plik pdf

chemia

Ekstrakcja kofeiny z herbaty
KOFEINA CH3 O N H3C O N CH3 N N Kofeina (znana równie jako teina, C8H10N4O2) jest alkaloidem purynowym znajdującym się w surowcach roślinnych (np. ziarnach kawy w ilości ok. 1%, liściach herbaty ok. 2-3%, ziarnach kakao). W stanie czystym tworzy białe, długie, giętkie kryształy o temperaturze topnienia 234oC, topnieniu towarzyszy sublimacja; bez zapachu, gorzka w smaku. Słabo rozpuszczalna w zimnej wodzie (1:80) i w alkoholu (1:50), prawie nierozpuszczalna w e...

plik pdf

laboratorium chemii organicznej skrypt

Jest to skrypt z laboratorium chemii organicznej
CHEMIA ORGANICZNA LABORATORIUM CHC 2001 L IRENA GANCARZ ROMAN GANCARZ IZABELA PAWLACZYK POLITECHNIKA WROCŁAWSKA _____________________________ 2002 I. Gancarz, R. Gancarz, I. Pawlaczyk CHC 2001 l Od Autorów, W 1995 roku, na potrzeby studentów biorących udział w kursie Chemia Organiczna – laboratorium, powstał skrypt do ćwiczeń, którego autorami byli Irena Gancarz i Roman Gancarz. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami został on „odśwież...

plik txt

hh

hh
W³adza pañstwowa to w³adza suwerenna i uniwersalna na danym terytorium pañstwa, zdolna do zabezpieczenia porz¹dku prawnego, spo³ecznego i ekonomicznego odpowiadaj¹cego formie rz¹dów.  W przypadku w³adzy pañstwowej jej legitymizacja mo¿e opieraæ siê na tradycji (np. monarchia), charyzmie przywódcy (w³adza charyzmatyczna - oparta na zdolnoœciach przywódczych osoby j¹ sprawuj¹cej) lub na racjonalnych przes³ankach, takich jak np. wyniki wyborów.  W³adza z regu³y jest ograniczana do okreœlo...

plik docx

Węglowodory


Węglowodory są to związki węgla z wodorem. Najbardziej użytecznymi węglowodorami w przyrodzie sa ropa naftowa, gaz ziemny i wegiel kamienny. Naturalnymi źródłami węglowodorów są Ropa naftowa, gaz ziemny i wegiel...

plik doc

estry

chemia organiczna - estry
ESTRY Estry są związkami organicznymi otrzymywanymi przez podstawienie wodoru grupy wodorotlenowej w alkoholach rodnikami kwasowymi (nieorganicznymi lub organicznymi). Estry tworzą się przez bezpośrednie działanie kwasów karboksylowych z alkoholami w obecności katalizatora (estryfikacja). Wzór ogólny ma postać: R -COO- R gdzie R oznacza grupę węglowodorową pochodzącą od kwasu, R - grupę węglowodorową pochodzącą od alkoholu, COO- oz...

plik pdf

O technologi organicznej

Technologia organiczna
Technologia chemiczna organiczna zajmuje się wytwarzaniem produktów związanych z codziennością: tworzyw sztucznych, kosmetyków, barwników, detergentów. Głównie przetwarza się surowce kopalne oraz surowce naturalne (odnawialne). W technologii chemicznej organicznej można wyodrębnić cztery zasadnicze kierunki przetwarzania surowców: - fizyko-chemiczny przerób surowców naturalnych: są to proste operacje fizyczne, którym poddaje się rozmaite surowce naturalne np.: destyla...