ikona pliku pdf

organizacja i zadania służby zdrowia notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 149.88 kB.


PRAKTYKA ZAWODOWA W RAMACH SZKOLENIA WSTĘPNEGO PO KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM
1. ORGANIZACJA I ZADANIA SŁUŻBY ZDROWIA
1.1. Struktura organizacyjna więziennej służby zdrowia
Centralny Zarząd Służby Więziennej (CZSW)
Biuro Służby Zdrowia
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej (OISW)
Lekarz Naczelny OISW (15)
Zakłady Karne (ZK) AresztyŚledcze (AŚ)
Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (156)
Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym
edu.cossw.pl
strona 1
Zadania Biura Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej Biuro Służby Zdrowia jest odpowiedzialne za: • • nadzór i organizację opieki zdrowotnej sprawowanej przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności; nadzór nad warunkami sanitarnymi w zakresie żywienia i zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Do zakresu działania Biura Służby Zdrowia należy w szczególności: • opracowywanie projektów nowych aktów prawnych lub projektów nowelizacji aktów prawnych obowiązujących, dotyczących opieki zdrowotnej sprawowanej wobec osób pozbawionych wolności; organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie opieki zdrowotnej sprawowanej przez podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności; inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie programów profilaktycznych i oświatowo– zdrowotnych; prowadzenie statystyk dotyczącej działalności więziennej służby zdrowia; planowanie potrzeb i podział na jednostki organizacyjne środków finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną; koordynacja współdziałania z poza więziennymi podmiotami leczniczymi; współdziałanie z organami samorządu zawodowego; organizowanie szkoleń dotyczących opieki zdrowotnej; sprawowanie nadzoru nad: o warunkami zdrowotnymi, żywienia i sanitarnymi AŚ/ZK o gospodarką lekami i sprzętem medycznym o orzecznictwem i opiniowaniem lekarskim wykonywanym w ZK/AŚ o działalnością naczelnych lekarzy okręgowych inspektoratów o postępowaniami wyjaśniającymi dotyczącymi zgonów osadzonych.
• • • • • • • •
Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności: • • • • • ambulatoria z izbą chorych; szpitale i oddziały szpitalne; gabinety stomatologiczne; pracownie diagnostyczne; pracownie rehabilitacji leczniczej.
Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym
edu.cossw.pl
strona 2
ZAPAMIĘTAJ!
• • •
Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności tworzy Minister Sprawiedliwości Każdy podmiot leczniczy – statut nadawany jest przez Ministra Sprawiedliwości Na podstawie zarządzenia Minister Sprawiedliwości określa podstawowe kierunki działalności, siedzibę i strukturę organizacyjną
Zakres działania więziennej służby zdrowia: • • • • • zapewnienie osobom pozbawionym wolności świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych; prowadzenie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi, sanitarnymi oraz żywieniem w jednostkach penitencjarnych; zaopatrzenie medyczne, zwłaszcza w leki, materiał medyczne, sprzęt i aparaturę medyczną; szerzenie promocji i oświaty zdrowotnej; współdziałanie z poza więziennymi podmiotami leczniczymi, zwłaszcza w zakresie zapewnienia osobom pozbawionym wolności świadczeń diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, których udzielanie w jednostkach penitencjarnych nie jest możliwe; utrzymywanie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi SW w realizacji zadań penitencjarnych.

Podmioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności – udzielają świadczeń zdrowotnych związanych z: • • • • • badaniem i poradą lekarską; leczeniem; badaniem i terapią psychologiczną; rehabilitacją leczniczą; opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem i połogiem;
Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym
edu.cossw.pl
strona 3
• • • • • • •
badaniem diagnostycznym, w tym analityką medyczną; pielęgnacją chorych; pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi; zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne; badaniem i leczeniem dentystycznym oraz świadczeniami z zakresu protetyki; orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia; zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Do zadań podstawowej opieki zdrowotnej należy: • • • przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich i sanitarnych u wszystkich nowo przyjętych do AŚ/ZK; wykonywanie obowiązkowych badań profilaktycznych i kontrolnych wynikających z przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych; udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osadzonym, a w razie potrzeby kierowanie do specjalistycznych placówek szpitalnych.
Lecznictwo szpitalne: • • 12 szpitali 27 oddziałów o różnym profilu specjalistycznym: o internistyczne (7) o detoksykacyjne (1) o wew. dla przewlekle chorych (1) o chirurgiczne (3) o przeciwgruźlicze (3) o psychiatryczne (6) o hepatologiczne (1) o laryngologiczny (1 ) o ginekologiczny – położniczy (1 ) o dermatologiczny (1) o rehabilitacji leczniczej (1) o wieloprofilowo – zachowawczy (1 )
Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym
edu.cossw.pl
strona 4
Programy Zdrowotne: • • • • • • Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii; Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV; Program Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”; Program ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce; Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Narodowy Program Zdrowia Psychicznego.
CZY POTRAFISZ?
Czy znasz organizację i zadania realizowane przez służbę zdrowia?
Praktyka zawodowa w ramach szkolenia wstępnego po kursie przygotowawczym
edu.cossw.pl
strona 5
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 149.88 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!