ikona pliku doc

Opracowanie tematów na POZ praktyki notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 187.50 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Kierunek: Pielęgniarstwo, I rok
Podstawowa Opieka Zdrowotna- zajęcia praktycznePORTFOLIO
I Organizacja pracy w POZ

    Zasady reżimu sanitarnego specyficzne dla POZ

Źródłem zakażenia może być personel przychodni, pacjenci zgłaszający się do przychodni, osoby będące nosicielami danego drobnoustroju ale również inne zarazki występujące w środowisku przychodni. Ważne jest więc aby przestrzegać reżimu sanitarnego czyli ogółu czynności i sposób organizacji pracy, których celem jest wypełnienie obowiązku utrzymania czystości i sterylności przychodni oraz innych miejsc opieki nad pacjentem, aby zapewnić maksymalną ochronę przed zakażeniami drobnoustrojami chorobotwórczymi.

Do reżimu sanitarnego specyficznego dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej można zaliczyć:
- Aktualne szczepienia pracowników, przebyte szkolenia BHP oraz wyrażenie zgody na prace przez Lekarza Medycyny Pracy;
- Higiena osobista personelu – odpowiedni, zmienny strój, obuwie
- Higieniczne mycie rąk – przed i po każdym kontaktem z pacjentem; przed i po przeprowadzaniem zabiegu medycznego, po zetknięciu się z krwią lub innym materiałem zakaźnym,
- Używanie jałowego sprzętu
-Używanie jednorazowego sprzętu
- Przestrzeganie zasad aseptyki, antyseptyk, dezynfekcja oraz sterylizacja
- Higiena otoczenia
- Segregacja odpadów
- Utrzymanie higieny otoczenia
- Używanie środków chemicznych

    Prawa pacjenta w kontekście specyfiki POZ
Do podstawowych Praw Pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Zaliczamy prawo pacjenta do:
- udzielania mu świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadającym określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym
-wyboru zakładu opieki zdrowotnej
- wybory lekarza, pielęgniarki i położnej
-zmiany lekarza ( dwa razy do roku, każda kolejna zmiana jest płatna)
- złożenia skargi na lekarza
- pełnej informacji o swoim stanie zdrowia i stosowanych przez lekarza metodach diagnostycznych i leczniczych
- udostępnienia dokumentacji medycznej jemu lub wskazanej przez niego osobie, ponadto zakład opieki zdrowotnej zobowiązany jest udostępnić dokumentację innym zakładom opieki zdrowotnej i osobom wykonującym zawód medyczny jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych
-odmowy lub wyrażenia zgody na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych
-intymności i poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
- korzystanie ze świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie zagrożenia zdrowia i życia
-zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej i zachowania tajemnicy o stanie zdrowia.

    Akty prawne regulujące pracę pielęgniarki w POZ
-Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 ze zm.)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086)

-Rozporządzenie MZiOS z dnia 9 kwietnia 2003 r w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ Dz.U. nr 63, poz. 589)

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej Dz. U. nr 214 ppz.1816

-Struktura POZ określona w zarządzeniu MZiOS z dnia 10 listopada 1982 r

- Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r (Dz.U. 1991 nr 91 poz.408)

-O powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia 23 stycznia 2003 (Dz. U. 2003 nr 45 poz. 391)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r.w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych

-Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
II Zadania pielęgniarki wynikające z pracy w Poradni D, D1

    Cele i zadania Poradni D i D1

Cele i zadania Poradni D:
    Zwiększenie sił biologicznych dziecka przez czuwanie nad jego rozwojem
    Nadzorowanie prawidłowego żywienia i pielęgnowania (w szczególności uwzględniając matkę karmiącą piersią)
    Kontrolowanie rozwoju fizycznego dziecka- pomiary antropometryczne i porównywanie ich z prawidłowymi
    Objecie wszystkich niemowląt profilaktyką p/krzywiczą i wykrywanie wad wrodzonych
    Zapobieganie ogólnej zachorowalności
    Zapobieganie chorobom zakaźnym – szczepienia ochronne
    Zapobieganie zakażeniom układu oddechowego i pokarmowego
    Zapobieganie niedokrwistości z niedoboru żelaza
    Edukacja rodziców
    Na podstawie obserwacji rozebranego dziecka
    Rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka
    Opieka nad dziećmi z grup dyspanseryjnych

