ikona pliku txt

modele pielęgnowania notatki

Modele pielęgnowania


  1779 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1779
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,32 kB.


klinika
Modele opieki pielegniarskiej
Nursing care models
Maria T. Szewczyk, Katarzyna Cierzniakowska, Robert Œlusarz, Justyna Cwajda, Alina Stodolska
Streszczenie
SSttrreesszzcczzeenniiee
W pielegniarstwie oewiatowym istnieje ponad 20 modeli opieki pielegniarskiej. Modele te zosta3y
podzielone na 4 kategorie: oerodowiskow1, deficytu samoopieki i potrzeb, kategorie potrzeb, systemu
oraz wspó3dzia3ania. W pielegniarstwie chirurgicznym znacz1cymi modelami, które mo.na stosowaa w
praktyce, s1 model Virginii Henderson – kategoria potrzeb, s. Calisty Roy – kategoria systemu i
wspó3dzia3ania, oraz Dorothy Orem – kategoria deficytu samoopieki i potrzeb.
S³owa kluczowe:
SS³³oowwaakklluucczzoowwee::model opieki, V. Henderson, s. C. Roy, D. Orem.
Abstract
AAbbssttrraacctt
International nursing care includes more than 20 models. They are divided on four categories:
environmental, self-care and needs deficit, needs, system and cooperation. In surgery nursing main
practical models are: Virginia Henderson model – needs category, sister Calista Roy model – system
and cooperation and Dorothy Orem model – self-care and needs deficit model.
Key words:
KKeeyywwoorrddss::nursing care model, Virginia Henderson, Calista Roy, Dorothy Orem.
Po31czenie modeli pielegniarskich z praktyk1 jest w sposób szczególny stosuje – a i ma mo.nooea stosowaa –
najbardziej wysublimowanym rodzajem opieki. Pro-osobist1 odpowiedzialnooea, odpowiadaj1c1 potrzebom osoces
zastosowania modeli zaczyna sie wówczas, gdy by, której s3u.y, to czyni jej prace w pe3ni kreatywn1 (...).
badacz, student lub pielegniarka praktyk próbuje Autorka uwa.a, .e pielegniarka powinna uczya sie
wyobrazia sobie, jakie bed1 implikacje wdro.enia da-przez ca3e .ycie po to, by móc pomagaa choremu
nego modelu w rozwi1zywaniu problemu pielegniar-w sposób profesjonalny [1].
skiego. Poprzez stawianie pytan, np. czy stosuj1c Henderson model pielegniarstwa odnosi do realimodel
opieki V
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,32 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!