ikona pliku docx

metalurgia odlewnictwo notatki

ściąga z metalurgii odlewnictwa skurcz odlewniczy itp


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.79 kB.


Etapy procesu metalurgicznego: wstępna przeróbka rudy, po której otrzymujemy koncentrat; wstępny proces metalurgiczny, otrzymujemy metal surowy; proces rafinacji, czyli usuwanie zanieczyszczeń; odlewanie metalu jako wlewki, gąski lub wytwarzanie z niego stopów.

Istota wstępnego procesu metalurgicznego: wydzielenie metalu ze zw. metalonośnego będącego w koncentracie; oddzielenie skały płonnej od metalu. Istnieją 3 metody: pirometalurgiczny oraz elektrochemiczny- redukcyjny MeO+R->Me+RO, utlenianie , dysocjacja termiczna MeO->Me+O; elektrolityczne; hydrometalurgiczne

Jaki jest cel rafinacji: celem jest oczyszczenie metalu z zanieczyszczeń, które dzielimy na niezwiązane, związalne. Wyróżniamy rafinacje fizyczną i chemiczną(żużlowa, gazowa i próżniowa)

Co to są stopy wstępne: są to metale wymieszane w pewnym procesie z metalem do którego dodajemy ten stop.

Etapy procesu metalurgicznego żelaza: wstępna przeróbka rudy, otrzymujemy koncentrat; redukcja bezpośrednia, przetop albo proces wieloprocesowy(surówka); przetrzymanie w mieszalniku; proces stalowniczy i odlewanie gąsek; topienie; wytwarzanie odlewów.

Co jest reduktorem w wielkim piecu: jest nim tlenek węgla, który powstaje po przez reakcje CO2+C->2CO

Istota procesów stalowniczych: zmniejszenie zawartości węgla w metalu, dokonuje się to poprzez utlenianie węgla, wprowadza się tlen do ciekłego metalu w postaci FeO

Odmiany procesów stalowniczych: konwertorowy-tlenowy, martenowski, piec ługowy do produkcji stali o najwyższej jakości.

Co jest utleniaczem w procesie konwektorowym: utleniaczem jest tlen, czyli powietrze, które jest doprowadzane od dołu przez kształtki w dnie konwektora, z boku lub od góry.

Po co odtlenia się stal: żeby oczyścić metal z tlenku żelaza FeO oraz podczas odtleniania dyfuzyjnego oczyszczenie również z tlenku wapnia CaO.

Podać definicje surówki(żeliwa, stali, staliwa): stal, stop żelaza z węglem i innymi domieszkami o zawartości węgla do 2%, staliwo, stop żelaza z węglem i innymi domieszkami o zawartości węgla do 2%, żeliwo, stop żelaza z węglem i innymi domieszkami o zawartości węgla powyżej 2%, surówka, stop żelaza z węglem i innymi domieszkami o zawartości węgla powyżej 2%

Podać definicje wlewki, gąski: wlewka półfabrykat hutniczy w postaci bloku ze stali lub innego metalu odlanego do wlewnicy z wlewką wytwarza się wyroby walcowane i kute, gąska półwyrób hutniczy w postaci bryły metalu dogodnego do transportu

Wymień etapy procesu metalurgicznego miedzi: wstępna przeróbka rudy, otrzymanie koncentratu; wytapianie kamienia miedziowego; konwertorownie kamienia miedziowego; rafinacja ogniowa; odlewanie płyt anodowych- rafinacja elektrolityczna- płyta katodowa- topnienie- odlewanie- wlewki

Przebieg wstępny proces metalurgiczny miedzi: około 80% miedzi znajdującej się  w złożach występuje w postaci rud siarczkowych. Zawartość miedzi w rudach jest niewielka ponadto rudy te ą zanieczyszczone są żelazem występującym w postaci pirytu FeS2. Rudy takie poddawane są rozdrobnieniu, zabiegowi flotacji i czasem parzeniu przede wszystkim w celu utleniania pirytu. Koncentrat zawierający 10-35% miedzi może podlegać brykietowaniu.

Jak rafinuje się miedz przeznaczoną na stopy odlewnicze(przewody elektryczne): rafinuje się przez pirometalurgię. Miedz rafinowana ogniowo zawiera 99,5Cu gdzie później odlewana jest w płyty anodowe, poddawana jest rafinacji elektrolitycznej. W wyniku elektrolizy na katodach osadza się miedz, a zanieczyszczenia opadają na dno elektrolizera, otrzymane ktody topi się i odlewa we wlewki

Wymień etap procesu metalurgicznego aluminium: ruda podstawową jest boksyt, związkiem zawierającym Al jest wodorotlenek glinu AlOH  do 30%, dalej otrzymujemy  Al2O3 metodą Bayera, elektroliza, ogniowa rafinacja, rafinacja elektrolityczna, odlewanie lub wytwarzanie stopów

W jakim procesie otrzymuje się Al: poprzez elektrolizę tlenku glinu przeprowadzaną w elektrolizerze

Podać sposoby odlewania wlewków: proces ciągły, ciekły metal wlewa się ciągłym strumieniem do intensywnie chłodzonego krystalizatora.

Etapy procesu stalowniczego: ładowanie i topienie wsadu, świeżenie w kąpieli metalowej wprowadzanie FeO, odtlenianie stali(osadowe, dyfuzyjne)

Produkty wielkiego pieca: 1000t surówki, 700-1000t żużlu, 3mln gazu

Z czego składa się masa formierska: mieszanina różnych materiałów, dobranych w odpowiednich proporcjach i przerobionych w celu uzyskania wymaganych właściwości użytkowych(osnowa-piaski lub inne syntetyczne materiały, materiały wiążące-wiązanie ziaren osnowy, dodatki uszlachetniające- poprawienie różnych właściwości)

Kokila: forma trwała służąca do dolewania grawitacyjnego, dzielimy na:ręczne, zmechanizowane, obsługiwane przez kokilarki

Metoda wypalanych modeli: polega na zalaniu modelu który jest wykonany ze styropianu ciekłym metalem.

Skurcz przegrzania: przy chłodzeniu ciekłego metalu od temperatury zalewania do temp początku krzepnięcia zmniejsza on swoja objętość właściwą .

Skurcz odlewniczy: zmiany objętości zachodzące podczas ochładzania odlewu w formie są nazywane skurczem

Układ wlewowy: forma jest wypełniana poprzez system kanałów zwanych j.w. główne czynniki to czas wypełnienia

Rdzeń odlewniczy: służy do odwzorowanie tych elementów odlewu, których nie można otrzymać z metalu, wykonuje się je w skrzyniach rdzeniowych zwanych rdzennicami

Skurcz zasilania: łączna wartość względniej zmiany objętości, zachodzącej od zakończenia zalewania formy do końca krzepnięcia

   

  

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.79 kB. Pobierz całą treść w pliku.


Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!