Algorytm zakładania gabinetu pielęgniarskiego

Ten rodzaj działalności może zostać prowadzony w ramach działalności leczniczej dopiero po wpisaniu do odpowiedniego rejestru podmiotów, który jest prowadzony przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych, właściwą ze względu na miejsce świadczenia usług.
Działalność lecznicza charakteryzuje się przede wszystkim:
a) ratowaniem, przywracaniem życia,
b) udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
c) wykonywaniem usług mających na celu leczenie.
W przypadku gdy pielęgniarka zdecyduje się otworzyć prywatny gabinet pielęgniarski, musi:
a) posiadać prawo do wykonywaniu swojego zawodu i posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa czy położnictwa lub innej, która polega na ochronie zdrowia pacjenta,
b) mieć dwuletnie doświadczenie w pracy zawodowej,
c) nie może być zawieszona, pozbawiona lub ograniczona w wykonywaniu zawodu,
d) nie może mieć przerwy dłużej niż 5 lat w ciągu ostatnich 6 w wykonywaniu zawodu.
Pielęgniarki, które chcą świadczyć usługi w gabinecie stacjonarnym muszą dysponować pomieszczeniem, w którym będą one udzielane.

I – Najpierw lokal. Gabinet musi być wyposażony w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych. Zgłoszenie do sanepidu obejmuje ogólnie rzecz ujmując:
a) złożenie wniosku,
b) przedstawienie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym,
c) przedstawienie planów architektonicznych pomieszczeń,
d) udostępnienie do wglądu danych dotyczących pomieszczeń: powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itp.
Przede wszystkim należy posiadać tytuł prawny do lokalu. Może to być umowa najmu, dzierżawy, czy podnajmu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z dnia 29.06.2012 r., poz. 739) oraz załącznikiem nr 2 „Wymagania szczegółowe, jaki

wyślij wiadomość

Podziel się