ikona pliku odt

KPA 1 notatki

moje ntatki z KPA cz 2


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.56 kB.


Zaświadczenie
Kto wydaje : organ administracji na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie
Po co się wydaje :
1.dla urzędowego potwierdzenia stanu faktycznego lub prawnego
2.ze względu na interes prawny ubiegającego
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki , nie później niż w terminie 7 dni
Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektrowniczego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie.
Organ administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani oświadczenia na potwierdzenia faktów lub stanu prawnego jeżeli :
1.znane się one organowi z urzędu
2. możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie posiadanych rejestrów, ewidencji lub innych danych
Skarga
Przedmiot skargi:
      zaniedbanie lub nie należyte wykonanie zdań przez właściwe organy albo przez ich pracowników
      naruszenie praworządności lub interesów skarżących
      przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw
Do kogo składa się skargę : do organów właściwych do ich rozpatrzenia
Organ nie właściwy do rozpatrzenia skargi:
      obowiązany jest niezwłoczne , nie później niż w terminie 7 dni przekazać ja organowi właściwemu
      zawiadamiając skarżącego
      albo wskazując mu właściwy organ
Przekazanie skargi
      organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ja przekazać do rozpatrzenia organowi niższego stopnia
      skargę na pracownika można przekazać jego przełożonemu
O przekazaniu skargi powiadamia się równocześnie skarżącego.
W sprawie w której toczy się postępowanie administracyjne:
      skarpa złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami KPA
      skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał który organ prowadzący postępowanie powinien rozpatrzeć z urzędu
Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zęb
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.56 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!