Cele i zadania Poradni D1:
    Badanie i udzielanie porad lekarskich dzieciom i ich rodzicom
    Prowadzenie wizyt domowych w przypadku ostrych chorób u dzieci
    Prowadzenie czynnego poradnictwa ambulatoryjnego
    Udzielanie pomocy leczniczej w zakresie badań diagnostycznych
2.Struktura i zakres świadczeń zdrowotnych
    Edukacja pacjenta
    Zapobieganie chorobom
    Dokonywanie pomiarów antropometrycznych
    Wykrywanie wad wrodzonych
    Badania wzroku, słuchu
    Ocena stanu fizycznego i psychicznego pacjenta
    Szczepienia ochronne
-Profilaktyczne
-Lecznicze
-Diagnostyczne
-Rehabilitacyjne
-Pielęgnacyjne
3. Kompetencje pielęgniarki
    Wykonywanie szczepień ochronnych
    Dokonywanie pomiarów antropometrycznych
    Podawanie leków ze zleceniem lekarskim
    Edukacja matki

    Metody kontroli rozwoju fizycznego dziecka

Pielęgniarka może kontrolować rozwój fizyczny dziecka poprzez dokonywanie podstawowych pomiarów antropometrycznych i porównywanie ich z odpowiednimi normami - masa ciała, długość ciała, obwód czaszki i klatki piersiowej


III Program szczepień ochronnych, podział szczepionek, zimny łańcuch

    Program szczepień ochronnych

    Podział szczepionek


    Zimny łańcuch

    Szczepionki należy przechowywać w temp. Od 2 do 8 st. C szczepionkę w lodówce na środkowej półce by nie uległa zamrożeniu.
    Po zakupie szczepionki powinny jak najszybciej dostarczyć w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami temp. Do miejsca użycia- gabinetu szczepień
    Szczepionki można transportować do godziny bez specjalistycznych opakowań jeżeli temperatura powietrza nie przekracza 25 st.. Jeżeli czas lub temperatura jest wyższa należy umieścić szczepionkę w opakowaniu termicznym.

IV Standardy, procedury, algorytmy postępowania w POZ w oparciu o obserwacje studenta w trakcie trwania kształcenia praktycznego
Standardy, procedury i algorytmy pomagają nam ustalić etapy pracy w oparciu o obowiązujące zasady. W pracy pielęgniarki jest to bardzo ważne, ponieważ kierowanie się tymi zasadami minimalizuje występowanie powikłań oraz wystąpienie pomyłki.
W oparciu o własne obserwacje przedstawię wykorzystywanie standardów, procedur i algorytmów w ujęciu pracy pielęgniarki w rejestracji poradni specjalistycznej.
    Pacjent rejestruje się telefonicznie lub osobiście.
    W zależności czy jest to pacjent nowy czy uczęszczający już do przychodni, pielęgniarka zakłada nową kartotekę lub szuka kartoteki pacjenta. Kartoteki są poukładane wg dat urodzenia w różnokolorowych segregatorach – każdy kolor odpowiada innemu lekarzowi.
    Następnie pielęgniarka na podstawie nr pesel sprawdza w programie EWUŚ czy pacjent jest ubezpieczony- jeżeli jest rejestruje pacjenta, jeżeli nie pacjent musi wypełnić odpowiednią deklaracje lub udać się na wizytę prywatną.
    Pielęgniarka ustala wizytę, informuje o dostępnych terminach do specjalistów. Dodatkowo informuje pacjenta o konieczności przyniesienia ze sobą wyników badań, które mogły by pomóc w diagnozowaniu jego choroby.
    Pacjent wraca do przychodni w dniu w którym został przypisany na daną wizytę lecz najpierw musi potwierdzić wizytę.
    Dopie...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 187.50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!