ikona pliku

kontraktowanie notatki

Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 1) Pierwsza ustawa o puz – 1997 r. 2) 1 stycznia 1999 r. – wdrożenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych 3) 2003 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych (ustawa z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz. U. 2003, Nr 45, poz. 339)- 7 stycznia 2004 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że znaczna część przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest niezgodna z Konstytucją 4) 2004 r. – przebudowa funkcjonowania ubezpieczeń zdrowotnych USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.08.164.1027 j.t. z późn. zm.) Art. 15. 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie. 2. (15) Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu:   1)   podstawowej opieki zdrowotnej;   2)   ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;   3)   leczenia szpitalnego;   4)   opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień;   5)   rehabilitacji leczniczej;   6)   świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej;   7)   leczenia stomatologicznego;   8)   lecznictwa uzdrowiskowego;   9)   zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze;   10)  ratownictwa medycznego;   11)  opieki paliatywnej i hospicyjnej;   12)  świadczeń wysokospecjalistycznych;   13)  programów zdrowotnych; 14)  leków. NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną Schemat: Struktura organizacyjna NFZ od 27 sierpnia 2004 roku Źródło: I. Witczak, Ekonomika szpitala…, dz. cyt,. s. 96. ZAKRES DZIAŁANIA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Do podstawowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia należy m.in: 1)Określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2) Finansowanie świadczeń zdrowotnych 3) Opracowywanie, wdrażanie, realizowanie i finansowanie programów zdrowotnych 4)Wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych 5) Monitorowanie ordynacji lekarskich 6)Przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie 4)Wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych 5) Monitorowanie ordynacji lekarskich 6)Przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ PRZEZ NFZ Art. 139. 1. Zawieranie przez Fundusz umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem art. 159, odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie:   1)   konkursu ofert albo   2)   rokowań Art. 159. 1. Przepisów art. 136 pkt 5 oraz przepisów dotyczących konkursu ofert i rokowań nie stosuje się do zawierania umów ze świadczeniodawcami:   1)   udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;   2)   wykonującymi czynności w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Do podstawowych kryteriów kontraktowania świadczeń zaliczamy: 1) Dostępność doświadczeń zdrowotnych 2) Jakość świadczonych usług 3) Kompleksowość świadczonych usług 4) Zapewnienie ciągłości leczenia 5) cena 1) jakość - oceniana w szczególności poprzez: a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie, b) wyposażenie oferenta w sprzęt i aparaturę medyczną, c) zewnętrzną ocenę jakości, d) wyniki kontroli prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia; 2. kompleksowość - oceniana w szczególności poprzez: a) możliwość kompleksowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, uwzględniająca wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji (w tym diagnostyczne i terapeutyczne), b) planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków, 3. dostępność - oceniana w szczególności poprzez: a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy, b) organizację przyjęć świadczeniobiorców, c) brak barier dla osób niepełnosprawnych; 4. ciągłość - oceniana w szczególności poprzez: ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy; 5. cena - oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych przeprowadzają poszczególne oddziały NFZ wg ustalonych harmonogramów Schemat: Procedura postępowania przed zawarciem umowy z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych Źródło: I. Witczak, Ekonomika szpitala…, dz. cyt,. s. 101. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – Podstawą do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez NFZ jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ (dyrektorem oddziału wojewódzkiego


ocena: 4.0, 0

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!