ikona pliku pdf

literatura. notatki

literatura.


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 99.40 kB.


Wy!sza Szko"a Bankowa w Gda#sku Wydzia" Ekonomii i Zarz$dzania w Gdynia Rok akademicki 2013/2014 KARTA PRZEDMIOTU Stopie# studiów: pierwszego stopnia Kierunek studiów Semestr: I Kod przedmiotu: WdG Zarz"dzanie Status przedmiotu: kszta!cenie ogólne Forma studiów: niestacjonarne J%zyk wyk"adowy: polski Forma zaliczenia: egzamin Nazwa przedmiotu Forma zaj%& Liczba godzina Punkty ECTS Wprowadzenie do globalizacji Wyk!ad 20 Ogó!em dla przedmiotu 4 #wiczenia Zaj$cia wymagaj"ce W bezpo%redniego udzia!u Laboratorium C, L, nauczyciela akademickiego P, E Projekt E-learning Praca w!asna studenta Przyporz$dkowanie przedmiotu: nauki humanistyczne Koordynator przedmiotu: Dr Jacek Jakubowski Prowadz$cy przedmiot: Dr Jacek Jakubowski 1. Wymagania wst%pne 1.1. W zakresie wiedzy, umiej$tno%ci i kompetencji spo!ecznych Znajomo%& podstawowej wiedzy, terminów i poj$& charakterystycznych dla historii, politologii, geografii, ekonomii, socjologii. 1.2. W zakresie przedmiotów wprowadzaj"cych Znajomo%& historii powszechnej, nauki o pa'stwie, geografii, ekonomii oraz socjologii. 2. Za"o!enia i cele kszta"cenia Celem przedmiotu jest dostarczenie i porz"dkowanie podstawowej wiedzy o procesach globalizacyjnych ujawniaj"cych si$ we wspó!czesnym %wiecie. Efektem kszta!cenia jest rozumienie istoty globalizacji, jej uwarunkowa' i czynników determinuj"cych rzeczywisto%& kulturow" i cywilizacyjn" %wiata od czasów staro(ytnych po wspó!czesne. Student prezentuje kompetencje i umiej$tno%ci do samodzielnego i refleksyjnego rozumienia globalnych powi"za' mi$dzynarodowych oraz ich roli we wspó!czesnym %wiecie. 3. Szczegó"owe efekty kszta"cenia Odniesienie do Kod efektu Nazwa efektu kszta"cenia efektów kszta"cenia kszta"cenia programu studiów Wiedza WdG_W01 Definiuje podstawowe poj$cia zwi"zane z procesami globalizacji. WdG_W02 Wskazuje na ró(norodno%& wp!ywów, oddzia!ywa', zwi"zków i zale(no%ci zachodz"cych w globalnym %wiecie. Umiej%tno'ci WdG_U01 Prezentuje umiej$tno%& rozmienia istoty
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 99.40 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!