ikona pliku docx

Nowotwory narządów rodnych notatki

praca


  80 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 80
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.63 kB.


   Nowotwory narządów rodnych.

Nowotwory narządów rodnych stanowią najczęstszy rodzaj nowotworów u kobiet. Mogą występować w sromie, szyjce macicy, trzonie macicy oraz jajnikach i jajowodach. Ich znaczny odsetek stanowią nowotwory złośliwe, w których rokowanie i wyniki leczenia zależą od stopnia zaawansowania. Najlepsze rokowanie dotyczy nowotworów rozpoznanych we wczesnych stadiach rozwoju. Niektóre zmiany chorobowe, np. w sromie lub sutku, mogą być zauważone przez samą kobietę. Wystąpienie nieprawidłowych objawów takich jak: bóle, krwawienie powinno powodować szybkie zgłoszenie się do ginekologa  w celu wyjaśnienia przyczyny tych dolegliwości. Warunkiem wczesnego rozpoznania wielu nowotworów są badania kontrolne, na które kobiety powinny zgłaszać się przynajmniej raz na rok. Dotyczy to szczególnie kobiet starszych poza okresem rozrodczym.

W planowaniu organizacji walki z nowotworami narządów rodnych  u kobiety oraz w rozpatrywaniu sytuacji klinicznej danej pacjentki ważna jest znajomość częstości występowania poszczególnych nowotworów.

Rola pielęgniarki jest szczególnie duża w profilaktyce chorób nowotworowych narządów rodnych u kobiet. Ogółem biorąc polega ona na szerzeniu oświaty w zakresie wczesnego wykrywanie nowotworów  i możliwości ich radykalnego leczenia oraz na badaniach profilaktycznych. W zakresie oświaty pielęgniarka ma szerokie pole działania poprzez kontakt osobisty, a także organizację pogadanek, odczytów dotyczących tej tematyki. Również w badaniach profilaktycznych udział pielęgniarki jest ściśle określony, współdziała ona z lekarzem w prowadzeniu kartotek badań, często w zakresie wywiadu     i asystuje podczas przeprowadzania samego badania. Rozpoznanie choroby nowotworowej narządu rodnego kobiety opiera się na badaniu oglądowym i wziernikowaniu pochwy, badaniu oburęcznym oraz badaniu cytologicznym, koloskopowym i kolpomikroskopowym. Podstawowym jednak badaniem pozwalającym na ostateczne rozpoznanie nowotworu jest badanie histologiczne. Materiał do badania histologicznego pobiera się w postaci wycinków z danej zmiany ( na sromie, pochwie, szyjce macicy) lub w postaci wyskrobin z kanału szyjki lub jamy macicy. Z jajników materiał do badania histologicznego pobierać można przez punkcję aspiracyjną zagłębienia odbytniczo-moczowego lub metodami laparoskopii.

Metody leczenia

  1.  operacja chirurgiczna (polega na wycięciu guza wraz                      z otaczającymi go zdrowymi tkankami, czasem usuwany jest cały narząd),
  2.  chemioterapia,
  3.  radioterapia.

Chemioterapia  leczenie prze użyciu leków cytostatycznych. Są to leki, które hamują rozwój nowotworu, oddziałując na ważne życiowo funkcje komórek prowadzą do ich zniszczenia lub co najmniej pozbawiają je zdolności do dalszego dzielenia się. Ideałem chemioterapii byłoby znalezienie leku działającego wyłącznie na tkankę nowotworową, a nie naruszającego tkanek prawidłowych.

Leki cytostatyczne stosuje się:

a). ogólnie dożylnie, doustnie, dotętniczo.

b). miejscowo

Właściwa dawka leczenia zostaje osiągnięta wtedy, kiedy pojawiają się początkowe objawy zatrucia, do nich należą:

a). nudności,

b). wymioty,

c). dreszcze,

d). poty,

e). podwyższona ciepłota ciała.

Radioterapia polega na zastosowaniu promieniowania jonizującego.(promienie rentgena, gamma, radu, kobaltu i in.).W czasie leczenia promieniowaniem jonizującym tkanki otaczające ognisko nowotworowe zostają w pewnym stopniu uszkodzone. W tkankach zdrowych obserwuje się: przekrwienie, wysięk, martwica i odnowa.

Powikłania dzielą się na:

  1.  powikłania wczesne występują w czasie leczenia lub bezpośrednio po leczeniu:
  2.  ogólne uszkodzenie ustroju przetacza się krew
  3.   miejscowe uszkodzenie układu moczowego ( objawia się częstym i bolesnym parcie na pęcherz. Jeśli dołącza się stan zapalny stosuje się antybiotyki), uszkodzenie jelita ( biegunki, nudności, bolesne parcie na odbytnicę. Stosuje się leczenie przeciwbiegunkowe, przetaczanie krwi|).
  4.  powikłania późne pojawiają się w kilka miesięcy a nawet lat po zakończeniu leczenia (dotyczą uszkodzeń układu moczowego        i jelita).
  5.  odległe uszkodzenia występują wiele lat po napromieniowaniu. Zalicza się tutaj powstanie mięsaków, raków skóry oraz białaczek.

Do innych metod leczenia zalicza się:

Hormonoterapia  podawanie niektórych hormonów w nowotworach tzw. hormonozależnych daje dobre wyniki leczenia np. przy raku sutka lub gruczołu krokowego.

Immunoterapia  leczenie poprzez zwiększenie sił obronnych organizmu i mobilizowanie ich do zwalczania nowotworu na zasadzie reakcji antygen-przeciwciało. Ten rodzaj leczenia jednak jest jeszcze metodą o ograniczonym zakresie stosowania.

Choroba nowotworowa jest schorzeniem długotrwałym, bolesnym  i uciążliwym. W jej trakcie występuje m.in. lęk przed cierpieniem psychofizycznym, a to może stać się przyczyną zmian struktury osobowości. Zachowanie chorej po rozpoznaniu nowotworu zależy od jej zdolności adaptacji do zmian sytuacyjnych. Reakcje te mogą być rozmaite, zależne od wieku, emocji, sytuacji rodziny, zachowania w obliczu zagrożenia oraz od wiedzy na temat choroby i wierzeń pacjentki. Z tych powodów opieka pielęgniarska powinna być opieką holistyczną, obejmować wszystkie sfery życia chorej: somatyczną, psychiczną, społeczną i duchową. Aktywne słuchanie, udzielanie informacji i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z chorobą        i leczeniem, stanowią o pełnej wspierającej roli pielęgniarki i decydują o przebiegu leczenia oraz rehabilitacji. Od pielęgniarki wymaga się dużych umiejętności w zakresie pielęgnacji ciała, jak i ducha osoby leczonej oraz udzielania pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu indywidualnych problemów pacjentki związanych ze stanem zdrowia. Prawidłowe rozpoznawanie potrzeb chorej, ich zaspokajanie, rozwiązywanie trudnych problemów oraz prowadzenie działań edukacyjnych umożliwia zapewnienie pacjentce profesjonalnej  i bezpiecznej opieki. Bardzo ważną rolą pielęgniarki jest pomoc pacjentce i jej rodzinie w zrozumieniu istoty choroby, przykrych emocji  i dolegliwości, jakie wywołuje choroba i jej leczenie uzupełniające: chemioterapia i radioterapia.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!