ikona pliku pdf

mechanika płynów notatki

mechanika płynów


  1552 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1552
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 225,50 kB.


STATYKA I DYNAMIKA PŁYNÓW
STATYKA PŁYNÓW
Ciśnienie i gęstość Ró nica w działaniu siły na płyn i na ciało stałe polega na tym, e w spoczywającej cieczy siła musi być zawsze prostopadła do powierzchni płynu, podczas gdy w ciele stałym mo e mieć dowolny kierunek. Spoczywający płyn nie mo e równowa yć sił stycznych (warstwy płynu ślizgałyby się po sobie) i dlatego mo e zmieniać kształt i płynąć. Wygodnie jest, więc opisywać siłę działającą na płyn za pomocą ciśnienia p zdefiniowanego jako wartość siły prostopadłej działającej na jednostkę powierzchni. Ciśnienie jest przekazywane na sztywne ścianki naczynia, a tak e na dowolne przekroje płynów prostopadle do tych ścianek i przekrojów w ka dym punkcie. Ciśnienie jest wielkością skalarną. W układzie SI jednostką jest pascal: 1 Pa = 1 N/m2. Na uwagę zasługuje te jednostka bar bar (1 bar = 105 Pa), gdy tyle wynosi w przybli eniu ciśnienie atmosferyczne.
Płyn znajdujący się pod ciśnieniem wywiera siłę na ka dą powierzchnię będącą z nim w kontakcie. Rozwa my zamkniętą powierzchnię zawierającą płyn (rysunek). Dowolny element powierzchni jest reprezentowany przez wektor S (długość tego wektora równa jest reprezentowanej powierzchni, jego kierunek prostopadły do niej, zwrot na zewnątrz). Wtedy siła F wywierana przez płyn na ten element powierzchni wynosi:
F = pS
(1)
S S
Rys. 1. Fragment płaskiej powierzchni (S) mo e być przedstawiony poprzez wektor doń prostopadły
1
Poniewa F i S mają ten sam kierunek, więc ciśnienie p mo na zapisać
p = F/S
Opisując masę płynów najwygodniej jest stosować pojęcie gęstości ρ:
(2)
ρ = m/V
(3)
Gęstość zale y od wielu czynników takich jak temperatura, ciśnienie. W tabeli przedstawiony jest zakres wartości gęstości spotykanych w przyrodzie. ρ (kg/m3) 10-18 - 10-21 10-17 1.3 6.5 103 2.7·103 wartość średnia rdzeń skorupa Słońce (wartość średnia) białe karły jąd
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 225,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!