ikona pliku docx

Metodologia badań pedagogicznych notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 33.84 kB.


    Podstawy teoretyczne badań, – czym są: wiedza, nauka i badanie naukowe, czym się różni od potocznego? Jakie ma założenia? Przedmiot (jednostki analizy) i cele badań w pedagogice, czym jest metodologia badań i jakie funkcje pełni?
1. Wiedza- Wiedza potoczna - najstarszy gatunek wiedzy, Nie jest wynikiem świadomego stosowania metody badań, stanowi produkt uboczny praktycznej działalności ludzi. Kryterium wiedzy potocznej jest zdrowy rozsądek
a) Cechy: ogólnikowość, braki precyzji, mały stopień abstrakcyjności, słabe uzasadnienie przekonań, niska zawartość informacyjna
b) Wiedza naukowa i jej założenia
    Odróżnia się od wiedzy potocznej mocną zasada racjonalności: stopień przekonania, z jakim głosimy jakieś twierdzenie powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia.
    Wiedza naukowa jest rezultatem zastosowania określonej metody naukowej i dąży do wyjaśniania zjawisk.
    Wiedza naukowa ma charakter teoretyczny - bada cechy rzeczy i prawa nimi rządzące.
    Wiedza naukowa jest wysoko usystematyzowana, uteoretyczniona, posiada moc prognostyczną, moc heurystyczną (wykrywania nowych faktów i związków miedzy faktami).
2. Nauka- za naukę uważamy to, co tworzą naukowcy metody badań naukowych
3. Badanie – odkrywanie, poznawanie czegoś.
Badanie naukowe – poznawanie, odkrywanie, regulowane przez normy stworzone przez naukowców.
4. Metoda to systematycznie stosowany sposób działania w jakiejś dziedzinie.
a) Metodologia (z greckiego mèthodos - badanie i lògos - nauka, słowo; nauka o metodach) jest nauką zajmująca się czynnościami poznawczymi badań naukowych oraz tzw. wytworami poznawczych (czyli wynikami i efektami) tych czynności. Metodologia poświęca szczególnym zainteresowaniem metodom badawczym i faktom (uzyskane informacje) czy też danych przedstawionych w postaci jakościowej lub ilościowej. Metodologia to przejrzyście określony, niezmienny, niezawodny system reguł i procedur. Zajmuje się analizą poszczególnych typów procedur badawczych, aby określić i zdefiniować, czego dotyczą i na czym polegają. Zjawisko to jest także definiowana, jako nauka o logice, badaniach, metodach, procedurach badawczych, postępowaniu i typach wnioskowania stosowanych w określonej dyscyplinie naukowej.

b) Metoda naukowa  to sposób badania wyznaczający kolejne etapy postępowania uczonych w danej dziedzinie naukowej (świadomy sposób działania możliwy do powtórzenia we wszystkich przypadkach danego rodzaju).
Metodologia nauk jest to:
    w aspekcie pragmatycznym- nauka o metodach działalności naukowej i stosowanych w nauce procedurach badawczych,
    w aspekcie apragmatycznym – nauka o elementach i strukturze systemów naukowych, tj. o wytworach nauki w postaci pojęć, twierdzeń i teorii naukowych.

c) Metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne zalecenia, mające na celu ułatwienie przeprowadzania badań.

Metodologia pedagogiki obejmuje 3 obszary:
    badania naukowe w pedagogice;
    budowanie systemów wiedzy teoretycznej;
    publikowanie i upowszechnianie wyników badań pedagogicznych.

Funkcje metodologii:
    dostarcza reguł komunikowania
    dostarcza reguł wnioskowania
    dostarcza reguł intersubiektywności (kwestia wspólnego rozumienia, coś, co nie jest tylko moje, ale także współuczestników)

Przedmiotem badań mogą być: wytwory, jednostki i grupy

d) Cel badań
Celem poznania jest: „zdobycie wiedzy maksymalnie ścisłej, maksymalnie pewnej, maksymalnie ogólnej, maksymalnie prostej, o maksymalnej zawartości informacji.”

