ikona pliku docx

ochrona zdrowia psychicznego ustawa notatki

Zdrowie psychiczne


  85 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 85
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 89,75 kB.


Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o Ochronie Zdrowia Psychicznego

(
Ogłoszona w Dz.U. z 20 października 1994 r. nr 111, poz. 535, weszła w życie 21.01.1995 r.)

Podstawową przesłanką, na której opiera się Ustawa o Ochronie Zdrowia Psychicznego, jest uznanie, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa

Ogólna charakterystyka ustawy

Przepisy ustawowe dzielą się na trzy grupy ujęte w kategorii celów:

Celem przepisów pierwszej grupy jest:

 1.  zapewnienie promocji zdrowia psychicznego
 2.  zapobieganie zaburzeniom psychicznym
 3.  kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Celem drugiej grupy postanowień ustawy jest:

 1.  zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy niezbędnych dla życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
 2.  Oznacza to:
 3.  określenie nowoczesnego modelu opieki w formie:
 4.  pomocy doraźnej
 5.  ambulatoryjnej
 6.  dziennej
 7.  środowiskowej
 8.  szpitalnej
 9.  w domach pomocy społecznej
 10.  zobowiązanie wojewodów do:
 11.  tworzenia i prowadzenia zakładów psychiatrycznej opieki zdrowotnej
 12.  organizowania usług i domów pomocy społecznej dostosowanych do potrzeb
 13.  Minister Zdrowia zobowiązany do opracowania docelowej sieci zakładów opieki psychiatrycznej, a Minister Pracy i Polityki Socjalnej - sieci domów pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych oraz środowiskowych domów samopomocy. Realizacja tych sieci ma nastąpić w ciągu 10 lat od wejścia w życie ustawy
 14.  organizowanie nauczania i specjalnego postępowania rewalidacyjno - wychowawczego dla dzieci i młodzieży  z upośledzeniem umysłowym
 15.  organizowanie oparcia społecznego dla tych osób psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo, które mają poważne trudności w życiu codziennym
 16.   udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przez publiczne zakłady psychiatryczne oraz zapewnienie im w szpitalu psychiatrycznym bezpłatnych leków, artykułów sanitarnych, pomieszczeń i wyżywienia

Celem trzeciej grupy postanowień ustawy jest:

 1.  ochrona praw obywatelskich osób z zaburzeniami psychicznymi przez:
 2.  wzmocnienie przestrzegania praw określonych w obowiązujących ustawach
 3.  o zawodzie lekarza
 4.  o zakładach opieki zdrowotnej
 5.  gwarancje praw obywatelskich pacjentów poddawanych przymusowemu postępowaniu

Zgoda na leczenie

 1.  Leczenie zaburzeń psychicznych na podstawie Ustawy jest dobrowolne
 2.  Ustawa w przypadkach nagłych lub szczególnie uzasadnionych określa zasady możliwości działania bez wymaganej zgody chorego - odbywa się to zawsze w jego dobrze pojmowanym interesie
 3.  Zgoda - swobodnie wyrażona zgoda osoby z zaburzeniami psychicznymi, która niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego - jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania
 4.  Aby zgoda była ważna muszą być spełnione warunki:
 5.  poprzedzona przystępnie podaną informacją na temat sytuacji pacjenta
 6.  osoba chora musi być zdolna do zrozumienia  przekazanej informacji
 7.  musi posiadać zdolność do swobodnego wyrażenia decyzji
 8.  wyrażona zgoda musi określać w sposób niebudzący wątpliwości, czego dotyczy

Niezdolność do wyrażenia zgody występuje najczęściej w:

 1.  nasilone zmiany otępienie
 2.  głębokie upośledzenie
 3.  jakościowe zaburzenia świadomości
 4.  katatonia

Świadczenia zdrowotne w psychiatrii wymagające odrębnej zgody pacjenta:

 1.  punkcja podpotyliczna lub lędźwiowa
 2.  leczenie metodami śpiączkowymi (śpiączki atropinowe i insulinowe)
 3.  leczenie elektrowstrząsami                                                          

Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego; art.22

 1.  za pisemną zgodą, jeśli lekarz po osobistym zbadaniu stwierdzi wskazania do przyjęcia
 2.  w razie wątpliwości co do zdolności wyrażenia zgody przez osobę z zaburzeniami psychicznymi, po odnotowaniu w dokumentacji (do wglądu sędziego wizytującego szpital)
 3.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 89,75 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!