plik docx

inżynieria procesowa

ściąga na egzamin z inzynierii

Inżynieria procesowa dziedzina nauki, która zajmuje się zamierzonymi fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi przemianami materii jest ściśle związana z konstrukcją aparatury i polega na poznaniu mechanizmu wymienionych przemian w świetle aparaturowych możliwości przeprowadzenia tych przemian.

plik pdf

dyrektywa osady ściekowe

prawo dot. zagospodarowania osadów ściekowych
26 31991L0271 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15/t. 2 30.5.1991 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 135/40 DYREKTYWA RADY z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 130s, uwzględniając wniosek Komisji (1), uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (2), uwzględni...

plik pdf

Rekultywacja

Rekultywacja
Rekultywacja terenów zdegradowanych zarządzanych przez PGL LP dr Michał Palmąka Poznań, luty 2010 Studium podyplomowe – dotacje europejskie dla leśnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Leśny Rekultywacja – definicje Tereny zdegradowane - uznaje się za nieprzydatne do określonego sposobu zagospodarowania bez wykonania działań rekultywacyjnych. Degradacja moŜe być skutkiem wieloletniej i wielorakiej działalności człowieka dotyczącej eksploatacji kopalń, składo...

plik pdf

technologie ochrony powietrza

parę pytań
1. Sposoby ochrony środowiska. Racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego, recykling. 2. Powody ochrony powietrza. a) Względy zdrowotne b) Uwarunkowania prawne 3. Uwarunkowania prawne ochrony powietrza. - pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Prawo Ochrony Środowiska – art.220-229 - Ro...

plik pdf

Ściąga z ogrzewnictwa


1. Narysuj schemat ideowy elektrociepłowni i opisz korzyści wynikające ze skojarzonego wytwarzania energii i ciepła. Przyczyny centralizacji wytwarzania ciepła i rozwoju systemów ciepłowniczych w Europie i na Świecie można podzielić na : przyczyny ekonomiczne – przy niskiej sprawności indywidualnych źródeł ciepła pozwala wytworzyć relatywnie większą ilość energii cieplnej w przypadku jednoczesnego ( scentralizowanego) wytwarzania ciepła i energii. Dzieje się tak za sprawą znacznie większej...

plik pdf

ogrzewnictwo ściąga


1. Narysuj schemat ideowy elektrociepłowni i opisz korzyści wynikające ze skojarzonego wytwarzania energii i ciepła. Przyczyny centralizacji wytwarzania ciepła i rozwoju systemów ciepłowniczych w Europie i na Świecie można podzielić na : przyczyny ekonomiczne – przy niskiej sprawności indywidualnych źródeł ciepła pozwala wytworzyć relatywnie większą ilość energii cieplnej w przypadku jednoczesnego ( scentralizowanego) wytwarzania ciepła i energii. Dzieje się tak za sprawą znacznie większej...