Celem badań pedagogicznych jest poznanie naukowe istniejącej realnie, doświadczalnie rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska, instytucji lub jednostki. Oprócz funkcji poznawczej badania pedagogiczne spełniają także funkcje praktyczno-użyteczne.” Władysław Zaczyński przedstawia cel badań, jako: ”bliższe określenie, do czego, zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu. Uzasadnienie potrzeby formułowania celu w koncepcji wydaje się zbyteczne, gdy pamiętamy o tym, że praca badacza należy do działań najbardziej na cel ukierunkowanych. Podany w koncepcji cel musi legitymować się konkretnością, jasnością i realnością. Realność celu polega z kolei na wytyczeniu takich zamierzeń, które leżą w granicach możliwości danego badacza.”

Trzy cele badań:
    eksploracja – badania eksploracyjne mają zazwyczaj 3 cele: zaspokojenie ciekawości badacza, zbadanie możliwości podjęcia szerszych działań oraz wypracowanie metod, które zostaną użyte w dalszych badaniach.
    opis – głównym celem badań społecznych jest opis jakiejś sytuacji lub wydarzenia. Badacz obserwuje, a następnie opisuje to, co zaobserwował.
    wyjaśnienie – badania opisowe odpowiadają na pytania: co, kiedy, gdzie jak, dlaczego. Jest odkrywaniem i opisywaniem związków między różnymi aspektami badanego zjawiska. (Babbie, s. 107)

e) Typy badań
W badaniach nad edukacją wyodrębnia się następujące rodzaje:
    Badania teoretyczne (celem jest wyjaśnianie teorii):
    badania eksploracyjne, czyli budowanie teorii
    badania weryfikacyjne, czyli sprawdzanie teorii
    Badania praktyczne (celem jest rozwój i wyjaśnienie praktyki edukacyjnej):
    badania diagnostyczne, czyli rozpoznanie i opisane określonego stanu rzeczy (jak jest)
    badania oceniające, czyli jaka jest skuteczność
    badania w działaniu:
    badania reaktywne - wprowadzamy zmienne i obserwujemy zmiany
    badania niereaktywne - czysta obserwacja zmierzająca do diagnozy, która stanowi podstawę programu naprawczego


Strategia - typ badań- praktyczne i teoretyczne.
Cel badania może być teoretyczny lub praktyczny. Mamy więc dwa typy badań.

Ad 1) Typ teoretyczny. Badania tego typu podejmuje się w celu budowania teorii naukowej. Teoria to uznana konstrukcja umysłowa, która pozwala zrozumieć związki między zjawiskami.
Badania omawianego typu służą dziełu budowania teorii na dwa sposoby – jako badania eksploracyjne i weryfikacyjne. Pierwsze dostarczają wskazówek do budowy teorii, drugie sprawdzają przewidywania teorii z myślą o jej potwierdzeniu lub podważeniu. Badania teoretyczne można też dzielić ze względu na rodzaj teorii na uogólniające i indywidualizujące. Warto odróżniać teorie ogólne, odnoszące się całej klasy obiektów i jednostkowe, odnoszące się do pojedynczego obiektu.

Ad 2) Typ praktyczny. Badania tego typu podejmuje się nie po to, by stworzyć lub udoskonalić jakąś teorię, lecz by dostarczyć impulsów do rozwoju pewnej dziedziny praktyki społecznej: kształcenia, leczenia, transportu itp. Są to badania naukowe w tym sensie, że opierają się na wiedzy teoretycznej (m.in. zawartej w metodach badawczych), nie są jednak projektowane z myślą o włączeniu się w dyskurs teoretyczny. U podłoża każdego badania tego typu leży praktyczna trudność domagająca się usunięcia.
Badanie praktyczne jest zaadresowane do konkretnego odbiorcy, a nie – jak badania teoretyczne – do nieokreślonego członka społeczności uczonych. Ten odbiorca najczęściej jest też sponsorem badania. Podziału badań praktycznych trzeba zatem dokonywać z jego punktu widzenia. Najważniejszym kryterium podziału jest wkład, jaki wnosi badanie w rozwiązanie trudności, przed którą stoi odbiorca. W grę wchodzą dwie możliwości: badanie może albo dookreślić samą trudność i jej społeczne tło, albo sprawdzić skuteczność zastosowanych środków. Badania te może podzielić na eksploracyjne i weryfikacyjne.
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 33.84 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!