ikona pliku docx

Metodologia notatki

metodologia


  160 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 160
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.32 kB.


PROBLEMY I HIPOTEZY BADAWCZE

Punktem wyjścia wszelkich badań naukowych są pytania i problemy, jakie nasuwa obserwacja życia codziennego. Zbiór pytań odnoszących się do przedmiotu badań i towarzyszących mu zjawisk, zdarzeń czy procesów nazywamy problematyką badawczą. Nie należy jednak mylić problematyki tj. pytań badawczych lub ich zbioru, z przedmiotem badań tj. z obiektami, lub rzeczami oraz towarzyszącymi im zjawiskami czy stanami rzeczy, których te pytania dotyczą. Koniecznym warunkiem podejmowania badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza problemów, a także często hipotez roboczych, które określają zakres planowanych badań.

Problemy badawcze

Problem badawczy jest to zagadnienie wymagające rozwiązania. Wg S. Nowaka „Problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.”2  J. Pieter stwierdza, że „(…) problemy badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych. Wysuwając je zadajemy pytanie „przyrodzie” i „otoczeniu”, a nie osobie drugiej. Staramy się znaleźć odpowiedzi na postawione pytanie poprzez własny wysiłek, nie zaś przez oczekiwanie gotowej odpowiedzi od innego człowieka.”3

Zasady formułowania problemów badawczych:

Formułowanie pytań lub problemów badawczych stanowi zapoczątkowanie badań. Etap ten jest podstawą do rozważania całego toku postępowania badawczego, zmierzającego do rozwiązania problemu, a zwłaszcza określenia czynności związanych z doborem i pomiarem zmiennych, formułowaniem hipotez roboczych, metod zbierania danych oraz sposobem przeprowadzenia analizy zebranych materiałów. Wadliwie sformułowany problem badawczy wpływać będzie na dalszy tok postępowania badawczego i na wartość zebranego materiału empirycznego. J. Brzeziński uważa, że poprawnie sformułowany problem, przesądza nie tylko o sukcesie badawczym, ale stanowi niejednokrotnie większą wartość dla rozwoju danej dyscypliny naukowej niż samo poszukiwanie jego rozwiązania.

Z tych względów ważnym jest, aby przy formułowaniu problemów badawczych kierować się pewnymi zasadami.

Podstawowym warunkiem, któremu musi odpowiadać poprawnie sformułowany problem badawczy powinna być jego rozstrzygalność. Tak więc problemy badawcze, których dotyczy pytanie, muszą być tak formułowane, aby zawarta w nich niewiadoma była dostępna bezpośredniej obserwacji badacza.  

Dokładność w formułowaniu pytań badawczych uzależniona jest przede wszystkim od znajomości tej rzeczywistości wobec której stawiamy pytania i której badania będą dotyczyć. Znajomość problematyki jak i przedmiotu badań, pozwala eliminować pytania bezzasadne i oparte na fałszywych przesłankach i formułować takie, które wydają się prawdopodobne. Chroni to także przed stawianiem pytań nieistotnych i błahych. Osobie nieorientującej się w problematyce badawczej trudno ukierunkować badania i dokładnie sformułować problemy.

Niezależnie od znajomości zagadnień objętych badaniem jak i umiejętności stawiania pytań, należy zawsze przed formułowaniem problemów badawczych zapoznać się z literaturą przedmiotu, gdyż jest ona najlepszym źródłem inspiracji przy ich formułowaniu. Krytyczna ocena literatury pozwala poznać aktualny stan badań w tym zakresie, istniejące teorie,  podstawowe pojęcia jak i wykorzystywane dotąd metody badawcze i stosowane narzędzia. Chodzi o to aby nie formułować pytań, na które już udzielono odpowiedzi.

Problem badawczy, jako podstawowy składnik każdego liczącego się badania, jest problemem złożonym, dlatego do jego wyjaśnienia potrzebne są pytania szczegółowe.

Metodolodzy badań pedagogicznych wśród problemów badawczych wyróżniają:

  1.  problemy naukowo i subiektywnie badawcze,
  2.  problemy dotyczące właściwości zmiennych i relacji między nimi,
  3.  problemy zawierające pytania do rozstrzygnięcia i dopełnienia.

Ostatnimi czasy uznani metodolodzy, w tym m. in. Prof. Stanisław Palka, dokonali nowocześniejszego podziału problemów badawczych na:

  1.  problemy metateoretyczne,
  2.  problemy metametodologiczne,
  3.  problemy teoretyczne,
  4.  problemy teoretyczno-praktyczne,
  5.  problemy ściśle praktyczne.”4

Zdaniem  M. Łobockiego  „problem badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczy badanie.”5

Przykłady problemów badawczych do tematu: „Rola kompetencji społecznych nauczycieli w szkole podstawowej w opiniach nauczycieli”:

Problem główny: 

Jakie jest znaczenie kompetencji społecznych nauczycieli w szkole podstawowej w opiniach nauczycieli?

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.32 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!