ikona pliku docx

Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania notatki

Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania pedagogicznej: UNESCO, OECD, CERI, PISA.


  238 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 238
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 30.61 kB.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

Wydział: Humanistyczny

Kierunek: Pedagogika; Terapia pedagogiczna

Studia stacjonarne

Imię i Nazwisko: Patrycja Kułakowska

Temat pracy:     Międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia prowadzące badania

pedagogiczne.

                  10 stycznia 1920 roku powstała Liga Narodów, a w 1925 roku powstaje przy Lidze Narodów w Genewie Międzynarodowe Biuro Oświaty (Bureau International de l Education-BIE), instytucja ta zajęła się jako pierwsza gromadzeniem danych o systemach oświatowych w różnych krajach. W roku 1932 ukazuje się pierwsza publikacja zbiorowa pt. „Organizacja wychowania publicznego w 53 krajach” (Organisation de linstruction publique dans 53 pays).

Po rozwiązaniu w 1946 roku Ligi Narodów powstała Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury UNESCO, która podjęła się kontynuacji prac nad gromadzeniem danych o systemach naukowych na świecie. W 1955 roku ukazała się publikacja pt. „Wychowanie na świecie”( Education dans le monde, która zawierała już dane o oświacie z dwustu krajów świata. Międzynarodowe Biuro Oświaty- BIE zajmuje się problematyką komparatystyki oświatowej oraz organizuje sesje Międzynarodowej Konferencji Oświatowej. Sesje te, w których uczestniczą ministrowie oświaty krajów członkowskich UNESCO , stanowią międzynarodowe forum wymiany poglądów i opinii, prezentowania osiągnięć, sygnalizowania trudności. Obrady każdej sesji kończy uchwalenie rekomendacji , które wskazują zadania dla oświaty na świecie w różnych dziedzinach działalności edukacyjnej. Większość zgłoszonych dotąd tematów dotyczy kształcenia na szczeblu podstawowym i średnim.

  Należy wyróżnić dwie grupy przyjętych rekomendacji: o charakterze administracyjnym i pedagogicznym.

Rekomendacje o charakterze administracyjnym dotyczą:

Rekomendacje o charakterze pedagogicznym dotyczą:

 1.  Planowania i zarządzania oświatą
 2.  Organizacji placówek wychowawczych
 3.  Finansowania oświaty
 4.  Organizacji inspekcji szkolnej
 5.  Poradnictwa zawodowego
 1.  Konstrukcji programów nauczania
 2.  Doskonalenia dydaktyki poszczególnych przedmiotów
 3.  Alfabetyzacji dorosłych
 4.  Badań oświatowych

Rekomendacje BIE UNESCO, podobnie jak dokumenty oświatowe Rady Europy i OCDE, nie mają charakteru obligatoryjnego, choć często stanowią źródło inspiracji do przeprowadzanych zamian w poszczególnych systemach edukacyjnych.

Oprócz działań ogólnoświatowych UNESCO realizuje także europejski program rozwoju oświaty. Przeznaczony jest on dla wszystkich europejskich państw, w tym dla państw Unii. Szczególny nacisk położono na:

 1.  Ratyfikowanie europejskiej konwencji o wzajemnym uznaniu dyplomów studiów wyższych
 2.  Nauczanie języków obcych
 3.  Ujednolicenie kształcenia nauczycieli
 4.  Edukację w pokoju i zgodnie z respektowaniem praw człowieka
 5.  Oświatę dorosłych i jej wpływ na proces kształcenia ustawicznego

Analizując programy i wyznaczone kierunki działania, można odnaleźć zaskakujące podobieństwo w celach i koncepcjach Unii, Rady Europy, OCDE i UNESCO.

 1.  Szczególną uwagę zwraca:
 2.  Model kształcenia ucznia i nauczyciela
 3.  Kształcenie ustawiczne
 4.  Równouprawnienie płci, rasy i wyznania
 5.  Charakterystyczny jest brak koncepcji organizacyjnego ujednolicenia struktur szkolnych.
 6.  Wyraźnie widoczny jest nurt edukacyjny stawiający sobie za cel wychowanie Europejczyka świadomego własnych, narodowych korzeni i kierującego się ideą respektowania praw człowieka.

UNESCO zajęło się w 1963 roku organizacją Międzynarodowego Instytutu Planowania Oświatowego w Paryżu, a także Ośrodka Badań do Spraw Odnowy Szkolnictwa przy Organizacji Współpracy i Rozwoju Ekonomicznego (OECD) i Radzie Europy (Conseil de lEurope- CE).W ramach działalności Rady Europy sprawami oświaty zajmuje się Rada Współpracy Kulturalnej (Conseil de la Coorperation Culturelle- CDCC). W ostatnim dziesięcioleciu CDCC prowadziła szeroko zakrojoną działalność badawczą i propagandową, dotyczącą demokratyzacji życia w Europie. Głównymi tematami były:

 1.  Europejskie obywatelstwo a tożsamość kulturowa
 2.  Oświata i kultura w społeczeństwie okresu przemian
 3.  Kultura i oświata dnia codziennego

                 UNESCO przyczyniło się do powstania wielu agend, wymienić tu należy: Instytut Pedagogiki w Hamburgu, Międzynarodowy Instytut Planowania w Paryżu, Regionalne Biuro UNESCO do Spraw Szkół Wyższych w Bukareszcie (na Europę), Regionalne Biuro UNESCO do Spraw Szkół Wyższych w Caracas (na Amerykę Łacińską ).

W 1968 w Paryżu został utworzony w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Ośrodek Badań Oświatowych i Innowacji (Centre for Educatinal Research and Innovation CERI), ws...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 30.61 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!