plik doc

wzory logika

wzory logika
Wybrane tezy rachunku zdań: 1) p ≡ p zasada tożsamości / każde zdanie jest równoważne z samym sobą. 3) p ≡ ~~p zasada podwójnego przeczenia / każde zdanie jest równoważne zdaniu powstałemu przez podwójne jego zanegowanie. 3) ~p(p~p) zasada sprzeczności / dwa zdania wzajem sprzeczne nie są oba prawdziwe, z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest praw. 4) p~p zasada wyłączonego środka / z dwóch zdań wzajem sprzecznych co najwyżej jedno jest prawdziwe. 5) (p...

plik pdf

metoda abc i xyz

metoda abc, xyz
Metoda ABC I XYZ 1. Metoda ABC Metoda ta może byd nazwana „oceną wartości produktów”. Opiera się ona na zasadzie 80 -20, co oznacza, że najczęściej 20% produktów generuje 80% zysków. Analizę ABC można wykonad pod względem:     ilości, jakości, użyteczności, liczby zamówieo. Materiały z grupy A reprezentują około 70 – 80% wartości zapasów magazynowych, natomiast udział ilościowy ej grupy w całkowitej ilości magazynowanych materiałów wynosi tylko ok. 20%. Udział dóbr z g...

plik docx

inflacja

LOGISTYKA

Pieniądz powszechnie akceptowany środek płatniczy.

Funkcje pieniądza:

- miernik wartości - środek płatniczy - środek tezauryzacji - środek wymiany

Inflacja- powszechny wzrost ogólnego poziomu cen, którego skutkiem jest spadek wielkości pieniądza

Rodzaje inflacji: a) według przyczyn wywoł...

plik docx

Podstawy logistyki - Ściąga.pdf

Ściąga z podstawowych pytań dotyczących zagadnienia logistyki

Pytanie nr 1: Przyczyny rozwoju logistyki?

Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w Ŝyciu...

plik pdf

strategie i negocjacje- książka

Książka ta zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące strategi i negocjacji. Na jej podstawie bez problemowe i absolutne zaliczenie egzaminu z przedmiotu strategie i negocjacje :)
ISBN: 978-83-926329-0-0 Wydawca: L&J Techtradin}» Sp. z o.o. Adres: ul. Szwoleżerów 66A/7; 05-091 Ząbki (Warszawa); Tel/Fax. +48 22 799 71 23; c-mail: biuro@techirading.com.pl. www.teclitrading.com.pl KRS 0000219866; Regon: 40190220; NIP: 1251357349. Metody i techniki negocjacji Spis treści 1. Wstęp........

plik doc

Logistyka

Istota i przedmiot logistyki (8 stron)
LOGISTYKA – jest to dziedzina wiedzy z zakresu zarządzania ( przepływ ludzi , energii, wody) odnosi się do zarządzania dobrami w czasie i w przestrzeni stykamy się z nią codziennie (złe planowanie). PROCESY LOGISTYCZNE – procesy przepływu polegające na fizycznym przemieszczaniu wszelkich dóbr oraz na przepływie informacji ( związanym z faktem przepływu dóbr) przez kolejne fazy różnego typu procesów gospodarczych. Zorganizowane tak aby przepływ b...

plik doc

Transport w Polsce

Transport w Polsce
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Ekonomika transportu Transport w Polsce Marcin STANKIEWICZ 1343 Rok akademicki 2012/2013 Semestr IV Dęblin 2013 W świetle dostępnych pod koniec 2010 r. danych, w Polsce w dalszym ciągu brak jest spójnego i sprawnie funkcjonującego systemu transportowego, zintegrowanego z systemem europejskim i globalnym. Bez efektywnego i sprawnego transportu nie jest możliwe przyspieszenie wzrostu gospodarczego i rozwoju wym...

plik pdf

Strategia rozwoju transportu

Opis rozwoju transportu kilka lat przed wejściem do UE do roku 2012
MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 22 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE.............................................................................................................................................. 5 STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU ...............................................

plik doc

LOGISTYKA

LOGISTYKA zagadnienia
LOGISTYKA 14.03.2010 Na zaliczenie – test. M.Christopher, H.Peck – Logistyka marketnigowa Logistyka (z greckiego logos albo logicos – osoba rozsądnie postępująca) (logistyka nie jest wszystki...