ikona pliku doc

Nabycie własności notatki

Nabycie własności


  160 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 160
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB.


Nabycie w trakcie zasiedzenia
Samo posiadanie nie jest prawem, jest to władanie rzeczą.
Posiadacz samoistny – posiada rzecz, włada tą rzeczą, nabędzie prawo własności po upływie czasu, domniemanie ciągłości posiadania.
Dobra wiara
Nie można przenieść więcej praw niż się samemu posiada.
Przepis – nabycie rzeczy od nieuprawnionego – wyjątek osoba nieuprawniona zbywa rzecz, mimo, że nie jest jego właścicielem.
Jeżeli osoba nie jest uprawniona do rozporządzania rzeczą rzekomą zbywa rzecz, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie.
Nabycie rzeczy obciążonej – jeśli własność takiej rzeczy jest przeniesione, która jest obciążona prawem osoby trzeciej, prawo to wygasa z chwilą wydania rzeczy nabywcy.
Znalezienie rzeczy – zgubienie
Obowiązki ciążące na znalazcy. Znalazca powinien niezwłocznie powiadomić osobę uprawnioną o znalezieniu.
Jeżeli znalazca nie wie, kto jest osobą uprawnioną powinien powiadomić odpowiedni organ administracyjny.
Podobnie postępuje się z rzeczami porzuconymi.
Jeżeli chodzi o znalezienie pieniędzy, kosztowności znalazca powinien niezwłocznie oddać na przechowanie właściwemu organowi państwowemu.
Nabycie własności rzeczy znalezionych.
Jeśli dotyczy to kosztowności, nie zostały odebrane przez osobę uprawnioną, stają się one własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się własnością znalazcy.
Rok od wezwania uprawnionego do odebrania rzeczy, jeśli nie zostaną odebrane własność przechodzi na Skarb Państwa lub znalazcy. Po upływie 2 lat od znalezienia rzeczy, jeżeli uprawniony jest nieznany.
Znaleźne – czyli możliwość żądania od uprawnionego 1/10 wartość rzeczy.
      Musi on zadośćuczynić swoim obowiązkom
      Roszczenie o znaleźne musi być zgłoszone najpóźniej w chwili wydania rzeczy osoby uprawnionej
Skarb to rzeczy mające wielką wartość naukową bądź artystyczną. Znaleziona w takich okolicz
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 41.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!