ikona pliku doc

kontraktowanie notatki

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 178.00 kB.


Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
1) Pierwsza ustawa o puz – 1997 r.
2) 1 stycznia 1999 r. – wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych
3) 2003 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych (ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 339)- 7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją
4) 2004 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.08.164.1027 j.t. z późn. zm.)
Art. 15. 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.
2. (15) Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:
  1)   podstawowej opieki zdrowotnej;
  2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
  3)   leczenia szpitalnego;
  4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;
  5)   rehabilitacji leczniczej;
  6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;
  7)   leczenia stomatologicznego;
  8)   lecznictwa uzdrowiskowego;
  9)   zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;
  10)  ratownictwa medycznego;
  11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej;
  12)  świadczeń wysokospecjalistycznych;
  13)  programów zdrowotnych;
14)  leków.
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną
Schemat: Struktura organizacyjna NFZ od 27 sierpnia 2004 roku

Źródło: I. Witczak, Ekonomika szpitala…, dz. cyt,. s. 96.

ZAKRES DZIAŁANIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Do podstawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in:
1)Określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
2) Finansowanie świadczeń zdrowotnych
3) Opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i
finansowanie programów zdrowotnych
4)Wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych
przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
w szczególności realizacja programów zdrowotnych
5) Monitorowanie ordynacji lekarskich
6)Przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i
zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i
rozliczanie
4)Wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych
przez ministra właściwego do spraw zdrowia,
w szczególności realizacja programów zdrowotnych
5) Monitorowanie ordynacji lekarskich
6)Przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i
zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i
rozliczanie
KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ
Art. 139. 1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:
  1)   konkursu ofert albo
  2)   rokowań
Art. 159. 1. Przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami:
  1)   udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
  2)   wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi.
Do podstawowych kryteriów kontraktowania świadczeń zaliczamy:
1) Dostępność doświadczeń zdrowotnych
2) Jakość świadczonych usług
3) Kompleksowość świadczonych usług
4) Zapewnienie ciągłości leczenia
5) cena
1)     jakość - oceniana w szczególności poprzez:
a)     kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
b)     wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną,
c)     zewnętrzną ocenę jakości,
d)     wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
2. kompleksowość - oceniana w szczególności poprzez:
a)     możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne),
b)     planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
3. dostępność - oceniana w szczególności poprzez:
a)     liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
b)     organizację przyjęć świadczeniobiorców,
c)     brak barier dla osób niepełnosprawnych;
4. ciągłość - oceniana w szczególności poprzez:
ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego,
organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń
w okresie obowiązywania umowy;
5. cena - oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przeprowadzają poszczególne oddziały NFZ


wg ustalonych harmonogramów
Schemat: Procedura postępowania przed zawarciem umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Źródło: I. Witczak, Ekonomika szpitala…, dz. cyt,. s. 101.

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
– Podstawą do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest
umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ (dyrektorem oddziału wojewódzkiego
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 178.00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!