ikona pliku docx

materiały radiologia notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 87.71 kB.


Środki ostrożności przy pracy z materiałami promieniotwórczymi
Zezwolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
Wymagania prawne:
Prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych wymaga zgody Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednym z warunków otrzymania w/w zgody jest stosowanie właściwych procedur postępowania medycznego. Jednostka ochrony zdrowia stosująca promieniowanie jonizujące w celach medycznych ma obowiązek utworzenia na podstawie wzorcowych procedur radiologicznych, udokumentowane robocze procedury postępowania wymagane przez system zarządzania jakością. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników działalności diagnostycznej związanej ze stosowaniem promieniowania jonizującego, Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 576; określa m.in. szczególne zasady ochrony osób przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania promieniowania jonizującego w celach medycznych.) oraz opublikowane na jej mocy akta wykonawcze nakładają na użytkowników aparatów rtg obowiązek opracowania szeregu niezbędnej dokumentacji z zakresu ochrony radiologicznej.
Do najważniejszych obowiązujących dokumentów w jednostce organizacyjnej stosującej promieniowanie jonizujące należą:
    Program Zapewnienia Jakości (dawniej Program Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony radiologicznej)
    System Zarządzania Jakością wraz z Księgą Jakości
    Procedury postępowania medycznego (procedury wzorcowe oraz procedury robocze)
Wszystkie osoby uczestniczące czynnie w procesach z wykorzystaniem promieniowania jonizującego muszą raz na 5 lat odbyć szkolenie w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta, które kończy się wydaniem certyfikatu.
System Zapewnienia Jakości
Warunkiem bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi jest wprowadzenie Systemu Zapewnienia Jakości. Podstawą systemu są testy umożliwiające wykazanie zgodności z wymaganiami parametrów pracy urządzeń.
Obecnie wyróżniamy 2 rodzaje testów:
    Odbiorcze (Akceptacyjne) – wykonywane po instalacji bądź po wymianie lampy,
    Eksploatacyjne:
    Specjalistyczne – wykonywane są raz na rok przez uprawnione do tego laboratoria akredytacyjne lub fizyków medycznych posiadających certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia;
    Podstawowe – wykonywane przez użytkownika w celu potwierdzenia stabilności pracy urządzenia
System Zapewnienia Jakości opiera się na opracowanym przez jednostkę Programie Zapewnienia Jakości, którego celem jest dążenie do minimalizacji błędów i optymalizacji procesu diagnostycznego.
Dokumentacja SZJ zawiera:
    księgę jakości;
    procedury ogólne;
    opisy procedur postępowania diagnostycznego, zabiegowego lub terapeutycznego, mających zastosowanie w danej jednostce organizacyjnej;
    instrukcje obsługi urządzeń radiologicznych;
    informacje dotyczące sposobów wykonywania testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych;
    informacje dotyczące wyników przeprowadzanych testów wewnętrznej kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych oraz testów akceptacyjnych;
    informacje dotyczące kwalifikacji i szkoleń personelu;
    opis sposobu przeprowadzania klinicznych audytów wewnętrznych;
    informacje dotyczące wyników klinicznych audytów wewnętrznych oraz podjętych działań korygujących i naprawczych;
    informacje dotyczące okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością;
    standardy opisów wyników badań oraz postępowania z wynikami i inną dokumentacją.
Ogólne i szczegółowe wymagania dotyczące SZJ
Wymagania ogólne
1. Kierownik jednostki ochrony zdrowia:
    1) jest odpowiedzialny za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością;
    2) zapewnia niezbędne zasoby i środki do wdrożenia systemu zarządzania jakością;
    3) wdraża i ustanawia system zarządzania jakości oraz powołuje i odwołuje pełnomocnika do spraw systemu jakości.
2. System zarządzania jakości jest opracowywany przez zespół kierowany przez pełnomocnika do spraw systemu jakości.
3. Pełnomocnik do spraw systemu jakości:
1) bezpośrednio nadzoruje wszelkie działania związane z wprowadzeniem i     funkcjonowaniem systemu;
2) w porozumieniu z kierownikiem jednostki ochrony zdrowia opracowuje     roczny plan audytów wewnętrznych;
3) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego audytu wewnętrznego;
4) posiada udokumentowane kompetencje do pełnienia wyznaczonych     zadań;
5) w porozumieniu z kierownikiem jednostki ochrony zdrowia sporządza     roczny plan przeglądów kierownictwa;
6) sporządza sprawozdanie z przeprowadzonego przeglądu kierownictwa.
