ikona pliku odt

KPA 2 notatki

moje notatki z KPA cz3


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 21.36 kB.


Wszczęcie postępowania
1.Postępowanie wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.
2.Datą wszczęcia postepowcze na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej,
3.Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej.
4.O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jeden ze strony należy powiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.
Gdy żądanie zostało wniesione przez osobę nie będąca strona w sprawie lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na które służy zażalenie.
Zawieszenia postępowania
Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie :
1.w razie śmierci strony lub jednej ze stron
2.w razie śmieci przedstawiciela ustawowego strony
3.w razie utarty przez stronę lub przez jej ustawowego przedstawiciela zdolności do czynności 4.prawnych
5.gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd
Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenia postępowania – organ administracji publicznej podejmie postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
Organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie:
1.jeżeli wystąpi o to strona na której żądanie postępowanie zostało wszczęte
2. jeżeli nie sprzeciwiają się temu inne strony
3. gdy nie zagraża to interesowi społecznemu
Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się od organu o podjęcie postępowania – żądanie wszczęcie uważa się za wycofane.
O postanowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania organ administracji publicznej zawiadamia strony.
W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie strony
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 21.36 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!