ikona pliku doc

metody i organizacja badań notatki

metody i organizacja badań własnych nieodzowna w pisaniu pracy magisterskiej


  1158 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1158
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 79,00 kB.


Metody i organizacja badań 1. Określenie przedmiotu i celu badań, sformułowanie problemów i hipotez badawczych. Obiektem moich zainteresowań są stosunki międzyludzkie od strony ich wychowawczego znaczenia, a więc: zjawiska zachodzące w zbiorowościach ludzkich, grupach formalnych i nieformalnych; oddziaływania grupy na jednostkę i na odwrót; funkcjonowanie instytucjonalnych form wychowania, placówek i instytucji społecznych. Badania koncentrować się będą na "środowiskowych uwarunkowaniach procesu wychowawczego, tj. na uwikłaniach sytuacji wychowawczych jednostek i grup w środowisku życia ograniczającym lub pobudzającym możliwości rozwoju". R. Wroczyński, T. Pilch, Metodologia pedagogiki społecznej, Wrocław -Warszawa- Kraków - Gdańsk 1974, s.49 Przedmiotem moich badań jest ocena warunków życia w małej miejscowości dzieci i młodzieży, ich szans i możliwości rozwoju psychospołecznego. Postaram się przeanalizować te elementy środowiska dorastania młodego pokolenia, które w dużej mierze wpływają na ten rozwój. Zagadnieniami tymi będą: szkoła, rodzina, instytucje wychowania pozaszkolnego, grupy rówieśnicze, czyli te obszary i sfery, z którymi dzieci i młodzież ma najczęstszy kontakt i które w szczególny sposób kształtują ich osobowość, aspiracje oraz plany na przyszłość. Warunkiem właściwego postępowania badawczego jest sformułowanie problemu oraz hipotez, które uszczegóławiają cel i zakres badań. Jest to próba stawiania pytań dotyczących zależności między zjawiskiem a jego przyczynami. Mówiąc o problemach ma się na myśli nie każde pytanie, jakie może postawić sobie człowiek. Na przykład S. Nowak sądzi, że "problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie". S. Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Zagadnienia ogólne, Warszawa 1970, s.214 J. Pieter natomiast problem badawczy traktuje jak
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 79,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!