ikona pliku doc

Niepełnosprawność notatki

Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny, etapy zmagania się z niepełnosprawnością- praca na psychologię


  1033 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1033
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB.


Wpływ niepełnosprawności na stan psychiczny. Etapy zmagania się z niepełnosprawnością. Literatura poświęcona problematyce niepełnosprawności nie wypracowała dotychczas jednej, powszechnie akceptowanej i obowiązującej definicji niepełnosprawności. Jednoznaczne ustalenie zakresu tego pojęcia, uwzględniające wszystkie ważne aspekty, a więc medyczny, prawny, psychologiczny, socjologiczny, ekonomiczny, jest rzeczą niezwykle trudną zapewne dlatego, że dotyczy materii nader skomplikowanej ?zdrowia ludzkiego. Funkcjonuje wiele terminów określających niepełnosprawność zarówno w literaturze przedmiotu, jak i w życiu codziennym, m.in. kalectwo, inwalidztwo, upośledzenie, uszkodzenie. Pojęcia ?niepełnosprawność?, ?osoba niepełnosprawna? upowszechniły się w okresie ostatnich kilkunastu lat. Wcześniej w piśmiennictwie posługiwano się najczęściej terminami: ?inwalidztwo?, ?inwalida?. Według prof. Zabłockiego określenie człowieka jako osoby niepełnosprawnej oznacza, że jego stan zdrowia fizycznego lub psychicznego powoduje trwałe lub długotrwałe utrudnienie, ograniczenie lub uniemożliwienie udziału w stosunkach społecznych i wypełniania ról według przyjętych kryteriów i obowiązujących norm. Niepełnosprawność powinna być rozpatrywana na trzech poziomach, jako: Dysfunkcjonalność organizmu W tym wypadku cały organizm, jego układy bądź poszczególne narządy nie są zdolne do wypełniania właściwych im funkcji. Niepełnosprawność społeczna Jest to niezdolność człowieka do uczestniczenia w życiu społecznym tj. do pełnienia ról społecznych, wywiązywania się z zadań życiowych, zgodnych z oczekiwaniami społecznymi, podejmowania odpowiedniej aktywności społecznej itp. Niepełnosprawność psychologiczna Polega ona na pełnej bądź częściowej utracie zdolności do podmiotowego organizowania własnego dzi
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 49,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!