ikona pliku docx

Metodyka resocjalizacyjna notatki

Notatka zawiera streszczenie wykładów z metodyki resocjalizacyjnej


ocena: 4.0, 6
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 39,72 kB.


Cele resocjalizacji:

 1.  Utrwalenie relacji do wszystkiego, co dobre prawdziwe i piękne w kulturze
 2.  Postawa opieki, akceptowania i respektowania oraz chronienia osób i relacji osobowych
 3.  Rozwój funkcji poznawczych i emocjonalnych
 4.  Dojrzałość i osiągnięcia społeczne
 5.  Wywiązywanie się z pełnienia ról społecznych (indywidualne role, podejmowane w sposób dojrzały
 6.  Integracja psychiczna (woli, emocji)
 7.  Stymulacja twórcza (rozwój intelektualny)
 8.  Usprawnienia duchowe, nawyki fizyczne
 9.  Wykształcenie nawyków kontroli wewnętrznej

Resocjalizacja ma służyć:

 1.  Optymalnemu rozwinięciu w człowieku jego dojrzałości emocjonalnej
 2.  Indywidualnego poznania
 3.  Własnej osobowości
 4.  Postaw i zachowań prospołecznych
 5.  Zdrowia i sprawności fizycznej

Dzięki skutecznej resocjalizacji wychowanek będzie mógł:

 1.  Nawiązywać niepowtarzalny kontakt z innymi osobami i światem zewnętrznym
 2.  Kierować się swoją rozumowością i wolą
 3.  Zaspokajać swoje potrzeby fizjologiczne, emocjonalne, twórcze, intelektualne i społeczne
 4.  Ukształtować mechanizmy kontroli wewnętrznej, aby zdystansować się od popędów, które wadliwie ukierunkował

Zasady resocjalizacji:

 1.  Wszystkie te działania, które warunkują osiągnięcie pewnego stanu faktycznego, czyli osiągnięcie pewnego celu
 2.  Wskazania, którym ma być podporządkowana każda resocjalizacja (bez względu na zastosowane techniki i metody) określonych celów
 3.  Stanowią kryteria oceny ewentualnych środków działania i dlatego, dysponując odpowiednimi zasadami, możemy dobierać i opracować różne narzędzia i sposoby działania

Trzy zasady wychowania resocjalizującego wg Czapówa i Jedlewskiego:

 1.  Zasada reedukacji
 2.  Wynika z niej, że czynności wyuczone przez człowieka mogą zostać wyeliminowane lub ulec modyfikacji w kierunku pożądanym przez wychowawcę
 3.  Dzięki zastosowaniu odpowiednich procedur odwołujących się do psychologicznych mechanizmów wzmacniania oraz wygaszania lub zapominania wyuczonych reakcji
 4.  Zasada wszechstronnego rozwoju osobowości
 5.  Wyznacza kierunek i cel oddziaływań wychowania resocjalizującego, jakim jest wieloaspektowy i wszechstronny rozwój wychowanka pod względem intelektualnym, emocjonalnym i społeczno kulturowym, umożliwiający mu pełnienie konstruktywnych ról społecznych wyznaczonych przez społeczeństwo i zaakceptowanych przez niego.
 6.  Zasada traktowania penitencjarnego
 7.  Upoważnia ona do pewnej kontroli nad wychowankiem oraz uwzględnia fakt, że osoby popełniające przestępstwa są potępiane przez znaczną część członków społeczeństwa, która się ich boi

Zasady dotyczące strategii wychowania:

 1.  Oddziaływanie etiotropowe
 2.  Usuwanie przyczyn uczenia się niepożądanych postaw i ról społecznych polega na:
  1.  Likwidowaniu aktywnych destrukcyjnie bodźców społecznie (np. poprzez organizowanie środowiska wychowawczego, pomoc niewydolnej rodzinie)
  2.  Tworzenie sytuacji powodujących zanik wrażliwości na ich działanie (np. umiejętność zachowania się w czasie libacji w domu)
  3.  Oddziaływania etiotropowe wymagają tworzenia psychicznych i społecznych warunków do ponownej socjalizacji
 3.  Oddziaływanie ergotropowe
 4.  Polegają na wytworzeniu motywacyjnych nawyków do aktualnych, skłaniających do reakcji destruktywnych
  1.  Skutkiem działań jest pojawienie się konfliktu wewnętrznego odnoszącego się do wyboru postępowania
  2.  Skutkiem prawidłowych oddziaływań jest odporność na bodźce negatywne, zaspokojenie potrzeb psychicznych w sposób społecznie aprobowany i podniesienie poziomu samooceny i poczucia własnej wartości
 5.  Oddziaływanie semiotropowe
 6.  Podtrzymywanie motywacji poprzez stosowanie nagród i kar oraz wzmacnianie odporności wychowanka na napięcia i ukierunkowanie na pozytywne rozstrzygnięcie konfliktu

Zasady dotyczące procedury wychowania resocjalizującego:

 1.  Zasada akceptowania
 2.  Nie zakłada rezygnacji z kar czy krytykowania
 3.  Nakazuje jednak, traktować te środki tak jak wszystkie inne, tj. ze względu na ich celowość, ich resocjalizacyjną efektywność
 4.  Nie zakłada ona również rezygnacji z oceny, ale nakazuje traktować ją jako element diagnozy, a nie podstawę do wymierzania jakiejś sprawiedliwości
 5.  Wychowawca powinien akceptować wychowanka takim jakim on jest, bez względu na to jak bardzo dezaprobuje jego czyny
 6.  Zasada respektowania
 7.  Wymaga liczenia się z wychowankiem, jako osobą, która musi odegrać zasadniczą rolę w przemianach składających się na proces resocjalizacji
 8.  Wychowawca stara się zainspirować procesy samowychowania i wszystko, co robi ma służyć temu celowi
 9.  Zasada ta, więc jest sprzeczna z postępowaniem, w którym wychowawca jest twórcą przemian osobowości wychowanka, od którego ów wychowanek jest uzależniony najpierw bezpośrednio, a potem poprzez wpojony mu wzór osobowy
 10.   To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 39,72 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!