4. Dokumentem nadrzędnym systemu zarządzania jakością jest księga jakości,     która zawiera:
1) zakres stosowania systemu zarządzania jakością;
2) informacje administracyjne o jednostce ochrony zdrowia i jej strukturze,
3) politykę jakości;
4) cele jakościowe;
5) narzędzia pomiaru celów jakościowych;
6) opis realizowanych procesów bazowych i wspomagających oraz powiązań     pomiędzy nimi;
7) procedury oraz inne dokumenty systemowe (instrukcje, regulaminy,     harmonogramy) albo odwołanie do nich.
5. Minimalny zakres procedur obejmuje:
1) procedurę nadzoru nad dokumentacją;
2) procedurę nadzoru nad zapisami;
3) procedurę audytów wewnętrznych;
4) procedurę postępowania z usługą niezgodną;
5) procedurę określającą działania korygujące i zapobiegawcze;
6) procedury zapewniające skuteczne planowanie, realizowanie, nadzorowanie i kontrolowanie procesów bazowych (np. planowania leczenia, napromieniania, wykonywania badań     diagnostycznych, leczenia radioizotopami, kontroli aparatury terapeutycznej i pomiarowej itd.) i wspomagających (np. ochrony     radiologicznej, rejestracji, zakupów,     gospodarki materiałowej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, obiegu dokumentacji itd.) zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wymaganiami pacjentów.
6.Jednostka ochrony zdrowia opracowuje indywidualne wzory zapisów (kart,     harmonogramów, formularzy etc.), o ile odrębne przepisy nie stanowią     inaczej.
7.W systemie zarządzania jakością określa się zakresy uprawnień, kwalifikacji i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie udzielania świadczeń.
8.Zakresy uprawnień i odpowiedzialności osób uczestniczących w procesie udzielania świadczeń są opisane w kartach stanowisk pracy.
9.Osoby uczestniczące w procesie udzielania świadczeń są objęte programem szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
10.Kierownik komórki organizacyjnej objętej systemem zarządzania jakością opracowuje roczny plan szkoleń oraz monitoruje realizację szkoleń planowanych i nieplanowanych
11.Nie rzadziej niż raz w roku system zarządzania jakością podlega audytowi wewnętrznemu
12.W celu zapewniania adekwatności, skuteczności i przydatności systemu zarządzania jakością nie rzadziej niż raz w roku w jednostce ochrony zdrowia objętej systemem pod nadzorem kierownika jednostki przeprowadza się przegląd kierownictwa systemu zarządzania jakością.
13.Danymi wejściowymi do przeglądu kierownictwa, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, są wyniki z audytów wewnętrznych, wyniki z audytów zewnętrznych, wyniki pomiarów i analizy celów jakościowych, informacje od pacjentów, status działań zapobiegawczych i korygujących, raport z funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli jakości, zalecenia doskonalące.
14.Danymi wyjściowymi z przeglądu kierownictwa jest ocena działań bieżących w zakresie jakości oraz decyzje i działania doskonalące system zarządzania jakością.
Wymagania szczegółowe systemu zarządzania jakością w radiologii - diagnostyce obrazowej (radiologii diagnostycznej i zabiegowej)
Jednostka ochrony zdrowia realizująca procedury medyczne z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej jest obowiązana do realizowania, poza czynnościami i zakresem określonymi w części ogólnej, następujących wymagań, zgodnie z zakresem działalności klinicznej i posiadanego wyposażenia:
    systemowi zarządzania jakością podlegają wszystkie etapy realizacji procedury medycznej z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej;
    jeżeli jednostka ochrony zdrowia, realizująca procedury z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej, podlega administracyjnie jednostce, w której wdrożony jest system zarządzania jakością, wszelkie realizowane działania i dokumentacja związana z zarządzaniem powinny być logicznym rozwinięciem działań i dokumentacji jednostki nadrzędnej;
    księga jakości, poza wymaganiami określonymi w części ogólnej, powinna zawierać informacje o:
a) strukturze i podległości administracyjnej,
b) zakresie działalności klinicznej,
c) posiadanym i eksploatowanym wyposażeniu medycznym,
d) zakresie kompetencji personelu,
e) zakresie opracowanych i wdrożonych procedur ogólnych;
    postępowanie i nadzór nad dokumentacją medyczną powinny porządkować co najmniej następujące problemy:
 ...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 87.71 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!