ikona pliku pdf

Metoda oceny ryzyka- praca powtarzalna notatki

Metoda oceny ryzyka zwiazanego z praca powtarzaln? wed?ug EN 1005-5


  316 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 316
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 172.69 kB.


BEZPIECZEŃSTWO PRACY 7-8/2007
dr hab. in¿. DANUTA ROMAN-LIU
Metoda oceny ryzyka zwi¹zanego z prac¹ powtarzaln¹ wed³ug EN 1005-5
W artykule opisano metodê oceny ryzyka miêśniowo-szkieletowych dolegliwości koñczyn górnych bêd¹cych wynikiem pracy powtarzalnej. Metoda OCRA (Occupational Repetitive Action) jest zawarta w normie EN 1005-5 zatwierdzonej w 2007 roku. A method of assessing risk caused by repetitive handling in EN 1005-5
This article describes a method of assessing musculoskeletal disorders of the upper limb resulting from repetitive handling. It is called OCRA (Occupational Repetitive Action) and it comes from standard EN 10005-5, accepted in 2007.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy Instytut Badawczy
Wstêp
Wiele badañ wskazuje na to, ¿e schorzenia uk³adu miêśniowo-szkieletowego s¹ w znacznym stopniu wynikiem obci¹¿eñ mechanicznych powstaj¹cych podczas wykonywania czynności roboczych. Przyczyn¹ tych schorzeñ jest praca fizyczna zwi¹zana z dźwiganiem, pchaniem, ci¹gniêciem, operowaniem ciê¿kimi narzêdziami, ale równie¿ praca o du¿ym obci¹¿eniu statycznym, wynikaj¹cym z utrzymywania pozycji cia³a i wykonywania czynności pracy, czêsto powtarzalnych. Wśród czynników decyduj¹cych o powstawaniu dysfunkcji i urazów uk³adu miêśniowo-szkieletowego znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ czynniki biomechaniczne. Czynniki te zwi¹zane s¹ z po³o¿eniem poszczególnych cz³onów cia³a wzglêdem siebie oraz dzia³aj¹c¹ na nie si³¹ zewnêtrzn¹ (typ, kierunek dzia³ania i wartośæ si³y). Bardzo du¿e znaczenie ma tak¿e czas utrzymywania b¹dź zmiany pozycji cia³a i/lub si³y. Oddzia³ywanie tych czynników mo¿e byæ przyczyn¹ powstawania u pracowników dolegliwości uk³adu miêśniowo-szkieletowego na skutek nadmiernego obci¹¿enia fizycznego. Ocena ryzyka zwi¹zanego z powstawaniem dolegliwości uk³adu miêśniowo-szkieletowego wymaga zastosowania odpowiednich metod oceny. Mog¹ to byæ metody oceny
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 172.69 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!