ikona pliku docx

metodologia notatki

znajdują sie tu metody i techinki obserwacji


ocena: 4.0, 3
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.85 kB.


1. Metoda sondażu diagnostycznego zwana też metodą reprezentacyjną lub ankietową, należy do najpopularniejszych metod badańspołecznych w tym także pedagogicznych. T. Pilch metodę sondażu diagnostycznego określa jako sposób gromadzenia informacji o dynamice zjawisk społecznych, opiniach
i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk oraz
o wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie niezlokalizowanych a posiadających znaczenie wychowawcze - w oparciu o specjalnie dobraną grupę reprezentującą populację generalną, w której badane zjawisko występuje.              

a)     Przedmiotem badań sondażowych są wszelkie zjawiska społeczne, a ponadto stany świadomości społecznej, opinie, poglądy, przekonania, postawy oraz oceny i stanowiska określonych zbiorowości dotyczące zagadnień znajdujących się w kręgu zainteresowań badacza. Chodzi tu więc o wszystkie zjawiska, które nie posiadają instytucjonalnej lokalizacji, a wręcz odwrotnie są jakby rozproszone
w społeczeństwie.

b)     Metoda sondażu charakteryzuje się tym, że pozwala uzyskać informacje o licznej zbiorowości, zazwyczaj przestrzennie rozproszonej poprzez zbadanie jedynie pewnej jej części zwanej próbą reprezentacyjną. Specjalnie dobrana (ze względu na określoną cechę) liczna próba reprezentująca populację generalną daje prawo do generalizowania i uogólniania wniosków. Sposób doboru próby badawczej oraz jej wielkość i reprezentatywność w znacznym stopniu przesądzają o wartości zebranych metodą sondażu informacji.

c)      Badania sondażowe dostarczają danych umożliwiających określenie związku pomiędzy cechami charakteryzującymi próbę reprezentacyjną (zmienną niezależną) a zagadnieniem znajdującym się
w kręgu zainteresowań badacza (zmienną zależną).

2.   Do najczęściej wykorzystywanych technik[1] badawczych w ramach metody sondażu należą:             

         technika ankiety - ankieta jest techniką gromadzenia informacji polegającą na wypełnieniu samodzielnie przez respondenta specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub bez obecności ankietera. Podstawowym narzędziem badawczym[2]
w omawianej technice jest kwestionariusz ankiety. Przez kwestionariusz rozumie się arkusz papieru z wydrukowaną listą pytań, którym towarzyszy mniej lub bardziej zamknięty zbiór odpowiedzi, spośród których osoby badane wybierają te, które uznają za właściwe. Kwestionariusz musi być tak opracowany od strony budowy oraz treści, aby respondenci mogli udzielić odpowiedzi na pytania bez pomocy i pośrednictwa osób trzecich oraz aby uzyskane wyniki o interesującym badacza fragmencie rzeczywistości były rzetelne i dokładne.

         wywiad kwestionariuszowy - wywiad opiera się na bezpośredniej rozmowie, w której osoba prowadząca badania, zadaje respondentom pytania. Charakterystyczną cechą wywiadu jest jego celowość. Wywiad jest rozmową prowadzoną w celu uzyskania odpowiedzi na interesujące badacza pytania. Cel wpływa na sposób i kierunek prowadzonej rozmowy, na treść stawianych pytań oraz na dobór osób do rozmowy.               

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.85 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!