ikona pliku docx

kształcenie kompetencji matematycznych notatki

może się przyda:)


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 149.19 kB.


KSZTAŁCENIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH

TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU

 1. Cele edu. mat.
 2. rola nauczyciela w nauczaniu umiejętności mat.
 3. gotowość do nauczania mat.
 4. treści nauczania mat. z podstawy programowej
 5. program nauczania
 6. planowanie prac nauczyciela(rodzaje, scenariusze, sposoby formułowania celów)
 7. rozwój operacyjnego myślenia, jego znaczenie
 8. wskaźniki wyznaczające zakres operacyjnego rozumowania
 9. mechanizmy uczenia się mat.,
 10. diagnozowanie rozwoju dziecka
 11. etapy kształtowania pojęć mat.,
 12. system reprezentacji Brunera-podstawą uczenia się mat.
 13. metodyka nauczania mat., (kształtowanie pojęć, monografia liczby, zbioru, orientacja w przestrzeni, porównywanie liczb, orientowanie w dziesiątkowym syst., pozycyjnym, działania na liczbach, tabl., mnożenia, układanie zadań tekstowych, figury geom., ważenie, mierzenie, czas, kodowanie, odkodowanie zadań arytmetycznych,
 14. kszt., umiej., umysłowych związanych z umiej., praktycznymi, układanie, rozw., zadań matem.,
 15. pakiety edukacji wspomagające rozwój dziecka
 16. przyczyny niepowodzeń i trudności w uczeniu się
 17. wspomaganie rozwoju umysł.,
 18. gry i zabawy umysł., rozwijające myślenie mat., dzieci
 19. rozw., problemów mat., zastosowanie środków dydakt., rodzaje środków Dyd., kryteria doboru, skutecznośc

NAUCZYCIEL- to ważny element szkoły, ważny przewodnik. nauczyciel jest odpowiedzialny za(rozporządzenia):

-wybór progr.,

-wybór podręcznika, a także realizacji podstawy programowej i efekty kształcenia uzyskane przez jego uczniów.

Etapy kształtowania pojęć mat., :

- elementem jest organizacja zajęć

- elementem jest wspomaganie ucznia w rozwoju, bo uczeń idzie w swoim tempie

Należy odpowiedzieć sobie na pytanie po co kształt., pojęć mat., ?, jakie treści zostaną uwzględnione i kiedy one będą wprowadzone(podst. progr, i pomoce),jakie wprowadzić metody i formy z uwzględnieniem zespołów zadaniowych  i gdzie będę to robiła.

Do planowania pracy potrzebna jest podst. program., :

 1. PODSTAWA PROGRAMOWA-PROGRAM NAUCZANIA-PAKIET EDUKACYJNY

W PRZEDSZKOLU WYGLĄDA TO INACZEJ BO NIE TRZEA UŻYWAĆ PAKIETU EDUKACYJNEGO, W SZKOLE JUŻ MUSI BYĆ TAKI PAKIET ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTERSTWO!

PODSTAWA PROGRAMOWA opisuje treści kształcenia oraz cele dla każdego przedmiotu i każdego etapu eduk.,:

- I etap- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

- II etap- KL., IV-VI

- III etap- GIMNAZJUM

- IV etap- SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

PODSTAWA POGR., określa: wiadomości, umiej., postawy. 15  obszarów w podst, progr., 13 obszar to edukacja matemat.,

AKTY PRAWNE: Ustawa o systemie oświaty z dn. 19 marca 2009.

PODST., ROGR., :

 1. CZYTANIE
 2. MYŚLENIE MATEMATYCZNE
 3. UMIEJĘTNOŚCI NAUKOWE
 4. KOMUNIKOWANIE SIĘ
 5. TECHNOLOGIA INFRMACJI KOMUNIKACJI
 6. UMIEJ., UCZENIA SIĘ- CIEKAWOŚĆ ŚWIATA, ZAINTERESOWANIA
 7. UMIEJĘTNOŚCI PRACY ZESPOŁOWEj

Dziecko powinno umieć:

 1. Skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach(ocena i grupowanie przedmiotów, klasyfikacja)

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA OPISANA JEST POPRZEZ:

 1. Zestaw celów kształcenia wynikających z ogólnych zadań szkoły
 2. Wykaz wiadom., i umiej., po ukończeniu I i III klasy.

Dziecko kończace klase I i III:

-porównywanie  różnicowe- o tyle mniej/wiecej

-porównywanie ilorazowe- to jest 3 razy…

-wyrażenia dwumianowane- to 7złoty 50 gr, to dwa miany.

Edukacja matem., w pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysl.,ważnych dla nauki matemat., Dominującą formą zajeć są zabawy, gry i syt., zadaniowe, w których dzieci manipulują czynnościami( ¼ pracy to ćwiczenia)

ETAPY KSZTAŁTOWANIA POJEĆ:

 1. Punktem wyjścia są konkrety
 2. Wprowadzanie badań na wielu przykł., uczenie się rękoma
 3. Porównywanie konkretów z już znanymi konkretami(ustalenie cech wspólnych i różnic)
 4. Porównywanie spostrzeżeń z nabytymi już doświadczeniami
 5. Dzielenie się spostrzeżeniami po każdym etapie badań
 6. Uogólnianie spostrzeż., (wnioskowanie)
 7. Zastosowanie nowych umiej., w praktyce

OD KONKRETÓW DO ZASTOSOWANIA ICH W PRAKTYCE

CO SIE SKŁADA NA LEKCJĘ?:

 1. Organizacja zajęć- przerwy i tok zajęć
 2. Obudowa dydakt., - program i podręczniki
 3. Stopniowanie trudności wiedza merytoryczna i motywacja do aktywności
 4. Świadomość celów- czynnościowe uczenie się matemat., i sprawdzanie umiej.,

PLANOWANIE PRACY NAUCZYCIELA

PODSTAWY PLANOWANIA:

 1. Dokumenty wyznaczające kierunki pracy dydakt-wychow(wyznacza nam ministerstwo i kuratoria)
 2. Sposoby formułowania celów ksztal., matem., (od ogólnego do szczegół)
 3. Zasady, metody, formy organiz., przeprowadzenia zajęć
 4. Środki dydakt., wspierające edukację matem.,(DZIECKO LICZY NA KONKRETACH)
 5. Planowanie i realizacja zajęć(zaczyna się tutaj lekcja)

PODSTAWA PROGRAMOWA- JEST TO OPUBLIKOWANE W ROZPORZĄDZENIU Ministra Edukacji z dnia 23. 12. 2008. Wprowadzona została 1. Wrzesnia 2009.

Ustawa o syst., oświaty z dn. 19 marca 2009!

Są dwie podstawy przedszkolna i ogólna, ogólna dzieli się na 2 etapy.

Podstawa programowa składa Się: cele, treści i umiej. Jest 7 umiejętności wyróżnionych w podst., progr., :

 1. myślenie matematyczne,
 2. Myślenie naukowe,
 3. umiej, pracy zespołowej,
 4. umiej., komunikowania się  w języku ojczystym i obcym w mowie i piśmie,
 5. czytanie ze zrozumieniem,
 6. umiejętnośc posługiwania się nowoczesnymi technologiami,
 7. umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania ciekawości świat.

CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO:

 1. przyswojenie przez uczniów podst., wiadomości na temat faktów, zasad, teorii, praktyki
 2. zdobycie przez uczniów umiej., wykorzystywania tych wiadomości podczas zadań i problemów
 3. kształtowanie odpowiednich postaw u ucznia  w społeczeństwie

Podstawa programowa to obowiązkowe na danym etapie kształ.,...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 149.19 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!