ikona pliku docx

mechanika płynów notatki

PB


ocena: 4.0, 4
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 66,54 kB.


  1.  Gęstość.

Do podstawowych parametrów określających własności fizyczne płynów należą: gęstość, ciężar właściwy, lepkość.

Gęstość płynu w pewnym punkcie przestrzeni definiowana jest jako granica stosunku elementarnej masy płynu ∆m do zawierającej tę masę elementarnej objętości ∆τ, gdy ∆τ dąży do zera zatem:

Gęstość można wyrazić wzorem:    

Przyjęto tu oznaczenia:

ρ  - gęstość (w układzie SI w kg/m3)
- masa (w układzie SI w kg)
V
 - objętość (w układzie SI w m3)

Gęstość jest wielkością skalarną.

  1.  Równanie stanu gazu doskonałego.

Gaz doskonały, a więc taki, którego parametry powiązane są ze sobą równaniem Clapeyrona:

1-3 - przemiana izotermiczna

3-2- przemiana izobaryczna

1-3 p1 1= p3 3

3-2

p1 1= p3 ;

T3=T1 i p3=p2

m=mRT

- dla masy kg czynnika

  1.  Ciśnienie. Jednostki ciśnienia. Ciśnienie hydrostatyczne. Obliczenia

Ciśnienie w pewnym punkcie płynu deniuje się jako stosunek modułu siły  działającej w kierunku normalnym (prostopadłym) na element powierzchni ∆F przechodzącej przez ten punkt do pola tej powierzchni:

Ciśnienie nie zależy od skierowania danej powierzchni (kierunku normalnej) i jest skalarem.

Jednostka cisnienia prawnie stosowana w Polsce jest jednostka układu SI (paskal):

1Pa =1N/m2 =kg/ms2 oraz jego wielokrotnosci:

1MPa=106Pa, 1hPa=100 Pa

W praktyce spotyka sie ponadto inne jednostki:

1at = 1kG/cm2 = 1kg/cm2=98066,5 N/m2,

bar : 1bar = 106 dyn/cm2 = 105Pa,

kilopond : 1kp = 1kG/cm2 = 1at ,

1mmH2O=9,81Pa,

1mmHg= 133,3 Pa

1atm = 760Tr=0,1013 MPa. 1at=0,981 MPa ƍHg = 13595.1 kg/m3, 1bar=0,1MPa

Ciśnienie hydrostatyczne, wzór manometryczny: ∆p=ρg∆h

Ciśnienie p wywierane przez słup cieczy o gęstości ρ i wysokości h jest równe ( wzór manometryczny): ∆p=ρg∆h,  gdzie g jest przyśpieszeniem ziemskim.

  1.  Nadciśnienie. Podciśnienie. Obliczenia

Nadciśnienie - nadwyżka ciśnienia ponad wartość ciśnienia atmosferycznego.

nadciśnienie pn, będące różnicą między ciśnieniem bezwzględnym p a atmosferycznym pa:

pn = p − pa,

Podciśnienie - różnica ciśnienia atmosferycznego i ciśnienia mniejszego od ciśnienia atmoserycznego.

podciśnienie pp, będące różnicą między ciśnieniem atmosferycznym pa a ciśnieniem bezwzględnym p: pp = pa − p.

Ciśnienie bezwzględne (absolutne) p mierzone względem próżni doskonałej, gdzie p = 0,

  pn-nadciśninie

ciśnienie         p=pa

barom. atmosf.  pp-podciśnienie

próżnia         p=p0

  1.  Prawo Newtona o naprężeniach stycznych

Naprężenie styczne jest wprost proporcjonalne do prędkości odkształcenia postaciowego.  Naprężenia tnące zależą liniowo od prędkości ścinania.

µ-współczynnik lepkości dynamicznej

Na granicy pomiędzy warstwami wody powstaje siła tarcia (oporu) płynu T, która przeciwdziała ruchowi górnej płyty i jest proporcjonalna do: gradientu prędkości dυ /dy w kierunku prostopadłym do ruchu, powierzchni styku warstw A, gdzie współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik lepkości dynamicznej μ (zależny od fizycznych właściwości cieczy, tzn. od jej rodzaju i temperatury). T= μ* A* |dv/dy|. Dzieląc obie strony równania przez powierzchnię A, otrzymamy wzór Newtona postaci: τ = μ* |dv/dy|, gdzie τ jest naprężeniem stycznym (wielkością oporu przypadającą na jednostkę powierzchni płyty)

  1.  Lepkość dynamiczna i kinematyczna. Jednostki. 

Lepkość dynamiczna jest cechą fizyczną płynu warunkującą jego z...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 66,54 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!