ikona pliku txt

opieka notatki


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1,72 kB.


Nak³ucie jamy op³ucnej - rola pielêgniarki
Nak³ucie jamy op³ucnej
Istota i cel:
Wprowadzenie ig³y przez œcianê klatki piersiowej do jamy op³ucnej w celu diagnostycznym lub leczniczym.
1. Celem diagnostycznym jest pobranie p³ynu z jamy op³ucnej do badania
2. Celem leczniczym jest usuniêcie zalegaj¹cego p³ynu lub powietrza jamy op³ucnej, podanie leku, za³o¿enie drenu i prowadzenie drena¿u ss¹cego.
Wskazania do zabiegu:
1. Obecnoœæ p³ynu przesiêkowego w jamie op³ucnej (niewydolnoœæ kr¹¿enia, marskoœæ w¹troby, hipoalbuminemia o ró¿nej etiologii), z wyj¹tkiem sytuacji, która mo¿e wynikaæ z jasnego obrazu klinicznego, np. niewydolnoœci kr¹¿enia, w której p³yn ustêpuje po leczeniu diuretycznym;
2. Obecnoœæ p³ynu wysiêkowego w jamie op³ucnej (ok. 90%): zapalenie op³ucnej na tle bakteryjnym, w tym gruŸliczym, wirusowym, grzybiczym, rak p³uca, nowotwory z³oœliwe op³ucnej, toczeñ rumieniowaty;
3. Odma samoistna, zw³aszcza wentylacyjna;
4. Ropniak op³ucnej.
Przeciwwskazania:
1. Zaburzenia krzepniêcia;
2. Brak wspó³pracy z chorym;
3. Zaka¿enie œciany klatki piersiowej;
4. Bardzo ma³a objêtoœæ p³ynu;
5. Ropieñ p³uca;
6. Zgorzel p³uca.
Zadania i kompetencje pielêgniarki:
1. Przygotowanie sprzêtu
2. Przygotowanie pacjenta do badania
3. Obserwowanie pacjenta w z czasie badania o po badaniu
4. Postêpowanie ze sprzêtem po badaniu
5. Zabezpieczenie materia³u pobranego do badania
Przygotowanie pacjenta:
1. Poinformowanie o sposobie zachowania siê w czasie badania
2. Poinformowanie koniecznoœci oddani moczu
3. Podanie (na zlecenie lekarza) œrodka przeciwkaszlowego
4. Pomoc w przyjêciu prawid³owej pozycji:
5. Le¿¹cej na boku z rêk¹ odwiedzion¹ ku górze
6. Siedz¹cej z pochyleniem do przodu – koñczyny górne oparte np. na...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1,72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!