ikona pliku docx

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej notatki

ochrona własności intelektualnej i przemysłowej- opracowanie.


  336 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 336
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.70 kB.


Własność zbywalne i podlegające dziedziczeniu prawo podmiotowe bezwzględne; własność materialna rzeczy, mienie niematerialna intelektualna PRAWA PODMIOTOWE Bezwzględne prawa osobiste, prawa rzeczowe, prawa na dobrach niematerialnych, prawa do spadku, niektóre prawa rodzinne Względne wierzytelności, niektóre prawa rodzinne.

Cel ochrony: Popieranie i nagradzanie pracy twórczej, Zachęcanie do tworzenia i rozpowszechniania nowych utworów, Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Statut Królowej Anny (Anglia, 10 kwietnia 1710 r.) pierwsza ustawa o prawie autorskim

Ustawa o grafikach (Anglia, 1735 r.)

Dekret o prawie autorskim (Francja) prawo do wykonań (1791 r.) oraz wyłączne prawo reprodukcji (1793 r.)

Pojęcie własność intelektualna dotyczy:

*dóbr niematerialnych, które są przedmiotem prawa autorskiego i praw pokrewnych,

*Wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych/użytkowych, które są przedmiotem prawa własności przemysłowej i prawa patentowego.

Prawo krajowe Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r.,

Prawo autorskie i prawa pokrewne - ustawa z 4 lutego 1994 r. ,

Ochrona baz danych ustawa z 27 lipca 2001 r.

Akty międzynarodowe wiążące Polskę w zakresie ochrony praw własności intelektualnej:

 1.  Konwencja Berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych (1886 r.) obecnie obowiązuje jako Akt Paryski (sporządzony w Paryżu w 1971 r.), ratyfikowana w 1990 r. (w zakresie praw autorskich).
 2.  Powszechna Konwencja o prawie autorskim (Genewa, 1952 r.) ratyfikowana w 1977 r.
 3.  Konwencja Rzymska o ochronie wykonawców, producentów fonogramów i organizacji nadawczych (1961 r.) ratyfikowana w 1997 r.
 4.  Traktat Światowej Organizacji Własności Intelektualnej o prawie autorskim Traktat WIPO o prawie autorskim (Genewa, 1996 r.) ratyfikowany w 2003r.
 5.  Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (Porozumienie TRIPS) ratyfikowane w 1995 r.
 6.  Dyrektywa Rady 91/250/WE z 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych.
 7.  Dyrektywa Rady 93/83/WE z 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony praw autorskich i niektórych praw pokrewnych.
 8.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/84/WE z 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
 9.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/48/WE z 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (Dz. Urz. Z 2004 r.Nr 1. 157/45).

Konwencja Berneńska oparta na 2 podst zasadach:

1)min ochrony - kraje przystępujące zobowiązują się zapewnić twórcom (w ustawodawstwie wewnętrznym) przynajmniej taką ochronę, jaką przewidują postanowienia konwencji

2)asymilacji - autor obcy powinien być na terytorium innego kraju członkowskiego traktowany na równi z obywatelami tego kraju Prawo autorskie i prawa pokrewne chronią prawa twórców dóbr niematerialnych (pisarzy, poetów, malarzy, plastyków, naukowców, programistów komputerowych, fotografów,  aktorów, kompozytorów, piosenkarzy, itd.)

Prawo autorskie znaczenie

 1.  Prawo autorskie jako zespół norm ogół przepisów regulujących stosunki prawne związane z powstawaniem, korzystaniem i ochroną utworów i przedmiotów praw pokrewnych.
 2.  Prawo autorskie w znaczeniu podmiotowym podmiotowe prawa o charakterze bezwzględnym, które chronią osobiste i majątkowe interesy uprawnionych do utworów.

Dla ochrony z tytułu prawa autorskiego i praw pokrewnych nie są wymagane żadne formalności. Dobra objęte prawem autorskim chronione są począwszy od momentu ich powstania, bez konieczności dokonywania ich rejestracji. Ochrona ta jest co do zasady powszechna - na podstawie umów międzynarodowych obejmuje prawie wszystkie kraje świata.

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art.1 ust.1). Utwór stanowi integralną kategorię pojęciową z zakresu prawa autorskiego. Dopiero zaistnienie utworu uruchamia ustawowy system ochrony.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: Wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi utwory literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe, Plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, architektoniczne, urbanistyczne, muzyczne, sceniczne, choreograficzne i audiowizualne, Szkice, projekty

Nie są objęte ochroną odkrycia naukowe, idee, procedury, metody i zasady działania, a także koncepcje matematyczne, natomiast ochronie podlega sposób ich wyrażenia.

Przedmiotu prawa autorskiego nie stanowią:

 1.  akty normatywne i ich urzędowe projekty
 2.  dokumenty urzędowe
 3.  opublikowane opisy patentowe
 4.  proste informacje prasowe
 5.  znaki i symbole
 6.  pomysły i tematy badawcze oraz teorie i fakty naukowe,
 7.  znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,
 8.   elementy utworów pozbawione charakteru twórczego, np.: typowe tabele,
 9.  rysunki, zestawienia pozbawione oryginalnej koncepcji np. alfabetyczne,
 10.   utwory wystawione na stałe w miejscach ogólnie dostępnych: drogach, ulicach, placach lub w ogrodach, jednakże nie do tego samego...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.70 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!