wszelkie zło wymaga, nie tylko zwalczania dobrem, ale także przeciwdziałaniu, analizy i wychowawczej oceny, by przykład stał się wartością edukacyjną.

Wincenty Okoń cechy osobowości przyszłego nauczyciela opiera na potrójnych podstawach:

  1.  psychologicznych ( dotyczą wartości osobistej nauczyciela, a także jego stosunku do własnej osoby)
  2.  pedagogicznych (stosunku nauczyciela do uczniów)
  3.  socjologicznych (dotyczą stosunku nauczyciela do społeczeństwa)

Pierwsze dociekania polskie odnoszą się nie do "osobowości" lecz do "duszy" nauczyciela. W swej rozprawce " O duszy nauczycielstwa" Jan Władysław Dawid za najważniejszą wśród nich uważa miłość dusz ludzkich, a obok niej wymienia potrzebę doskonałości, poczucie odpowiedzialności i obowiązku, wewnętrzną prawdziwość i moralną odwagę.

Po nich pojawiły się prace traktujące o "instynkcie nauczycielskim", o "typie antropologicznym" nauczyciela, następnie przedmiotem badań uczyniono "talent" nauczyciela. Pojęcie "talentu" - w przeciwstawieniu do pojęć "duszy", "instynktu"" lub "typu antropologicznego" - zapewniło sobie trwalszy żywot w pedeutologii (dział pedagogiki zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczyciela) i odnosi się do wewnętrznych walorów nauczyciela.

Walorów tych na ogół się nie określa, pojmując "talent" jako "coś" nieoznaczonego, co jednak wpływa na osiąganie dużych efektów wychowawczych. W ten sposób pisał Jan Żabiński o talencie wybitnego nauczyciela. Uważał, że w postaci dobrego nauczyciela tkwi jakiś pierwiastek, którego nie można wyrazić słowami. Pierwiastek ten określał terminem "talent" , zapożyczając go z dziedziny twórczości artystycznej.

W innym znaczeniu posługiwali się terminem talent dwaj uczeni: Zygmunt Mysłakowski, i Stanisław Szuman. Pierwszy z nich w rozprawie „Co to jest talent pedagogiczny?” za cechę dominującą przyjmował kontaktowość, której tło stanowią takie cechy, jak żywość wyobraźni, umożliwiającą rozumienie cudzych stanów psychicznych - za pośrednictwem umiejętnego ich obserwowania, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć, jak również nastawienie psychiki na zewnątrz.

Stanisław Szuman w rozprawie "Talent pedagogiczny" scharakteryzował talent jako zespół pewnych zdolności, za zdolność zaś uważał posiadanie pewnej wrodzonej cechy psychicznej o natężeniu silnym i to wówczas, gdy cecha ta staje się przydatna do sprawnego wykonywania danych czynności. Pisał on, że "Jeśli chodzi o tzw. talent pedagogiczny to z całą pewnością nie istnieje jakaś odrębna, wrodzona cecha, która by była swoistym i zasadniczym dyspozycyjnym podłożem tego talentu. Mylny jest pogląd naiwny, ze człowiek nosi w sobie jakieś oddzielne, wrodzone, potencjalne, talenty, jak np. talent malarski, talent muzyczny, talent do pisania wierszy , (...) talent pedagoga".

Mieczysław Kreutz, nawiązuje do Dawida, ale wymienia również takie cechy, jak : pewność siebie, spokój i odwaga działania, wiara w siebie, bezkompromisowość i prostolinijność w dążeniu do realizacji własnych celów.

Stefan Baley do najistotniejszych cech osobowości nauczyciela zalicza przychylność dla wychowanków, zrozumienie ich psychiki, nastawienie na systematyczne zajmowanie się nimi, potrzeba obcowania z ludźmi, powinowactwo duchowe z dziećmi, postawa pełna entuzjazmu, zdolność artystyczna itp. Wychowawca, posiadający wszystkie te cechy w stopniu ponadprzeciętnym, jest wychowawcą integralnym (integralny-nierozerwalnie związany z czymś).

Pełną charakterystykę osobowości nauczyciela zawdzięczamy również Marii Grzegorzewskiej. Nawiązując do innych autorów, głównie do Dawida i Szumana, szczególny nacisk położyła ona na bogactwo osobowości nauczyciela, na jego płynącą z miłości dobroć, która polega na stałym niesieniu pomocy innym, na wierności własnym przekonaniom, jak również na poczuciu "odpowiedzialności przed sobą, przed społeczeństwem, przed narodem".

Przedstawione w dużym skrócie poglądy znamionuje tendencja do poszukiwania cech doskonałego nauczyciela w nim samym, bez konfrontowania go z terenem jego działalności, a wiec z wychowankami i środowiskiem społecznym. Prace wymienionych wyżej autorów - mimo pewnej rozbieżności wyników znacznie wzbogaciły naszą wiedzę o nauczycielu. Głębsze wniknięcie w te prace pozwala również dostrzec wyraźną zbieżność cech prawdziwego nauczyciela, określanych często różnymi nazwy.

----------------------------------------------------------------------------------------------

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.68 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!